A A A
pl | en

Informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia języków skryptowych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Programowanie rozproszone i równoległe
60 6 egzamin O
Projektowanie wspomagane komputerem
60 6 egzamin O
Seminarium specjalistyczne I
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Zarządzanie projektami
30 4 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Grupa M
O
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6 egzamin F
Biometria
60 6 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Głębokie sieci neuronowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Kryptografia
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin F
Reinforcemenet learning
75 6 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do przetwarzania języka naturalnego
60 6 egzamin F
Wykład monograficzny
30 3 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6 egzamin F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
E-biznes
30 4 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Projektowanie aplikacji internetowych
60 5 zaliczenie na ocenę O
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Projektowanie obiektowe
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin F
Risk management
60 6 egzamin F
Seminarium specjalistyczne II
30 2 zaliczenie O
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4 zaliczenie na ocenę F
Uczenie maszynowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Warsztat sztucznej inteligencji I
60 6 zaliczenie F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programowania zespołowego
60 5 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny
30 3 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5 zaliczenie na ocenę F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
30 2 zaliczenie O
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6 egzamin F
Biometria
60 6 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Głębokie sieci neuronowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Kryptografia
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin F
Reinforcemenet learning
75 6 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
60 6 zaliczenie F
Wstęp do przetwarzania języka naturalnego
60 6 egzamin F
Wykład monograficzny
30 3 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6 egzamin F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska
100 20 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Projektowanie obiektowe
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin F
Risk management
60 6 egzamin F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4 zaliczenie na ocenę F
Uczenie maszynowe
60 6 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wykład monograficzny
30 3 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5 zaliczenie na ocenę F