A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Kulturoznawstwo – teksty kultury

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo – teksty kultury
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program kierunku Kulturoznawstwo - teksty kultury umożliwia indywidualizację toku studiów. Studenci wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne rozwijające ich indywiduane zainteresowania. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin (24 punkty ECTS). Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na 2 lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata.

Ukończenie studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biohumanistyka
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultura polska XXI wieku
30 4 zaliczenie na ocenę O
Antropologia i socjologia kultury
30 3 egzamin O
Metody badań kulturoznawczych
30 4 egzamin O
Studia nad kulturą wizualną
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Lektorat z języka obcego
O
4 - O
W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria kultury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Komparatystyka kulturowa
30 3 egzamin O
Kultura polska XXI wieku
30 4 egzamin O
Kultura w perspektywie performatywnej
30 3 egzamin O
Komunikacja społeczna
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Lektorat z języka obcego
O

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kulturoznawstwo wobec wyzwań współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 2
30 6 zaliczenie na ocenę O
Tradycje polskich badań nad kulturą
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
GRUPA E: Kurs w języku obcym
O

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 18 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
GRUPA E: Kurs w języku obcym
O