A A A
pl | en

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Elektroniczne przetwarzanie informacji
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 –dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena niepozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 121 punktów ECTS.

 

Ogólny plan studiów obejmuje:

  1. grupę zajęć obligatoryjnych,
  2. grupę zajęć fakultatywnych,
  3. projekt i seminaria magisterskie,
  4. lektorat i egzamin z języka angielskiego.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w kartach (sylabusach) przedmiotów zamieszczonych w internetowych systemach Aplikacja Sylabus UJ oraz USOS UJ.

Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.

Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka obejmuje podstawy teoretyczne z informatyki, filozofii, językoznawstwa, nauk o kulturze  religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych m.in. za pomocą narzędzi informatycznych. Zajęcia fakultatywne pogłębiają zainteresowania studentów. 

Dokładny wykaz zajęć zawiera plan studiów.

 

Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:

  1. śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
  2. analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
  3. rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę w trakcie studiów – cykliczne spotkania dyrekcji Instytutu ze starostami poszczególnych lat, udział studentów w pracach Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  4. kontakt z absolwentami kierunku będącymi obecnie na rynku pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych (szczególnie grupy dla absolwentów w serwisie Facebook),
  5. zbieranie opinii pracodawców współpracującymi z Instytutem poprzez ich udział w pracach Zespołu ds. Jakości Kształcenia, seminarium otwartym Oblicza transferu oraz seminarium zamkniętym SELECT.

W pierwszym roku studiów studenci wybierają seminarium dyplomowe (magisterskie), które kontynuowane jest na 2 roku. Jego wybór zależny jest od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę magisterską, wykonać projekt dyplomowy oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.

Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.

 

Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:
- zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych i wybranych fakultatywnych przewidzianych w planie studiów,
- przygotowanie projektu dyplomowego i opisującej projekt pracy dyplomowej,
- zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym, 
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza semantyczna
15 2 egzamin O
Automatyczna ekstrakcja informacji
30 4 egzamin O
Etyka w biznesie
15 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 zaliczenie O
Teoria języków i automatów
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do antropologii kulturowej
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do historii filozofii
60 4 egzamin O
Zaawansowane techniki programowania 1
30 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etnologiczne metody pozyskiwania informacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie kursów e-learningowych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 zaliczenie O
Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy
60 5 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii kultury
60 3 egzamin O
Zaawansowane techniki programowania 2
30 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych w Pythonie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Antropologia Internetu
30 3 egzamin O
Interfejs użytkownika
30 4 egzamin O
Neurolingwistyka – wprowadzenie
30 3 egzamin O
Reprezentacja języka w mózgu i umyśle
60 5 egzamin O
Reprezentacja obiektu materialnego
60 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe 2
30 4 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Industry communication in the IT sector
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do zarządzania firmą
15 1 zaliczenie na ocenę O
Projekt dyplomowy
15 20 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe 2
30 4 zaliczenie O