A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia francuska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia francuska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Studia ukierunkowane są na kształcenie przyszłych tłumaczy, dlatego ich program obejmuje przedmioty teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z technik tłumaczenia: pisemnego na język polski i francuski (tłumaczenie użytkowe, naukowe, prawnicze, literackie) oraz ustnego (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne). Zajęcia są prowadzone w języku francuskim. Oprócz zajęć specjalizacyjnych oferujemy studentom także przedmioty kierunkowe filologii francuskiej, w tym przedmioty opcyjne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, językoznawstwa lub przekładoznawstwa. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Studenci filologii francuskiej kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw. Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia, mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego w SPUJ i IFRom.

Uwaga: Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Francja współczesna: kultura, społeczeństwo
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Tłumaczenia pisemne I (polski <-> francuski)
30 3 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 14 egzamin O
Tłumaczenia pisemne II (polski <-> francuski)
60 6 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy prawa francuskiego
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego II
60 - - O
Tłumaczenia pisemne III (polski <-> francuski)
30 4 egzamin O
Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski <-> francuski)
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego II
30 6 zaliczenie O
Tłumaczenia pisemne IV (polski ↔ francuski)
30 4 egzamin O
Tłumaczenia ustne symultaniczne (polski <-> francuski)
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F