A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Geography and Geology

Geology

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Geology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Earth sciences and the environment

Programme

ISCED classification: 0532
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Konstrukcja programu studiów geologicznych pierwszego stopnia w ING UJ została tak pomyślana, aby w procesie kształcenia przekazać studentom gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) a przede wszystkim wiedzę z zakresu najważniejszych przedmiotów geologicznych. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje czy też tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Proponowany szeroki wybór kursów fakultatywnych umożliwia realizowanie programu studiów zgodnego z zainteresowaniami. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów drugiego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to: okazy minerałów i skał, preparaty do badań mikroskopowych, mapy i kompasy geologiczne oraz specjalistyczne programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia
75 7 exam O
Geologia dynamiczna
135 9 exam O
Physics
60 5 exam O
Matematyka z elementami programowania
45 4 exam O
BHK
4 - assessment O
Geoetyka
25 2 graded credit F
Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji
20 2 graded credit F
Technologie informacyjne
20 1 graded credit F
Zdobywanie informacji naukowej - infobroker
12 1 graded credit F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mineralogia optyczna
25 2 graded credit O
Podstawy paleontologii
60 5 exam O
Wprowadzenie do kartografii geologicznej
24 2 graded credit O
Wprowadzenie do statystyki
35 3 graded credit O
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski)
160 8 graded credit O
Ćwiczenia terenowe – wprowadzenie do badań terenowych
20 2 graded credit O
Kamień w architekturze
14 1 assessment F
Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał
15 1 assessment F
Rysunek w geologii
15 1 assessment F
Sztuka studiowania i prezentacji
15 1 assessment F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 graded credit F
Wstęp do stratygrafii
15 2 graded credit F
Zarys historii życia
20 2 graded credit F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia strukturalna
60 4 exam O
Mineralogia
65 5 exam O
Ochrona własności intelektualnych
15 1 assessment O
Petrologia
40 - - O
Podstawy GIS
30 3 graded credit O
Sedymentologia
75 6 exam O
30 - graded credit O
Physical Education
30 - graded credit O
Advances in geology I
6 - - F
Geoetyka
25 2 graded credit F
Geofizyka
30 2 exam F
Geologia Karpat
30 2 exam F
Geological project 1
10 - - F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
24 2 graded credit F
Hydrologia
12 1 assessment F
Krystalografia i krystalochemia - wybrane zagadnienia
25 3 graded credit F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 exam F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 exam F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 graded credit F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 exam F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 exam F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kartografia geologiczna
60 3 exam O
Petrologia
60 8 exam O
Ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej
160 7 graded credit O
30 - graded credit O
Physical Education
30 - graded credit O
Advances in geology I
6 1 assessment F
Geological project 1
15 2 assessment F
Geologia krasu
15 1 graded credit F
Geologia inżynierska
45 3 exam F
Geologia planetarna
21 2 graded credit F
Gleboznawstwo
45 3 exam F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 exam F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 graded credit F
Hydrogeologia
60 5 exam F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 graded credit F
Kamień w architekturze
14 1 assessment F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 graded credit F
Paleobiologia
30 3 graded credit F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 assessment F
Rock forming minerals
45 3 graded credit F
Rysunek w geologii
15 1 assessment F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 graded credit F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 graded credit F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 graded credit F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 assessment F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 assessment F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geochemia
45 4 exam O
Geologia historyczna
75 6 exam O
Geologia złóż
50 5 exam O
Proseminarium licencjackie
15 - graded credit O
Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
20 3 assessment O
Filozofia
30 3 exam O
60 8 exam O
Advances in geology I
6 - - F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża ewaporatów
14 1 graded credit F
Geoetyka
25 2 graded credit F
Geofizyka
30 2 exam F
Geologia Karpat
30 2 exam F
Geological project 1
10 - - F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
24 2 graded credit F
Hydrologia
12 1 assessment F
Krystalografia i krystalochemia - wybrane zagadnienia
25 3 graded credit F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 exam F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 exam F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 graded credit F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 exam F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 exam F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia regionalna Polski
25 3 exam O
Proseminarium licencjackie
15 1 graded credit O
Pracownia licencjacka II (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
40 7 assessment O
Alumnus on the Job Market
15 2 assessment O
Advances in geology I
6 1 assessment F
Geologia krasu
15 1 graded credit F
Geologia inżynierska
45 3 exam F
Geologia planetarna
21 2 graded credit F
Geological project 1
15 2 assessment F
Gleboznawstwo
45 3 exam F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 exam F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 graded credit F
Hydrogeologia
60 5 exam F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 graded credit F
Kamień w architekturze
14 1 assessment F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 graded credit F
Paleobiologia
30 3 graded credit F
Rock forming minerals
45 3 graded credit F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 assessment F
Rysunek w geologii
15 1 assessment F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 graded credit F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 graded credit F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 graded credit F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 assessment F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
50 4 graded credit F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 assessment F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F