A A A
pl | en

Astrofizyka i kosmologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Astrofizyka i kosmologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami astrofizycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Fizyka Teoretyczna, Astronomia i Informatyka Stosowana.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Przedmioty fakultatywne mogą być realizowane zarówno na I jak i II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody numeryczne I
60 6 zaliczenie na ocenę F
4 - zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
60 5 zaliczenie F
Seminarium astrofizyczne I
30 3 zaliczenie na ocenę O
General Theory of Relativity
60 6 egzamin O
Mechanika klasyczna
90 8 egzamin F
Elektrodynamika klasyczna
90 8 egzamin F
Podstawy fizyki jądrowej
45 4 egzamin F
Matematyczne metody fizyki i astrofizyki II
60 5 egzamin F
Pracownia Astronomii Praktycznej
45 4 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O
Relativistic hydrodynamics
30 3 egzamin F
Mechanika nieba I
60 5 egzamin O

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.Przedmioty fakultatywne mogą być realizowane zarówno na I jak i II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium astrofizyczne II
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie na ocenę F
Mechanika kwantowa
60 6 egzamin F
Fizyka statystyczna
60 5 egzamin F
Podstawy fizyki fazy skondensowanej
45 4 egzamin F
Język C++
45 4 egzamin F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Wstęp do astrofizyki wysokich energii
60 5 egzamin F
Astrofizyka teoretyczna II (relatywistyczna)
60 4 egzamin F
Podstawy astrofizyki i astronomii
60 3 egzamin F
Symulacje komputerowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Soczewkowanie grawitacyjne
30 3 zaliczenie F
Języki obliczeń symbolicznych
60 5 zaliczenie na ocenę F
Kosmologia teoretyczna
60 6 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O
Programowanie obiektowe w C++
30 4 zaliczenie F

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.Przedmioty fakultatywne mogą być realizowane zarówno na I jak i II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Czarne dziury
60 6 zaliczenie O
Radioastronomia
60 4 egzamin F
Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
60 4 egzamin F
Wykład specjalistyczny III
30 3 zaliczenie O
Seminarium astrofizyczne III
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wnętrza gwiazd
60 6 egzamin O

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Przedmioty fakultatywne mogą być realizowane zarówno na I jak i II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska
15 18 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia astrofizyki wysokich energii
60 4 egzamin F
Wykład specjalistyczny IV
30 3 zaliczenie F
Seminarium astrofizyczne IV
30 3 zaliczenie na ocenę O