A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Chemii

Chemia medyczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Chemia medyczna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Kursy obowiązkowe  realizowane są głównie w pierwszym semestrze. Począwszy od 2 semestru studenci wybierają jeden z trzech paneli specjalizacyjnych ukierunkowujących w stronę zagadnień związanych z (A) syntezą, (B) analizą, (C) badaniem aktywności związków biologicznie czynnych. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 9 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Aktualne zagadnienia farmakoterapii w chorobach cywilizacyjnych
30 3 zaliczenie O
Synteza nieracemicznych leków
45 4 egzamin O
Zaawansowane biomateriały
30 3 egzamin O
Farmakokinetyka i farmakodynamika
30 3 egzamin O
Elementy inżynierii i technologii chemicznej w przemyśle farmaceutycznym
30 2 zaliczenie O
Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej
30 3 egzamin O
Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej - laboratorium
30 3 zaliczenie O
Zaawansowane metody modelowania molekularnego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zagrożenia w środowisku pracy
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zaawansowane techniki spektroskopowe w chemii medycznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 9 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej II
15 1 zaliczenie O
Kursy do wyboru dla chemii medycznej
O
Kursy do wyboru w języku angielskim do wyboru dla chemii medycznej
O
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
O
Lektorat z języka obcego
O
Panel A - Synteza
Panel B - Analiza
Panel C - Bioaktywność

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 9 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 - - O
Pracownia magisterska
250 - - O
Kursy do wyboru dla chemii medycznej
O
Wstęp do badań klinicznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Bioetyka
15 2 egzamin O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 9 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska
250 46 zaliczenie na ocenę O
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
O