A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Chemii

Chemia zrównoważonego rozwoju

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Chemia zrównoważonego rozwoju
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Kursy obowiązkowe  realizowane są głównie na pierwszym roku studiów. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Ukończenie studiów

  1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

  2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

  3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analityka dla zrównoważonego rozwoju
40 3 zaliczenie na ocenę O
Analiza strukturalna z krystalochemią
30 3 egzamin O
Analiza strukturalna z krystalochemią - laboratorium
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metody spektroskopowe
32 3 egzamin O
Metody spektroskopowe - laboratorium
45 4 zaliczenie na ocenę O
Modelowanie molekularne materiałów
45 3 zaliczenie na ocenę O
Statystyczna i chemometryczna analiza danych
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Zajęcia fakultatywne z grupy humanistyczno-społecznej
O
Zielone technologie chemiczne
40 3 zaliczenie na ocenę O
Zrównoważone technologie dla energetyki
40 3 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych
O
Lektorat z języka obcego
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analityka dla zrównoważonego rozwoju - laboratorium
30 2 zaliczenie na ocenę O
Biotechnologia przemysłowa
60 4 egzamin O
Gospodarka o obiegu zamkniętym
15 1 zaliczenie na ocenę O
Molekularne aspekty katalizy
30 3 egzamin O
Molekularne aspekty katalizy - laboratorium
60 4 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej II
15 1 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju
15 1 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju - warsztaty
15 1 zaliczenie na ocenę O
Projekt badawczy
15 1 zaliczenie na ocenę O
Projekt badawczy - laboratorium
60 5 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
20 2 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia fakultatywne z grupy humanistyczno-społecznej
O
Zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych
O
Lektorat z języka obcego
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konteksty zrównoważonego rozwoju
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 - - O
Pracownia magisterska
200 - - O
Zajęcia fakultatywne z grupy humanistyczno-społecznej
O
Zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska
300 46 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia fakultatywne z grupy humanistyczno-społecznej
O
Zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych
O