A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme first cycle Faculty of Geography and Geology

Geography and Spatial Planning

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Geography and Spatial Planning
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Earth sciences and the environment

Programme

ISCED classification: 0532
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Graduation

Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia ogólna
30 - assessment O
Podstawy geoinformatyki
39 3 exam O
Geografia regionalna świata
23 - assessment O
Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
45 3 exam O
Podstawy geografii człowieka
45 3 exam O
Geologia
60 5 exam O
Statystyka
60 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
BHK
4 - assessment O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia ogólna
30 6 assessment O
Geografia regionalna świata
28 7 exam O
Meteorologia i klimatologia
30 3 exam O
Hydrologia i oceanografia
30 3 exam O
Gleboznawstwo i geografia gleb
30 3 exam O
Geografia ludności i demografia
15 1 exam O
Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
30 3 exam O
Geomorfologia
30 3 exam O
Mapa jako źródło informacji
15 2 graded credit O
Podstawy ekonomii
30 2 exam O
Ćwiczenia terenowe regionalne - Okolice Krakowa
10 2 graded credit O
Terenowe metody badań przyrodniczych
70 3 assessment O
Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych
60 3 assessment O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekty II rok
15 - assessment O
60 - assessment O
30 - assessment O
Socjologia
30 2 exam O
Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
30 3 exam O
Alumnus on the Job Market
10 1 assessment F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 exam F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 exam F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 graded credit F
Biometeorologia człowieka
30 4 exam F
Dendrochronologia
30 3 exam F
Dendrogeomorfologia
45 4 graded credit F
Dydaktyka geografii II
75 5 exam F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 exam F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 exam F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - assessment F
Geografia kultury i religii
30 3 exam F
Geografia społeczna
30 3 exam F
Geografia Tatr
30 3 graded credit F
Geografia transportu
60 6 exam F
Geografia turystyczna Polski
30 3 exam F
Geografia turyzmu
30 3 exam F
Geografia zwierząt
15 2 exam F
Geographical Problems of Cracow
15 2 exam F
Geography Seminar Series I
30 4 graded credit F
Geosystemy gór
30 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
35 - graded credit F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 exam F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 exam F
Historia odkryć geograficznych
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 graded credit F
Hydrologia regionalna świata
30 3 exam F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 graded credit F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 graded credit F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 exam F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 exam F
Klimat Polski
45 4 exam F
Klimatologia fizyczna
45 5 exam F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 exam F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 graded credit F
Metody badania gleb
30 3 graded credit F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - graded credit F
Metody badania rzeźby
40 3 graded credit F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 graded credit F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 graded credit F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 graded credit F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 exam F
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 exam F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 graded credit F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 exam F
Physical Geography of Central Europe
30 3 exam F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 graded credit F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 graded credit F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 exam F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 - assessment F
Seminar Series: Physical Geography
15 - assessment F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 exam F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 graded credit F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 graded credit F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F
Physical and Chemical Properties of Water
20 - assessment F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 exam F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 graded credit F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 exam F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 graded credit F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekty II rok
15 3 assessment O
60 8 exam O
30 - assessment O
Dane geograficzne - analiza i wizualizacja
50 4 exam O
Użytkowanie ziemi i kształtowanie przestrzeni wiejskiej
30 3 exam O
Ćwiczenia terenowe przedmiotowe II-III
O
Ćwiczenia terenowe regionalne II-III
O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 graded credit F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 graded credit F
Babia Góra
30 2 graded credit F
Beskid Makowski
30 2 graded credit F
Biologia dla przyrodników
30 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji""
30 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 assessment F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 assessment F
Dydaktyka geografii I
75 5 assessment F
Dydaktyka przyrody
60 4 exam F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 exam F
Ekonomika miast i regionów
15 1 graded credit F
Europa i Unia Europejska
30 3 exam F
Fitogeografia
30 3 exam F
Formy turystyki
30 3 exam F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 graded credit F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 exam F
Geografia biblijna
30 3 exam F
Geografia Europy Północnej
30 3 exam F
Geografia konfliktów
30 2 exam F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 exam F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 exam F
Geografia religii
15 2 graded credit F
Geografia rolnictwa
30 3 exam F
Geografia transportu kolejowego
30 3 graded credit F
Geografia turystyczna świata
30 3 exam F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 graded credit F
Geography of Air Transportation
30 3 exam F
Geography Seminar Series II
30 4 graded credit F
GIS I (Esri Academy)
75 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
40 3 graded credit F
Gleby Polski
30 2 exam F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 graded credit F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 exam F
Historia cywilizacji
30 3 graded credit F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 exam F
Hydrogeologia
30 3 exam F
Hydrology of High Mountains
30 3 exam F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 graded credit F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 graded credit F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 graded credit F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 exam F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 exam F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 graded credit F
Metody badań gleb organicznych
35 3 graded credit F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 graded credit F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 graded credit F
Mikroklimatologia
30 3 exam F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 graded credit F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 graded credit F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 graded credit F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 graded credit F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 exam F
Polityka migracyjna
15 2 graded credit F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 graded credit F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 exam F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 assessment F
Principles of Glaciology
30 3 exam F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 graded credit F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 exam F
Projekt Poznawanie świata
40 2 assessment F
Projekt Wolontariat
30 2 assessment F
Regiony klimatyczne świata
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 4 exam F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 graded credit F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 exam F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 graded credit F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 graded credit F
Tatry
30 2 graded credit F
Physical and Chemical Properties of Water
30 5 graded credit F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 graded credit F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 exam F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Proseminarium licencjackie
15 - assessment O
Diploma Laboratory Class
15 - assessment O
Geografia fizyczna Polski
30 4 exam O
Ochrona środowiska
30 3 exam O
Alumnus on the Job Market
10 1 assessment F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 exam F
Antropocen - epoka człowieka
35 - - F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 exam F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 graded credit F
Biometeorologia człowieka
30 4 exam F
Dendrochronologia
30 3 exam F
Dendrogeomorfologia
45 4 graded credit F
Dydaktyka geografii II
75 5 exam F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 exam F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 exam F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - assessment F
Geografia kultury i religii
30 3 exam F
Geografia społeczna
30 3 exam F
Geografia Tatr
30 3 graded credit F
Geografia transportu
60 6 exam F
Geografia turystyczna Polski
30 3 exam F
Geografia turyzmu
30 3 exam F
Geografia zwierząt
15 2 exam F
Geographical Problems of Cracow
15 2 exam F
Geography Seminar Series I
30 4 graded credit F
Geomorfologia dynamiczna
45 3 exam F
Geomorfologia Karpat
25 - graded credit F
Geosystemy gór
30 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
35 - graded credit F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 exam F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 exam F
Historia odkryć geograficznych
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 graded credit F
Hydrologia regionalna świata
30 3 exam F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 graded credit F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 graded credit F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 exam F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 exam F
Klimat Polski
45 4 exam F
Klimatologia fizyczna
45 5 exam F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 exam F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 graded credit F
Metody badania gleb
30 3 graded credit F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - graded credit F
Metody badania rzeźby
40 3 graded credit F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 graded credit F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 graded credit F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 graded credit F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 graded credit F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 graded credit F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 exam F
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 exam F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 graded credit F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 exam F
Physical Geography of Central Europe
30 3 exam F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 - - F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 graded credit F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 exam F
Projekt geomorfologiczny
18 - - F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 - assessment F
Seminar Series: Physical Geography
15 - assessment F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 exam F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 - assessment F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 graded credit F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F
Physical and Chemical Properties of Water
20 - assessment F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 exam F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 graded credit F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 exam F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 graded credit F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Proseminarium licencjackie
15 4 graded credit O
Diploma Laboratory Class
15 2 assessment O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski
30 3 exam O
Globalne procesy społeczne i gospodarcze
30 3 exam O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 graded credit F
Antropocen - epoka człowieka
35 6 exam F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 graded credit F
Babia Góra
30 2 graded credit F
Beskid Makowski
30 2 graded credit F
Biologia dla przyrodników
30 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji""
30 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 assessment F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 assessment F
Dydaktyka geografii I
75 5 assessment F
Dydaktyka przyrody
60 4 exam F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 exam F
Ekonomika miast i regionów
15 1 graded credit F
Europa i Unia Europejska
30 3 exam F
Fitogeografia
30 3 exam F
Formy turystyki
30 3 exam F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 graded credit F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 exam F
Geografia biblijna
30 3 exam F
Geografia Europy Północnej
30 3 exam F
Geografia konfliktów
30 2 exam F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 exam F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 exam F
Geografia religii
15 2 graded credit F
Geografia rolnictwa
30 3 exam F
Geografia transportu kolejowego
30 3 graded credit F
Geografia turystyczna świata
30 3 exam F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 graded credit F
Geography of Air Transportation
30 3 exam F
Geography Seminar Series II
30 4 graded credit F
Geomorfologia Karpat
55 6 exam F
GIS I (Esri Academy)
75 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
40 3 graded credit F
Gleby Polski
30 2 exam F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 graded credit F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 exam F
Historia cywilizacji
30 3 graded credit F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 exam F
Hydrogeologia
30 3 exam F
Hydrology of High Mountains
30 3 exam F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 graded credit F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 graded credit F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 graded credit F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 exam F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 exam F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 graded credit F
Metody badań gleb organicznych
35 3 graded credit F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 graded credit F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 graded credit F
Mikroklimatologia
30 3 exam F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 graded credit F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 graded credit F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
45 6 graded credit F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 graded credit F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 exam F
Polityka migracyjna
15 2 graded credit F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 graded credit F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 exam F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 assessment F
Principles of Glaciology
30 3 exam F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 graded credit F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 exam F
Projekt geomorfologiczny
62 6 graded credit F
Projekt Poznawanie świata
40 2 assessment F
Projekt Wolontariat
30 2 assessment F
Regiony klimatyczne świata
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 4 exam F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 graded credit F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 exam F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 6 exam F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 graded credit F
Tatry
30 2 graded credit F
Physical and Chemical Properties of Water
30 5 graded credit F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 graded credit F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 exam F
Geografia fizyczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka