A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme first cycle Faculty of Philology

Slavonic Philology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Slavonic Philology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne dla wszystkich osób studiujących: kursy "Słowiańszczyzna w Europie", "Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim", „Język łaciński i kultura antyczna”, "Przegląd języków słowiańskich", teoretyczne przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, proseminarium, zajęcia z zakresu gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, filozofii, ochrony własności intelektualnej, wychowania fizycznego, BHK.  Podstawowe moduły specjalizacyjne: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są deklarowane po rekrutacji, w ich ramach realizowane są, związane z danym obszarem językowym, zajęcia z praktycznej nauki języka, propedeutyczny kurs wiedzy o kraju, przedmioty historycznoliterackie, kursy z gramatyki opisowej, historii języka z gramatyką historyczną oraz kultury kraju, wykłady z historii regionu, praktyczne zajęcia z przekładu. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne. Przedmioty fakultatywne podzielone są na grupy: przedmiotów ograniczonego wyboru i przedmiotów wolnego wyboru. Z grupy przedmiotów ograniczonego wyboru na II roku należy wybrać lektorat języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem jest jego znajomość na poziomie co najmniej A2, umożliwiająca kontynuację nauki, a tym samym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się) oraz lektorat drugiego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu (brak warunków wstępnych). Na III roku osoby studiujące wybierają seminarium licencjackie: językoznawcze lub literaturoznawcze, w ramach którego przygotowują pracę dyplomową i przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Oferta językoznawczych i literaturoznawczych seminariów jest podawana do wiadomości przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, wybór dokonywany jest zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi. Zgodnie z planem studiów należy zrealizować opcje wolnego wyboru (w semestrze I – dwie, w semestrach II, IV, V i VI – jedną) z aktualnej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu lub, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych, z oferty innych jednostek Uniwersytetu. Program studiów obejmuje również przedmiot z zakresu nauk społecznych.

Graduation

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Słowiańszczyzna w Europie
30 3 exam O
Wstęp do nauki o języku
30 3 exam O
Gramatyka języka polskiego i stylistyka, cz.1
30 2 assessment O
Wstęp do nauki o literaturze
30 3 exam O
Poetyka z analizą dzieła literackiego, cz. 1
30 2 assessment O
4 - assessment O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa wykładów z zakresu historii regionu
O
Gramatyka języka polskiego i stylistyka, cz. 2
30 2 assessment O
Poetyka z analizą dzieła literackiego, cz. 2
30 2 assessment O
Ochrona własnosci intelektualnej
6 1 assessment O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 1 assessment O
Gramatyka języka s-c-s
60 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Język łaciński i kultura antyczna
30 4 exam O
Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim
30 3 exam O
Proseminarium licencjackie
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja internetowa
30 4 exam O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Języki słowiańskie – przegląd
30 2 graded credit O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA