A A A
pl | en

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów podzielony jest na cztery semestry.

W pierwszym semestrze prowadzone są wyłącznie przedmioty obligatoryjne dla studentów całego kierunku studiów. Program obejmuje głównie przedmioty z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, właściwych dla studiów drugiego stopnia (m.in. współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość). Treści programowe wspomagane są przedmiotami charakterystycznymi dla studiów z obszaru nauk ekonomicznych, jak makroekonomia dla menedżerów, statystyka w biznesie, zarządzanie finansami. Przedmiot wprowadzający w zakres programowy kierunku to przemysły czasu wolnego, który obejmuje treści dotyczące m.in. zagadnień funkcjonowania rynków: turystycznego, sportowego oraz przemysłów kreatywnych. Zakres programu semestru pierwszego tworzy podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuacji studiów na kolejnych semestrach.
Począwszy od semestru drugiego studenci wybierają specjalność na kierunku, mając do wyboru: Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie. Od tego etapu studiów część zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych jest realizowanych wspólnie dla wszystkich studentów, część przyporządkowana jest do wybranych specjalności. Spośród przedmiotów ogólnie związanych z podjętym kierunkiem w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, w semestrze drugim prowadzone są następujące przedmioty obligatoryjne: zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe. Ponadto w semestrze drugim i trzecim wprowadzony jest przedmiot dotyczący metodologii badań. Od drugiego semestru studiów program przewiduje seminarium magisterskie prowadzone przez promotorów specjalizujących się w problematyce właściwej dla wybranej specjalności. Istotnym uzupełnieniem programu są zajęcia fakultatywne, które student wybiera z ogólnie dostępnych dla kierunku lub przyporządkowanych do właściwej specjalności.

W semestrze trzecim przedmioty obligatoryjne obejmują zagadnienia kierunkowe dotyczące m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. W programie zostały także określone przedmioty obligatoryjne dla poszczególnych specjalności, w tym dla każdej specjalności jeden obligatoryjny przedmiot w języku angielskim, kończący się egzaminem, tj. odpowiednio E-Tourism i Managing Sport Organization in Digital Age. Podobnie jak w semestrze drugim, studenci mogą wybierać przedmioty fakultatywne wskazane w wykazie dla wszystkich studentów kierunku, jak i przyporządkowane do obu specjalności.

Semestr czwarty obejmuje jeden przedmiot obligatoryjny dla całości kierunku: społeczna odpowiedzialność w biznesie. Pozostałe przedmioty mają charakter fakultatywny, do wyboru przez studentów na poziomie całego kierunku jak i specjalności. Na tym etapie studiów realizowany jest ostatni semestr zajęć seminarium magisterskiego.

W ramach zrealizowanego programu studiów, studenci otrzymują szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu studiów drugiego stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz obszerną i wysoce specjalistyczną wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarki turystycznej oraz organizacji sportowych, w tym zwłaszcza w aspekcie zarządzania i ekonomicznych uwarunkowań ich funkcjonowania.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Przedsiębiorczości przy współpracy wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innych uniwersytetów krajowych i zagranicznych. W prowadzeniu zajęć fakultatywnych proces dydaktyczny wspomagają praktycy związani z gospodarką turystyczną oraz organizacjami sportowymi. Znacząca część zajęć dydaktycznych (głównie fakultatywnych, prowadzonych jako konwersatoria) obok treści teoretycznych oraz metodycznych, obejmuje zagadnienia praktyczne. Studenci uzyskują konkretne umiejętności i kwalifikacje praktyczne, np. związane z realizacją projektów, przygotowywanych indywidualnie i grupowo.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w Turystyce i w Sporcie przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej w gospodarce turystycznej i sporcie
12 1 zaliczenie na ocenę O
Prawo cywilne dla menedżerów
24 4 zaliczenie na ocenę O
Współczesne koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Makroekonomia dla menedżerów
30 4 egzamin O
Statystyka w biznesie
24 3 zaliczenie na ocenę O
Marketing międzynarodowy w przemysłach czasu wolnego
18 2 zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość w turystyce i sporcie
30 4 egzamin O
Zarządzanie finansami w turystyce i sporcie
24 4 egzamin O
Warsztaty zarządzania w turystyce i sporcie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Przemysły czasu wolnego
18 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O

Konieczność realizacji co najmniej 11 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 33 pkt ECTS, w tym co najmniej 2 przedmioty fakultatywne w II semestrze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie procesami biznesowymi
24 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne w turystyce i sporcie
24 4 egzamin O
Warsztaty menadżerskie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie kryzysowe w turystyce i w sporcie
24 3 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań cz. 1
15 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Zarządzanie eventami
24 3 zaliczenie na ocenę F
Design Thinking
24 3 zaliczenie na ocenę F
International marketing in leisure industry
24 4 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

Konieczność realizacji co najmniej 11 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 33 pkt ECTS, w tym co najmniej 9 przedmiotów fakultatywnych w III i IV semestrze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań cz. 2
15 2 zaliczenie na ocenę O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce i sporcie
24 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Trend Analysis and Scenario Building
24 4 zaliczenie na ocenę F
Badania marketingowe w turystyce i sporcie
24 3 zaliczenie na ocenę F
Prawo pracy
24 3 zaliczenie na ocenę F
Elementy symulacji w biznesie
24 3 zaliczenie na ocenę F
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

Konieczność realizacji co najmniej 11 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia i uzyskania co najmniej 33 pkt ECTS, w tym co najmniej 9 przedmiotów fakultatywnych w III i IV semestrze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 15 zaliczenie O
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie
24 2 egzamin O
Prawo handlowe
24 3 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi
24 3 zaliczenie na ocenę F
Komunikacja międzykulturowa w dobie wyzwań globalnych
24 3 zaliczenie na ocenę F
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE