A A A
pl | en

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań w ramach dwóch ścieżek tematycznych: filmoznawczej i medioznawczej. Ich wybór determinuje selekcję seminarium magisterskiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach lub o filmie.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu polskiego po 1989
30 4 egzamin O
Metody badań nad kulturą popularną
30 5 egzamin O
Filozofia kultury w perspektywie audiowizualnej
30 - - O
Literatura współczesna
30 - - O
4 - zaliczenie O
Podstawy historii filmu
60 - zaliczenie na ocenę F
Główne tendencje kina dokumentalnego
30 - - F
Lektorat z języka obcego
O
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia kultury w perspektywie audiowizualnej
30 4 egzamin O
Literatura współczesna
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie filmoznawcze/medioznawcze
30 8 zaliczenie na ocenę O
Podstawy historii filmu
30 6 egzamin F
Główne tendencje kina dokumentalnego
30 6 egzamin F
Główne kierunki awangardy filmowej
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie filmoznawcze/medioznawcze
30 - - O
Antropologia audiowizualności
30 3 egzamin O
New Media Art 1
30 3 egzamin O
Kurs z historii kina polskiego
30 3 egzamin F
Historia filmu animowanego
30 3 egzamin F
Przemiany współczesnej telewizji
30 3 egzamin F
Warsztaty scenariuszowe
30 3 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty filmowe i telewizyjne
30 - - F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie filmoznawcze/medioznawcze
30 20 zaliczenie na ocenę O
New Media Art 2
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej dla badaczy audiowizualności
15 1 egzamin O
Warsztaty filmowe i telewizyjne
30 5 zaliczenie na ocenę F
Produkcja i dystrybucja filmowa
15 2 zaliczenie F
Reklama audiowizualna
30 2 egzamin F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza