A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

logopedia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: logopedia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program logopedii realizowany jest w strukturach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z wykładowcami z Collegium Medicum UJ w postaci zajęć wymagających bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy „Praktyki logopedyczne". Realizacja programu studiów oparta jest na zastosowaniu nauczania problemowego (ang. problem-based learning). W centrum kształcenia znajdują się przedmioty „Diagnostyka logopedyczna” (semestr I), „Diagnostyka i terapia logopedyczna” (sem. II) i „Kompleksowa opieka logopedyczna” (sem. III), w trakcie których studenci rozwiązują problemy logopedyczne przedstawione w postaci ustrukturyzowanych studiów przypadku, będących symulacją realnego problemu diagnostycznego i/lub terapeutycznego. Treści studiów przypadków skoordynowane są z treściami przedmiotów z bloku logopedycznego („Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej”,„Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej [A, B i C]”, „Metody i techniki terapii logopedycznej” i „Metody diagnozy i terapii logopedycznej”) oraz medycznego („Biomedyczne podstawy logopedii ([A, B i C]), w ramach którego przedstawiana jest wiedza w zakresie anatomii i fizjologii narządu słuchu, narządu głosu i mowy, procesu połykania oraz wiedza w zakresie podstaw procesów patologicznych, warunkujących powstawanie zaburzeń narządu słuchu, narządu głosu, mowy i procesu połykania. Student realizuje zajęcia obejmujące nauki podstawowe (anatomia oraz fizjologia układu nerwowego, narządu słuchu, narządu mowy i głosu) oraz zajęcia obejmujące problematykę kliniczną (dziedzinę pediatrii, neurologii, psychiatrii i laryngologii). Problemowa oś programu logopedii uzupełniona jest innymi przedmiotami, których treści nie są skoordynowane z aktualnie rozwiązywanymi studiami przypadków, ale są niezbędne w wykształceniu logopedycznym. Wiele z tych przedmiotów proponuje się w formie opcji do wyboru przez studenta. W toku kształcenia student na I roku uczestniczy w 11 kursach obligatoryjnych i 5 fakultatywnych, na II roku odpowiednio w 9 obowiązkowych i 4 do wyboru. Oprócz tego w semestrze 2,3 i 4 zobligowany jest do zaliczenia praktyk zawodowych.

Choć kierunek studiów "Logopedia" nie oferuje specjalności/specjalizacji do wyboru, to studenci chcący zdobyć uprawnienia do pracy w systemie oświaty muszą zdecydować się na uzyskanie tych kwalifikacji w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończenie studiów

Wymogiem ukończenia kierunku studiów "Logopedia" jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest pisemnym sprawozdaniem z przeprowadzonego pod opieką promotora badania empirycznego, zawierającym przegląd literatury przedmiotu, opis metodologii badań własnych oraz analizę i interpretację rezultatów uzyskanych w badaniu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W pierwszym semestrze studiów studenci zapoznają sie ze specyfiką głównej metody prowadzenia zajęć na logopedii, czyli nauczaniem problemowym (ang. problem based-learning). Uczestniczą w kursie centralnym, na którym rozwiązują studia przypadków oraz biorą udział w przedmiotach skoordynowanych. Taki porządek pracy jest kontynuowany w drugim i trzecim semestrze.

Studenci wybierają również jedno z trzech seminariów logopedycznych, prowadzonych przez pracowników Zakładu Logopedii oraz lektorat języka obcego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka logopedyczna (studia przypadków)
90 4 zaliczenie na ocenę O
Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej
30 3 zaliczenie O
Biomedyczne podstawy logopedii (A)
60 6 egzamin O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (A)
30 5 egzamin O
Podstawy badań logopedycznych
30 3 egzamin O
4 - - O
Psychologia rozwoju i zaburzeń mowy
30 3 egzamin O
Lektorat z języka obcego
F
Logopedyczne seminarium magisterskie
F

W drugim semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów (w wymiarze 30 h) z GRUPY A, poświęconych problematyce diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji w warunkach dwujęzyczności, psychologicznym aspektom deficytów rozwojowych u dzieci oraz logopedycznemu wymiarowi laryngologii. Student zalicza egzaminem lektorat języka obcego. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W drugim semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka i terapia logopedyczna (studia przypadków)
90 4 zaliczenie na ocenę O
Metody i techniki terapii logopedycznej
30 5 egzamin O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (B)
30 5 egzamin O
Biomedyczne podstawy logopedii (B)
30 3 egzamin O
Praktyki 1
30 1 zaliczenie na ocenę O
Clinical linguistics
30 3 egzamin O
Grupa A
O
Lektorat z języka obcego
F
Logopedyczne seminarium magisterskie
F

W trzecim semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów (w wymiarze 30 h) z GRUPY B, poświęconych biologicznym uwarunkowaniach uczenia się, tworzeniu materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii zaburzeń komunikacji u dzieci oraz logopedycznemu wymiarowi dysfagii. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W trzecim semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kompleksowa opieka logopedyczna (studia przypadków)
90 6 egzamin O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (C)
30 3 egzamin O
Biomedyczne podstawy logopedii (C)
30 3 egzamin O
Metody diagnozy i terapii logopedycznej
30 6 egzamin O
Praktyki 2
30 1 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
30 3 egzamin O
Wczesna interwencja terapeutyczna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa B
O
Logopedyczne seminarium magisterskie
F

W czwartym semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów (w wymiarze 30 h) z GRUPY C, poświęconych problematyce diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji w warunkach dwujęzyczności, psychologicznym aspektom deficytów rozwojowych u dzieci, logopedycznemu wymiarowi laryngologii oraz mentalnemu aspektowi zasobu leksykalnego użytkownika języka. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W czwartym semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gerontologopedia
30 3 egzamin O
Praktyki 3
60 2 zaliczenie na ocenę O
Zaburzenia artykulacji i emisji głosu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie i komunikacja w praktyce logopedycznej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa C
O
Logopedyczne seminarium magisterskie
F