A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Chemii

Chemia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Chemia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu


Przedmioty obowiązkowe z zakresu chemii realizowane są w trakcie pierwszego semestru studiów. Od drugiego semestru studenci wybierają jeden z paneli specjalizacyjnych; przydział na panele następuje według rankingu uwzględniającego preferencje studentów oraz wynik rekrutacji na studia. Drugi rok studiów poświęcony jest w większości na wykonanie badań i przygotowanie pracy magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci muszą zrealizować kurs "Chemia teoretyczna - kurs mały" lub Chemia teoretyczna - kurs duży składający się z kursów: "Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej" i "Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa". Kursy obligatoryjne, na I roku, student może zrealizować w języku polskim lub w języku angielskim. W trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 4 punkty ECTS oraz kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może zrealizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu. Student musi zrealizować kursy fakultatywne w wymiarze, który zapewni uzyskanie łącznie 60 punktów ECTS na I roku i 60 ECTS na II roku. Ewentualna nadwyżka punktów uzyskana na I roku studiów zostanie zaliczona na poczet II roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Analiza instrumentalna/ Instrumental Analysis
30 3 egzamin O
Analiza instrumentalna - laboratorium/Instrumental Analysis- laboratory class
60 4 zaliczenie na ocenę O
Analiza strukturalna z krystalochemią/Structural analysis and crystal chemistry
51 3 egzamin O
Spektroskopia molekularna/Molecular spectroscopy
80 6 egzamin O
Spektroskopia molekularna - laboratorium/ Molecular spectroscopy - laboratory class
40 3 zaliczenie na ocenę O
Chemia teoretyczna - kurs mały/Theoretical chemistry - small course
120 8 egzamin O
Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej
60 5 egzamin O
Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa
60 7 egzamin O
Spectroscopic methods for characterization and imaging of biomaterials
65 5 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O

Studenci muszą zrealizować kurs "Chemia teoretyczna - kurs mały" lub Chemia teoretyczna - kurs duży składający się z kursów: "Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej" i "Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa". Kursy obligatoryjne, na I roku, student może zrealizować w języku polskim lub w języku angielskim. W trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 4 punkty ECTS oraz kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może zrealizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu. Student musi zrealizować kursy fakultatywne w wymiarze, który zapewni uzyskanie łącznie 60 punktów ECTS na I roku i 60 ECTS na II roku. Ewentualna nadwyżka punktów uzyskana na I roku studiów zostanie zaliczona na poczet II roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej II/Protection of Intellectual Property Rights II
15 1 zaliczenie O
Optical and spectroscopic devices for chemical sensing
30 3 egzamin F
Methods of spectroscopic imaging of biological samples
30 3 egzamin F
Nano/microstructural systems for drug delivery
30 3 egzamin F
Medyczna chemia nieorganiczna
15 1 zaliczenie F
Chemia żywności
15 1 egzamin F
Chemia w warunkach ekstremalnych i niestandardowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody i techniki prezentacji danych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie w praktyce A
15 1 zaliczenie F
Zarządzanie w praktyce B
15 1 zaliczenie F
Analytical Chemistry of Natural Products
15 3 egzamin F
Glikochemia
15 3 egzamin F
Transition metal catalysis in organic synthesis
15 3 egzamin F
Inorganic Reaction Mechanisms
30 3 egzamin F
Molecular Magnetism
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metal-organic frameworks: advanced multifunctional materials
30 3 egzamin F
Photoelectrochemistry of semiconductors and photovoltaics
30 3 egzamin F
Terapeutyczne działanie związków chemicznych wytwarzanych przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta
15 1 zaliczenie na ocenę F
Surface Chemistry of Solids
15 1 egzamin F
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
30 3 egzamin F
Język C
45 3 zaliczenie F
Metody numeryczne
45 3 zaliczenie F
Modelowanie molekularne w praktyce
45 3 zaliczenie na ocenę F
Programowanie obliczeń naukowych w Fortranie
45 4 zaliczenie F
Programowanie obliczeń naukowych w języku Python
45 4 zaliczenie F
Historia chemii
30 3 egzamin F
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie na ocenę F
Popularyzacja nauk przyrodniczych
15 1 zaliczenie F
Spektroskopia Ramana w katalizie nowych materiałów
15 1 egzamin F
Frontiers in Crystal Engineering
30 3 egzamin F
Charge density from X-ray diffraction studies
30 3 egzamin F
Nowoczesne metody badań materiałów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fundamentals of environmental catalysis
30 3 egzamin F
Umiejętności interpersonalne
30 2 zaliczenie na ocenę F
Clay Minerals and Zeolites
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych
30 3 egzamin F
Fotochemia związków koordynacyjnych
30 3 zaliczenie F
Zaawansowane modelowanie molekularne
30 3 egzamin F
Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium
45 5 zaliczenie F
Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++
45 5 zaliczenie F
Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych
30 3 zaliczenie F
Analiza spektroskopowa związków naturalnych
30 3 egzamin F
Polielektroility oraz ich zastosowanie w medycynie i nanotechnologii
30 1 zaliczenie na ocenę F
Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce
15 1 zaliczenie na ocenę F
Chemik na ścieżkach muzyki
15 1 zaliczenie F
Introduction to Circular Economy for Chemists
30 3 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
O
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
Panel: Chemia biologiczna
Panel: Chemia i monitoring środowiska
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych
Panel: Chemia sądowa
Panel: Chemia teoretyczna i komputerowa
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
Panel: Fotochemia i biospektroskopia
Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty
Panel: Nanochemia i kataliza
Panel: Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna
Panel: Polimery i kompozyty
Specialization panel: Chemistry of materials

Studenci muszą zrealizować kurs "Chemia teoretyczna - kurs mały" lub Chemia teoretyczna - kurs duży składający się z kursów: "Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej" i "Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa". Kursy obligatoryjne, na I roku, student może zrealizować w języku polskim lub w języku angielskim. W trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 4 punkty ECTS oraz kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może zrealizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu. Student musi zrealizować kursy fakultatywne w wymiarze, który zapewni uzyskanie łącznie 60 punktów ECTS na I roku i 60 ECTS na II roku. Ewentualna nadwyżka punktów uzyskana na I roku studiów zostanie zaliczona na poczet II roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie / Magister Seminar
30 - - O
Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych
30 2 egzamin F
Quantum-Chemical Molecular-Modeling
90 10 egzamin F
Spectroscopy of Hydrogen - Bonded Systems
45 5 egzamin F
Multivariate Analysis in Chemistry
45 5 zaliczenie na ocenę F
Forensic chemistry
20 2 egzamin F
Forensic chemistry - laboratory
40 3 zaliczenie F
Fotofarmakologia
15 1 zaliczenie F
Good chemistry – methodological, ethical and social dimensions
30 3 zaliczenie na ocenę F
Spectroscopic methods for characterization and imaging of biomaterials
65 5 egzamin F
Pracownia magisterska / Magister Laboratory Class
250 - - O
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
Panel: Chemia sądowa
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
Panel: Fotochemia i biospektroskopia
Panel: Nanochemia i kataliza

Studenci muszą zrealizować kurs "Chemia teoretyczna - kurs mały" lub Chemia teoretyczna - kurs duży składający się z kursów: "Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej" i "Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa". Kursy obligatoryjne, na I roku, student może zrealizować w języku polskim lub w języku angielskim. W trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 4 punkty ECTS oraz kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może zrealizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu. Student musi zrealizować kursy fakultatywne w wymiarze, który zapewni uzyskanie łącznie 60 punktów ECTS na I roku i 60 ECTS na II roku. Ewentualna nadwyżka punktów uzyskana na I roku studiów zostanie zaliczona na poczet II roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie / Magister Seminar
30 4 zaliczenie O
Optical and spectroscopic devices for chemical sensing
30 3 egzamin F
Methods of spectroscopic imaging of biological samples
30 3 egzamin F
Nano/microstructural systems for drug delivery
30 3 egzamin F
Medyczna chemia nieorganiczna
15 1 zaliczenie F
Chemia żywności
15 1 egzamin F
Chemia w warunkach ekstremalnych i niestandardowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody i techniki prezentacji danych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie w praktyce A
15 1 zaliczenie F
Zarządzanie w praktyce B
15 1 zaliczenie F
Analytical Chemistry of Natural Products
15 3 egzamin F
Glikochemia
15 3 egzamin F
Transition metal catalysis in organic synthesis
15 3 egzamin F
Inorganic Reaction Mechanisms
30 3 egzamin F
Molecular Magnetism
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metal-organic frameworks: advanced multifunctional materials
30 3 egzamin F
Photoelectrochemistry of semiconductors and photovoltaics
30 3 egzamin F
Terapeutyczne działanie związków chemicznych wytwarzanych przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta
15 1 zaliczenie na ocenę F
Surface Chemistry of Solids
15 1 egzamin F
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
30 3 egzamin F
Język C
45 3 zaliczenie F
Metody numeryczne
45 3 zaliczenie F
Modelowanie molekularne w praktyce
45 3 zaliczenie na ocenę F
Programowanie obliczeń naukowych w Fortranie
45 4 zaliczenie F
Historia chemii
30 3 egzamin F
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie na ocenę F
Popularyzacja nauk przyrodniczych
15 1 zaliczenie F
Spektroskopia Ramana w katalizie nowych materiałów
15 1 egzamin F
Frontiers in Crystal Engineering
30 3 egzamin F
Charge density from X-ray diffraction studies
30 3 egzamin F
Nowoczesne metody badań materiałów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fundamentals of environmental catalysis
30 3 egzamin F
Umiejętności interpersonalne
30 2 zaliczenie na ocenę F
Clay Minerals and Zeolites
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych
30 3 egzamin F
Fotochemia związków koordynacyjnych
30 3 zaliczenie F
Zaawansowane modelowanie molekularne
30 3 egzamin F
Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium
45 5 zaliczenie F
Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++
45 5 zaliczenie F
Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych
30 3 zaliczenie F
Analiza spektroskopowa związków naturalnych
30 3 egzamin F
Polielektroility oraz ich zastosowanie w medycynie i nanotechnologii
30 1 zaliczenie na ocenę F
Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce
15 1 zaliczenie na ocenę F
Pracownia magisterska / Magister Laboratory Class
250 46 zaliczenie O
Programowanie obliczeń naukowych w języku Python
45 4 zaliczenie F
Chemik na ścieżkach muzyki
15 1 zaliczenie F
Introduction to Circular Economy for Chemists
30 3 zaliczenie F