A A A
pl | en

Amerykanistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Amerykanistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia na kierunku amerykanistyka trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz fakultatywne. W ciągu toku studiów student jest zobowiązany zaliczyć trzy przedmioty fakultatywne w języku angielskim. Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. Kursy fakultatywne można realizować w języku polskim lub angielskim z puli zajęć oferowanych w IAiSP. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu).

Ukończenie studiów

Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku amerykanistyka student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego lub hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2+, a także złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Studia amerykanistyczne – tutorial
30 5 zaliczenie na ocenę O
Dzieje Stanów Zjednoczonych Ameryki
O
Prowadzenie badań naukowych
O
Amerykańska myśl polityczna
45 5 egzamin O
Prawa autorskie
10 1 zaliczenie O
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 egzamin F
4 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesna literatura amerykańska
30 4 zaliczenie na ocenę O
Problemy Kanady
O
Systemy polityczne USA i Kanady
90 9 egzamin O
Kultura i społeczeństwo USA
30 5 egzamin O
Proseminarium dyplomowe
15 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki
30 3 egzamin O
Proces amerykański
30 3 egzamin O
Społeczeństwo kanadyjskie
30 3 egzamin O
Konwersatorium specjalistyczne
O
Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations
30 5 egzamin F
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 egzamin F
Seminarium dyplomowe
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
USA w stosunkach międzynarodowych
45 5 egzamin O
Otwarte spotkania akademickie
20 2 zaliczenie F
Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim
30 5 egzamin F
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 egzamin F
Seminarium dyplomowe
30 9 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych
O