A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe został opracowany ze szczególną dbałością o zachowanie wysokich standardów jakości kształcenia. Jego unikatową cechą jest międzywydziałowy charakter, który zapewnia możliwość autentycznego kształcenia tłumaczy-filologów. W ramach programu studiów każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty instytutów neofilologicznych na Wydziale Filologicznym. Są to zajęcia z zakresu doskonalenia znajomości wybranego języka obcego (dwa kursy semestralnie za min. 6 punktów) oraz literatury i kultury jego kręgu (jeden kurs semestralnie za min. 3 punkty). Oferta zajęć jest przed każdym semestrem przedstawiana przez instytuty Wydziału Filologicznego do wiadomości studentów, którzy dokonują wyboru w konsultacji z kierownikiem studiów oraz koordynatorami w każdym z instytutów.
Innym ważnym elementem programu jest wybór indywidualnych projektów przekładowych, które studenci realizują w ścisłej współpracy z tutorem w obu semestrach II roku studiów. Te indywidualnie zaplanowane zajęcia dają studentom szansę na bliską współpracę z wybitnymi tłumaczami, prawdziwymi indywidualnościami twórczymi, także spoza uniwersytetu. Są również szansą na wejście na rynek tłumaczeń literackich, ponieważ najlepsze prace powstałe w ramach tutoriali są proponowane czasopismom literackim, a nawet składane jako propozycje wydawnicze.
Program zachowuje równowagę między przedmiotami akademickimi i praktycznymi. Dzięki możliwości wyboru zajęć z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, studenci mogą szeroko rozwinąć swoje zainteresowania humanistyczne. Zapewniono dużą liczbę godzin doskonalenia językowego na poziomie dopasowanym do indywidualnych potrzeb studentów.
Zajęcia praktyczne z zakresu przekładu czyli warsztaty i projekty prowadzone są w niewielkich grupach, zróżnicowanych pod względem tematyki czy charakteru opracowywanych tekstów. Duży nacisk kładziony jest na dobór kadry do prowadzenia warsztatów i projektów – są to osoby o uznanym dorobku w zakresie przekładu. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych odbywają się warsztaty mistrzowskie z udziałem wybitnych polskich tłumaczy literatury.
Kierownik studiów oraz koordynatorzy instytutowi pełnią rolę tutorów, którzy wspierają studentów w pracach indywidualnych oraz pomagają kształtować zindywidualizowany program studiów poprzez pomoc w wyborze zajęć opcyjnych czy pozaprogramowych.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Unikatową cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty Wydziału Filologicznego. Zasadą jest indywidualizacja programu zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Seminarium magisterskie: każdy student wybiera jedno z seminariów otwieranych na kierunku. Zwykle otwierane są dwa seminaria. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także seminarium prowadzone na innym kierunku na Wydziale Polonistyki lub też na filologii języka, który wybrali.

Warsztaty przekładowe (GRUPY): każdy student wybiera jeden z warsztatów przekładowych otwieranych na kierunku w każdym semestrze studiów. Warsztaty są z założenia zajęciami wielojęzycznymi. Zwykle otwierane są dwa warsztaty prowadzone przez różne osoby. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także warsztaty prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali.

Praktyczna nauka języka obcego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego. Od indywidualnych wyborów studentów przyjętych na studia w każdym roku akademickim zależy, w których instytutach będą realizować ten moduł. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera dwa kursy z zakresu PNJO otwieranych w instytucie odpowiadającym wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Kwalifikacja do grup zajęciowych odbywa się na podstawie oceny poziomu znajomości języka, który nie może być niższy niż B2. Program tych kursów jest częścią kształcenia językowego w danym instytucie Wydziału Filologicznego.

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego na tej samej zasadzie, co realizacja kursów PNJO i we współpracy z koordynatorami. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera jeden kurs z oferty przedstawionej przez instytut odpowiadający wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie.

Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze: każdy student w 2 i 3 semestrze studiów wybiera po dwa specjalistyczne kursy przekładoznawcze otwierane w ramach kierunku. Zwykle otwierane są co najmniej trzy kursy. Kursy te mogą być prowadzone przez profesorów wizytujących i wówczas ich tytuły mogą ulec zmianie. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą realizować ten przedmiot wybierając kursy prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali lub na innym kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki.

Indywidualny projekt przekładowy: w obu semestrach II roku studiów każdy student realizuje indywidualny projekt przekładowy pod opieką tutora dobranego przez kierownika studiów, który zapewnia każdemu studentowi indywidualnie możliwość pracy ze specjalistą w zakresie wybranego przez studenta języka obcego. W ramach tego przedmiotu akcent położony jest na pracę własną, przewidziano 6 godzin kontaktowych z tutorem projektu. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Introduction to Translation Studies
30 5 egzamin O
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria literatury i praktyka interpretacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 1
30 4 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A Warsztaty przekładowe 1
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
30 3 egzamin O
Teoria literatury i praktyka interpretacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie 1
30 6 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA B Warsztaty przekładowe 2
O
GRUPA C Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze
O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 6 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt przekładowy
6 3 zaliczenie O
GRUPA D Warsztaty przekładowe 3
O
GRUPA E: Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze
O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupowy projekt przekładowy
15 2 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 egzamin O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt przekładowy
6 3 zaliczenie O
GRUPA F Warsztaty przekładowe 4
O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie na ocenę O
Grupowy projekt przekładowy
15 2 zaliczenie O