A A A
pl | en
2023/24 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia angielska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, lektorat języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania oraz wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Ukończenie studiów

Pozytywnie oceniona praca magisterska, egzamin magisterski zdany pozytywnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
48 - - O
4 - zaliczenie O
Język i kultura 1
16 2 zaliczenie na ocenę O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
14 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka angielskiego I
42 12 egzamin O
Język i kultura 2
14 2 zaliczenie na ocenę O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
16 3 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
16 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
16 - - O
Wykład z zakresu nauk społecznych
16 4 zaliczenie na ocenę O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
14 4 egzamin O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo