A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

Ethnology and Cultural Anthropology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Ethnology and Cultural Anthropology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studiów składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru, wykłady fakultatywne i konwersatoria. W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ, pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez zastępcę Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się laboratorium etnograficzne, ćwiczenia terenowe I i ćwiczenia terenowe II oraz seminarium licencjackie. Integralną częścią programu studiów I stopnia na tym kierunku jest rozbudowany cykl zajęć o charakterze warsztatowym, podczas których studenci w praktyczny sposób szkolą swe umiejętności w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych.

Graduation

Wymogiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kuturowa jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

W semestrze I Student realizuje wyłącznie zajęcia obligatoryjne.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
60 7 exam O
Rozwój myśli antropologicznej i etnologicznej
45 5 exam O
Zróżnicowanie kulturowe świata
30 4 exam O
Metody badań etnograficznych
60 7 assessment O
Archiwistyka i metody badań archiwistycznych
30 3 assessment O
Wprowadzenie do nauk społecznych
30 4 exam O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 exam O
Podstawy nauki o języku
30 3 exam O
Logika
30 3 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
6 - assessment O

W semestrze II Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmioty fakultatywne za co najmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

W semestrze II Student zobowiązany jest do zaliczenia tutorialu realizowanego w formie indywidualnych konsultacji (5 godz. = 3 konsultacje = 1 ECTS) z jednym z trzech tutorów. Dyrekacja ogłasza listę tutorów przed rozpoczęciem semestru II.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Orientacje teoretyczne w etnologii i antropologii kulturowej
30 4 exam O
Rozwój polskiej myśli etnologicznej i antropologicznej
45 5 exam O
Tutorial
5 1 assessment O
Metodologia nauk społecznych
30 3 assessment O
Metody badań etnograficznych
30 4 exam O
Ćwiczenia terenowe
60 8 assessment O
Technologie informacyjne
30 2 graded credit O
Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej
15 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Antropologia współczesności
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 assessment F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 graded credit F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 graded credit F
Introduction to studies on capitalism
30 6 assessment F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 assessment F
Semiotyka
30 4 assessment F
Etnometodologia
30 4 assessment F
Ludowa wizja świata
30 4 graded credit F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 assessment F
Folklorystyka
30 4 graded credit F
Historia Etniczna Europy
30 4 graded credit F
Etnografie Bałkanów
30 4 assessment F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 graded credit F
Hermeneutyka
30 4 graded credit F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 graded credit F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 assessment F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 assessment F
Antropologia historii
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 assessment F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 assessment F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 assessment F
Antropologia stosowana
30 4 graded credit F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 graded credit F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 assessment F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 assessment F
Cyfrowa etnografia
30 4 graded credit F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 assessment F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 assessment F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 graded credit F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 assessment F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 graded credit F
Projekty studenckie 1
5 4 assessment F
Projekty studenckie 2
5 4 assessment F
Wykład otwarty 1
2 1 assessment F
Wykład otwarty 2
2 1 assessment F

W semestrze III Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 8 przedmiotów fakultatywnych za co conajmniej 32 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Orientacje teoretyczne w etnologii i antropologii kulturowej
30 4 exam O
Laboratorium etnograficzne
30 4 graded credit O
30 2 assessment O
Praktyki badawcze
30 4 assessment O
Antropologia współczesności
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 assessment F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 graded credit F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 graded credit F
Introduction to studies on capitalism
30 6 assessment F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 assessment F
Semiotyka
30 4 assessment F
Etnometodologia
30 4 assessment F
Ludowa wizja świata
30 4 graded credit F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 assessment F
Folklorystyka
30 4 graded credit F
Historia Etniczna Europy
30 4 graded credit F
Etnografie Bałkanów
30 4 assessment F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 graded credit F
Hermeneutyka
30 4 graded credit F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 graded credit F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 assessment F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 assessment F
Antropologia historii
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 assessment F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 assessment F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 assessment F
Antropologia stosowana
30 4 graded credit F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 graded credit F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 assessment F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 assessment F
Cyfrowa etnografia
30 4 graded credit F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 assessment F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 assessment F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 assessment F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 graded credit F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 graded credit F
Projekty studenckie 1
5 4 assessment F
Projekty studenckie 2
5 4 assessment F
Wykład otwarty 1
2 1 assessment F
Wykład otwarty 2
2 1 assessment F

W semestrze IV Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmioty fakultatywne za co conajmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
90 13 assessment O
Laboratorium etnograficzne
90 12 graded credit O
30 2 assessment O
Antropologia współczesności
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 assessment F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 graded credit F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 graded credit F
Introduction to studies on capitalism
30 6 assessment F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 assessment F
Semiotyka
30 4 assessment F
Etnometodologia
30 4 assessment F
Ludowa wizja świata
30 4 graded credit F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 assessment F
Folklorystyka
30 4 graded credit F
Historia Etniczna Europy
30 4 graded credit F
Etnografie Bałkanów
30 4 assessment F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 graded credit F
Hermeneutyka
30 4 graded credit F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 graded credit F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 assessment F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 assessment F
Antropologia historii
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 assessment F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 assessment F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 assessment F
Antropologia stosowana
30 4 graded credit F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 graded credit F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 assessment F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 assessment F
Cyfrowa etnografia
30 4 graded credit F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 assessment F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 assessment F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 assessment F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 graded credit F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 graded credit F
Projekty studenckie 1
5 4 assessment F
Projekty studenckie 2
5 4 assessment F
Wykład otwarty 1
2 1 assessment F
Wykład otwarty 2
2 1 assessment F

W semestrze V Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmiotów fakultatywnych za co conajmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 5 assessment O
30 2 assessment O
Antropologia współczesności
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 assessment F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 graded credit F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 graded credit F
Introduction to studies on capitalism
30 6 assessment F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 assessment F
Semiotyka
30 4 assessment F
Etnometodologia
30 4 assessment F
Ludowa wizja świata
30 4 graded credit F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 assessment F
Folklorystyka
30 4 graded credit F
Historia Etniczna Europy
30 4 graded credit F
Etnografie Bałkanów
30 4 assessment F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 graded credit F
Hermeneutyka
30 4 graded credit F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 graded credit F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 assessment F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 assessment F
Antropologia historii
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 assessment F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 assessment F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 assessment F
Antropologia stosowana
30 4 graded credit F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 graded credit F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 assessment F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 assessment F
Cyfrowa etnografia
30 4 graded credit F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 assessment F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 assessment F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 assessment F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 graded credit F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 graded credit F
Projekty studenckie 1
5 4 assessment F
Projekty studenckie 2
5 4 assessment F
Wykład otwarty 1
2 1 assessment F
Wykład otwarty 2
2 1 assessment F

W semestrze VI Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 3 przedmioty fakultatywne za co conajmniej 12 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 15 assessment O
30 6 exam O
Antropologia współczesności
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 assessment F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 assessment F
Folklorystyka
30 4 graded credit F
Ludowa wizja świata
30 4 graded credit F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 assessment F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 assessment F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 graded credit F
Etnografie Bałkanów
30 4 assessment F
Historia Etniczna Europy
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 assessment F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 graded credit F
Cyfrowa etnografia
30 4 graded credit F
Introduction to studies on capitalism
30 6 assessment F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 assessment F
Antropologia stosowana
30 4 graded credit F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 assessment F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 assessment F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 assessment F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 assessment F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 assessment F
Semiotyka
30 4 assessment F
Etnometodologia
30 4 assessment F
Hermeneutyka
30 4 graded credit F
Antropologia historii
30 4 graded credit F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 graded credit F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 graded credit F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 graded credit F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 assessment F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 graded credit F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 graded credit F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 graded credit F
Projekty studenckie 1
5 4 assessment F
Projekty studenckie 2
5 4 assessment F
Wykład otwarty 1
2 1 assessment F
Wykład otwarty 2
2 1 assessment F