A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philosophy

Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Pedagogy
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na I roku studiów realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej; ponadto studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego i emisji głosu. Począwszy od II roku studiów studenci dokonują wyboru specjalności/ścieżki - pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja - w ramach której są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów objętych wykazem danej specjalności; deklaracja wyboru specjalności ma miejsce po I semestrze I roku studiów. Dodatkowo, na II roku studiów studenci realizują lektorat z języka obcego nowożytnego. W ramach studiów na pedagogice społeczno-opiekuńczej i na resocjalizacji prowadzone są ponadto zajęcia, ktorych realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych oraz uprawnień do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do pedagogiki
45 4 exam O
Historia myśli i praktyk pedagogicznych
45 4 exam O
Historia filozofii z elementami etyki
45 3 exam O
Komunikacja interpersonalna
30 2 assessment O
Trening interpersonalny
30 1 assessment O
Wprowadzenie do socjologii
60 4 exam O
Podstawy umiejętności studiowania
15 1 assessment O
Technologie informacyjne w pracy pedagoga
15 1 assessment O
Emisja głosu z warsztatem autoprezentacyjnym
15 1 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
15 2 exam O
Pedagogika społeczna
45 3 exam O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Wprowadzenie do psychologii
15 2 exam O
Koncepcje psychologiczne człowieka
15 2 assessment O
Psychologia rozwoju człowieka
45 4 exam O
Psychologia społeczna
30 3 exam O
Psychologia wychowania i kształcenia
15 2 assessment O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 4 exam O
Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
30 2 exam O
Pedagogika czasu wolnego
15 2 assessment O
Podstawy streetworkingu
15 2 assessment O
Sztuka w życiu człowieka
15 2 assessment O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Socjologia małych grup
15 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia
30 2 exam O
Socjologia edukacji
30 2 exam O
Teoretyczne podstawy wychowania
45 3 exam O
Podstawy dydaktyki
45 3 exam O
Metodyka pracy dydaktycznej
15 1 assessment O
Pedagogika twórczości
15 2 assessment O
Wprowadzenie do pedagogiki rodziny
15 2 assessment O
60 - assessment O
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Resocjalizacja

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków międzyludzkich
15 2 exam O
Metodyczne podstawy wychowania
30 3 assessment O
Patologia społeczna
20 2 exam O
Profilaktyka społeczna
35 3 exam O
Pedagogika porównawcza
20 2 exam O
Metodyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
30 2 assessment O
Praktyki pedagogiczne
75 3 assessment O
Projektowanie badań w pedagogice
45 4 exam O
60 6 exam O
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Resocjalizacja

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej
20 2 assessment O
Praktyki pedagogiczne
75 3 assessment O
Specialist Seminar
30 - assessment O
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Resocjalizacja

a) przedmiot Język obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzaju aktywności fizycznej; c) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora z pośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Po I roku studiów student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z dwóch specjalności/ścieżek w wymiarze 885 godz., za realizację której uzyskuje 62 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja. Studenci, którzy zadeklarowali wybór specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza lub resocjalizacja są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 10 assessment O
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Resocjalizacja