A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów drugiego stopnia na kierunku geologia daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia w zakresie 3 specjalizacji: Analiza systemów depozycyjnych (ASD), Cyfrowa analiza danych geologicznych (CADG), Mineralogia i geochemia (MG).
Wybór opiekuna naukowego, tematu pracy magisterskiej i kursów specjalizacyjnych odbywa się na podstawie druku deklaracji studenta, podpisanej przez opiekuna naukowego. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny, metody aktywizujące (m.in. seminarium) oraz metody praktyczne tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to  kolekcje dydaktyczne (np. skały węglanowe, struktury sedymentacyjne), preparaty do badań mikroskopowych, cyfrowe zasoby danych geologicznych oraz specjalistyczne programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropocen-zagadnienia przyrodnicze i społeczne
26 2 zaliczenie na ocenę O
Energy resources
30 4 egzamin O
Metody stratygrafii
40 3 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
30 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Advances in geology II
6 - - F
Diageneza osadów klastycznych
12 1 zaliczenie F
Geochemia ropy naftowej
45 3 zaliczenie na ocenę F
Geologia win
10 1 zaliczenie F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2 egzamin F
Metody poszukiwań złóż
15 1 zaliczenie na ocenę F
Paleobotanika z elementami palinologii
32 3 egzamin F
Paleoekologia i tafonomia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Paleoklimatologia
12 1 zaliczenie na ocenę F
Podstawy ichnologii
18 2 zaliczenie na ocenę F
Preparatyka w mikropaleontologii
15 1 zaliczenie F
Regional petroleum geology
20 2 zaliczenie F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2 zaliczenie na ocenę F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6 egzamin F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Praktyka zawodowa
60 2 zaliczenie F
Analiza systemów depozycyjnych
Cyfrowa analiza danych geologicznych
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia czwartorzędu
20 2 egzamin O
Geologia regionalna świata
30 3 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe w Tatrach i Pieninach
50 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Advances in geology II
6 1 zaliczenie F
4 - zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2 zaliczenie na ocenę F
Elements of regional geology
30 2 zaliczenie na ocenę F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geochemia środowisk miejskich
26 2 zaliczenie na ocenę F
Geological field trips: Sedimentology and basin evolution in frame of plate tectonics
50 5 zaliczenie na ocenę F
Geological project II
15 2 zaliczenie F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1 zaliczenie F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2 zaliczenie F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1 zaliczenie F
Mikropaleontologia stosowana
30 3 zaliczenie na ocenę F
Minerały ilaste
60 5 egzamin F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2 zaliczenie na ocenę F
Prowadzenie badań naukowych
12 1 zaliczenie F
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
50 5 egzamin F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2 zaliczenie na ocenę F
Surowce mineralne w technologiach przemysłowych
36 2 zaliczenie na ocenę F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3 zaliczenie na ocenę F
Praktyka zawodowa
60 2 zaliczenie F
Analiza systemów depozycyjnych
Cyfrowa analiza danych geologicznych
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 egzamin O
Planowanie kariery zawodowej
15 1 zaliczenie O
Pracownia magisterska
150 10 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Advances in geology II
6 - - F
Diageneza osadów klastycznych
12 1 zaliczenie F
Geochemia ropy naftowej
45 3 zaliczenie na ocenę F
Geologia win
10 1 zaliczenie F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2 egzamin F
Metody poszukiwań złóż
15 1 zaliczenie na ocenę F
Paleobotanika z elementami palinologii
32 3 egzamin F
Paleoekologia i tafonomia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Paleoklimatologia
12 1 zaliczenie na ocenę F
Preparatyka w mikropaleontologii
15 1 zaliczenie F
Podstawy ichnologii
18 2 zaliczenie na ocenę F
Regional petroleum geology
20 2 zaliczenie F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2 zaliczenie na ocenę F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6 egzamin F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Praktyka zawodowa
60 2 zaliczenie F
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim
50 3 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego)
150 10 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
30 3 egzamin O
Advances in geology II
6 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2 zaliczenie na ocenę F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geochemia środowisk miejskich
26 2 zaliczenie na ocenę F
Geological project II
15 2 zaliczenie F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1 zaliczenie F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2 zaliczenie F
Elements of regional geology
30 2 zaliczenie na ocenę F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1 zaliczenie F
Mikropaleontologia stosowana
30 3 zaliczenie na ocenę F
Minerały ilaste
60 5 egzamin F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2 zaliczenie na ocenę F
Prowadzenie badań naukowych
12 1 zaliczenie F
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
50 5 egzamin F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2 zaliczenie na ocenę F
Surowce mineralne w technologiach przemysłowych
36 2 zaliczenie na ocenę F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3 zaliczenie na ocenę F
Praktyka zawodowa
60 2 zaliczenie F