A A A pl | en
Faculty of Biology

BIOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2 oraz realizację 60 godzin wychowania fizycznego.

Graduation

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Biologia roślin - podstawy
75 6,0 exam O
Matematyka
75 5,0 exam O
Metody prezentacji
17 1,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - assessment O
Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Zoologia - bezkręgowce
75 6,0 exam O
Wprowadzenie do mikrobiologii i wirusologii
20 2,0 exam O
Antropologia ogólna
15 - assessment F
Biologia owoców i nasion
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Filogeneza człowieka WBNZ-116
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Hydrobiologia – podstawy WBNZ-683
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Monitoring biologiczny I WBNZ-919
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Monitoring środowiska
44 3,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy mikroskopowania
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Różnorodność biosfery WBNZ-845
33 2,0 zaliczenie na ocenę F
Środowiska polarne Ziemi
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty botaniczne WBNZ-912
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt WBNZ-253
60 3,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Botanika - zajęcia terenowe
40 2,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia ogólna i analityczna
105 8,0 exam O
Podstawy statystyki
20 1,0 exam O
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6,0 exam O
Zoologia - kręgowce
60 5,0 exam O
Bezkręgowce - zajęcia terenowe
40 2,0 zaliczenie na ocenę O
Zoologia - kręgowce zajęcia zajęcia terenowe
20 1,0 zaliczenie na ocenę O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3,0 zaliczenie na ocenę F
Antropologia ogólna
45 4,0 zaliczenie na ocenę F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia rozrodu ssaków
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3,0 zaliczenie na ocenę F
Grzyby i porosty WBNZ-715
90 3,0 zaliczenie na ocenę F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Mikrobiom - wprowadzenie
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym WBNZ-916
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Praktikum z embriologii roślin WBNZ-904
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Praktyka badań naukowych
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Rośliny zarodnikowe WBNZ-717
90 3,0 zaliczenie na ocenę F
Roślina i człowiek
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego WBNZ-428
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Biologia komórki
75 5,0 exam O
Chemia organiczna
75 6,0 exam O
Genetyka
60 4,0 exam O
30 - assessment O
WF
30 - assessment O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia grzybów
44 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia miasta
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Genetyka molekularna
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Glikobiologia
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3,0 assessment F
Socjobiologia
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 assessment F
Tropical ecology
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
 • O - obligatory
 • F - elective
Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych łącznie za co najmniej 5 ECTS. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Absolwent na rynku pracy
15 1,0 assessment O
Biochemia
85 6,0 exam O
30 - assessment O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2,0 exam O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2,0 exam O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3,0 exam O
Praktyka zawodowa
120 4,0 assessment O
WF
30 - assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Biogeochemia
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3,0 zaliczenie na ocenę F
Choroby układu nerwowego
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Chronobiologia
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Edukacja ekologiczna
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia behawioralna
35 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia przemysłowa
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Ewolucja w laboratorium
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Endokrynologia ogólna
75 5,0 zaliczenie na ocenę F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4,0 zaliczenie na ocenę F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Fizjologiczne techniki badań
36 2,0 zaliczenie na ocenę F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2,0 assessment F
Genetyka człowieka
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
32 2,0 zaliczenie na ocenę F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4,0 zaliczenie na ocenę F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Oznaczanie kręgowców
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Malakologia
56 3,0 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7,0 zaliczenie na ocenę F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia zajęcia terenowe WBNZ-830
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Rośliny lecznicze
57 3,0 zaliczenie na ocenę F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology-field course
120 10,0 zaliczenie na ocenę F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
 • O - obligatory
 • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka
80 6,0 exam O
30 - assessment O
Fizjologia zwierząt
90 6,0 exam O
Mikrobiologia
60 4,0 exam O
Proseminarium
15 1,0 assessment O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia grzybów
44 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia miasta
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Genetyka molekularna
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Glikobiologia
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3,0 assessment F
Socjobiologia
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne
 • O - obligatory
 • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizjologia roślin
75 5,0 exam O
Immunologia
45 4,0 exam O
30 8,0 exam O
Pracownia licencjacka
30 10,0 assessment O
Proseminarium
15 1,0 assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1,0 zaliczenie na ocenę F
Biogeochemia
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3,0 zaliczenie na ocenę F
Choroby układu nerwowego
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Chronobiologia
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Edukacja ekologiczna
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia behawioralna
35 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia przemysłowa
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Endokrynologia ogólna
75 5,0 zaliczenie na ocenę F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4,0 zaliczenie na ocenę F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ewolucja w laboratorium
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Fizjologiczne techniki badań
36 2,0 zaliczenie na ocenę F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2,0 assessment F
Genetyka człowieka
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
32 2,0 zaliczenie na ocenę F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4,0 zaliczenie na ocenę F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Oznaczanie kręgowców
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Malakologia
56 3,0 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
40 3,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7,0 zaliczenie na ocenę F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia zajęcia terenowe WBNZ-830
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Rośliny lecznicze
57 3,0 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology-field course
120 10,0 zaliczenie na ocenę F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne
 • O - obligatory
 • F - elective