A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Portuguese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Portuguese
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia I stopnia na kierunku filologia portugalska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku portugalskim złożonym na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka portugalskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest szereg kursów w zakresie literatur i wybranych aspektów historyczno-społecznych portugalskiego obszaru językowego, w zakresie językoznawstwa portugalistycznego oraz przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-portugalski.
Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS, co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów.
Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich w Portugalii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w kole naukowym portugalistów.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ia (fonetyka)
45 4 exam O
Historia krajów portugalskiego obszaru językowego 1
30 3 exam O
Literatura portugalska (do końca XVII w.)
45 4 exam O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
150 - - O
Wstęp do studiów portugalistycznych
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
4 - assessment O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ib (morfologia)
45 4 exam O
Historia krajów portugalskiego obszaru językowego 2
30 3 exam O
30 3 assessment O
Literatura portugalska (XVIII-XIX w.)
45 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
150 19 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka portugalskiego II (składnia)
45 4 exam O
30 3 exam O
Literatura brazylijska (XVI-XIX w.)
45 5 exam O
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
120 - - O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i portugalskiego z elementami tłumaczenia
30 3 exam O
Literatura portugalska i brazylijska (XX w.)
45 5 exam O
Podstawy przekładu pisemnego
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
120 14 exam O
Semantyka języka portugalskiego
45 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia języka portugalskiego
30 3 exam O
Najnowsze literatury w języku portugalskim
45 3 exam O
Podstawy przekładu audiowizualnego
15 2 assessment O
Praktyczna nauka języka portugalskiego III
120 - - O
Komunikacja internetowa
30 4 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy przekładu ustnego
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka portugalskiego III
120 12 exam O
Socjolingwistyka
30 3 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O