A A A
pl | en

Informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystanie z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia języków skryptowych
18 4 zaliczenie na ocenę O
Programowanie rozproszone i równoległe
36 6 egzamin O
Projektowanie wspomagane komputerem
36 6 egzamin O
Seminarium specjalistyczne I
18 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
18 2 zaliczenie O
Grupa M
O
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 egzamin F
Biometria
36 6 egzamin F
Financial instruments and pricing
36 6 egzamin F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 zaliczenie na ocenę F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Kryptografia
36 6 egzamin F
Reinforcemenet learning
45 6 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do przetwarzania języka naturalnego
36 6 egzamin F
Wykład monograficzny
18 3 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 egzamin F
Zarządzanie projektami
18 4 egzamin O

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty programowania zespołowego
36 5 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne II
18 2 zaliczenie O
Projektowanie aplikacji internetowych
36 5 zaliczenie na ocenę O
E-biznes
18 4 zaliczenie O
18 2 egzamin O
Projektowanie obiektowe
36 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
36 6 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
18 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
18 4 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
36 6 egzamin F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Risk management
36 6 egzamin F
Warsztat sztucznej inteligencji I
36 6 zaliczenie F
Biometria
36 6 egzamin F
Wykład monograficzny
18 3 egzamin F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
18 2 zaliczenie O
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 egzamin F
Financial instruments and pricing
36 6 egzamin F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 zaliczenie na ocenę F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Kryptografia
36 6 egzamin F
Reinforcemenet learning
45 6 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
36 6 zaliczenie F
Wstęp do przetwarzania języka naturalnego
36 6 egzamin F
Wykład monograficzny
18 3 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 egzamin F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
18 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie obiektowe
36 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
36 6 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
18 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
18 4 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
36 6 egzamin F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Pracownia magisterska
60 20 zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
36 5 egzamin O
Risk management
36 6 egzamin F
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
36 6 egzamin F
Biometria
36 6 egzamin F
Wykład monograficzny
18 3 egzamin F