A A A
pl | en
2023/24 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie mediami i reklamą

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie mediami i reklamą
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów na kierunku „zarządzanie mediami i reklamą” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów oraz filozofii
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o sztuce. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
a) „zarządzanie mediami”
b) „zarządzanie reklamą”
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.

Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych wykładach z tego przedmiotu).

Ukończenie studiów

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
20 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Wykład monograficzny w j. angielskim
20 4 zaliczenie na ocenę O
Prawo autorskie w praktyce
20 4 egzamin O
Zarzadzanie różnorodnością w organizacji
20 5 zaliczenie na ocenę O
Prawo pracy
8 3 egzamin O
Prawo zamówień publicznych
8 3 egzamin O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
20 3 egzamin O
Projektowanie badań naukowych
20 3 egzamin O
Seminarium dyplomowe
20 3 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
8 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
20 3 zaliczenie O
Projekty miejskie
20 3 zaliczenie O
Źródła współczesności
20 3 zaliczenie O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia (konwersatorium)
8 4 egzamin O
Ekonomia (ćwiczenia)
20 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
20 7 zaliczenie O
Źródła współczesności
20 4 zaliczenie O
Współczesne trendy w zarządzaniu
20 3 zaliczenie na ocenę F
Współczesne trendy w kulturze
20 3 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
20 10 zaliczenie O
HR w organizacjach
20 5 zaliczenie O
Źródła współczesności
20 4 zaliczenie O
Współczesne trendy w zarządzaniu
20 3 zaliczenie na ocenę F
Współczesne trendy w kulturze
20 3 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą