A A A
pl | en

Astronomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Astronomia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Astronomia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami astronomicznymi. Program przewiduje szereg przedmiotów obowiązkowych oraz całą gamę kursów nieobowiązkowych - fakultatywnych. Studenci mogą wybrać inne przedmioty fakultatywne niż te oferowane w planie studiów, takie które są prowadzone na Wydziale FAiIS UJ - z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez Sekcję nauczycielską FAIiS. Ponadto, nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanizmy promieniowania
60 6 egzamin O
Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna I
60 6 egzamin O
Mechanika nieba I
60 5 egzamin O
Wnętrza gwiazd
60 6 egzamin O
Seminarium I
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej II
4 1 zaliczenie O
Laboratorium dyfuzyjnej plazmy kosmicznej
60 4 zaliczenie na ocenę F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do astrofizyki wysokich energii
60 5 egzamin O
Seminarium II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wykład specjalistyczny I
30 3 zaliczenie O
Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna II
60 7 egzamin F
Symulacje komputerowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Mechanika nieba II
60 6 egzamin F
Współczesne metody obserwacji w astrofizyce
60 5 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesna kosmologia
60 6 egzamin O
Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
60 4 egzamin O
Seminarium III
30 3 zaliczenie O
Wykład specjalistyczny II
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wykład specjalistyczny III
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska I
210 7 zaliczenie O
Wykład monograficzny (Czarne dziury)
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny A
30 3 egzamin F

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium IV
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny (Gravitational lensing)
30 3 egzamin O
Wykład specjalistyczny IV
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska II
210 10 zaliczenie O
Wykład monograficzny (Elements of observational cosmology)
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny B
30 3 egzamin F