A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Swedish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Swedish
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia szwedzka trwają 6 semestrów, w trakcie których student realizuje przedmioty obligatoryjne oraz ma wybór przedmiotów fakultatywnych z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od podstaw i zaczyna się od pierwszego semestru studiów. W pierwszym semestrze wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Możliwość wyboru zajęć oferowana jest od drugiego semestru. Następnie studenci w każdym kolejnym roku nauki mogą wybierać przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze, kulturze Szwecji i krajów skandynawskich czy obejmujące zagadnienia przekładoznawcze. Co roku program przewiduje uzyskanie coraz większej liczby punktów ECTS za przedmioty fakultatywne. W pierwszym roku studiów jest to 8 ETCS, w drugim - 14 ECTS, a w trzecim - 32 ECTS. Od trzeciego semestru wprowadzana jest także nauka dodatkowego nowożytnego języka obcego (do wyboru przez studenta) w wymiarze 30 godzin w semestrze. Natomiast ci studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie co najmniej B2 mogą kontynuować jego naukę w Instytucie Filologii Germańskiej w wymiarze godzin i zgodnie z programem fiolologii germańskiej. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy licencjackiej. Poza seminarium wybierają także przedmiot "Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem wybranego seminarium. Część programu kształcenia stanowią przedmioty sekwencyjne, to znaczy zaliczenie wcześniejszego stanowi warunek uczestnictwa w kolejnym. Są to następujące przedmioty: Praktyczna nauka języka szwedzkiego (udział w zajęciach na wyższym poziomie jest możliwy po zdaniu egzaminu na poziomach: A1 w celu udziału w zajęciach na poziomie A2; A2, żeby uczestniczyć w zajęciach na poziomie B1 oraz na poziomie B1+, żeby uczestniczyć w zajęciach na poziomie B2). Przedmiotami sekwencyjnymi są też: "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego" oraz "Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego". Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (słowotwórstwo) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (Fonologia i fonetyka). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowajęzyka szwedzkiego (słowotwórstwo). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (składnia) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego" jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (składnia). Sekwencyjność obejmuje także: Historię literatury szwedzkiej, dla której prerekwizytami są przedmioty: "Historia Szwecji" i "Historia literatury staronordyckiej"; Szwedzką literaturę współczesną, dla której prerekwizytem jest "Historia literatury szwedzkiej". Ponadto sekwencyjność dotyczy przedmiotu "Realioznawstwo szwedzkie", w przypadku którego warunkiem wstępnym jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Historia Szwecji". Natomiast aby uczestniczyć w zajęciach z Historii Szwecji, należy zaliczyć przedmiot "Krajoznawstwo szwedzkie". Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta) i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta).

Graduation

Praca dyplomowa w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta) i egzamin dyplomowy w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta).

W ramach realizacji programu studiów student/ka w semestrach 2 i 4 może wybrać opcje z różnych obszarów tematycznych ( tj. językoznawczą, literaturoznawczą lub z wiedzy o krajach skandynawskich) spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B2, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w
Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B2), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy seminarium dyplomowego student/ka wybiera jedno z oferowanych w
danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego oraz opcję językoznawczą lub literaturoznawczą, zgodnie z dyscypliną naukową wybranego seminarium.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (A1)
120 8 exam O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (Fonologia i fonetyka)
30 4 exam O
Krajoznawstwo szwedzkie
30 4 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 graded credit O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 graded credit O
4 - assessment O
30 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (A2)
120 8 exam O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (Słowotwórstwo)
30 4 exam O
Historia literatury staronordyckiej
30 4 exam O
Fonetyka praktyczna j. szwedzkiego
30 4 exam O
Historia Szwecji
60 6 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B1)
150 8 assessment O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (fleksja)
60 6 exam O
Historia literatury szwedzkiej
60 6 exam O
Filozofia
30 3 exam O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B1+)
120 8 exam O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (składnia)
30 4 exam O
Realioznawstwo szwedzkie
30 4 exam O
Przekład jako komunikacja międzykulturowa
30 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B2)
120 8 assessment O
Szwedzka literatura współczesna
60 6 exam O
Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego
30 4 exam O
30 2 assessment O
Grupa seminarium dyplomowego
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1)
150 10 exam O
30 2 exam O
Grupa seminarium dyplomowego
O