A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

History of Art

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: History of Art
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku historia sztuki realizowany jest jako program ogólny, obejmujący zagadnienia przekrojowe i specjalistyczne w zakresie kolejnych epok historycznych w sztuce: sztuki antycznej i wczesnochrześcijańskiej, sztuki bizantyńskiej, sztuki średniowiecznej, sztuki nowożytnej, sztuki nowoczesnej, sztuki współczesnej (XX i XXI wieku), a także podstawy krytyki artystycznej, wiedzy na temat funkcjonowania rynku sztuki i antykwarycznego, zarządzaniem obiektami zabytkowymi oraz prawnym aspektom ochrony dziedzictwa intelektualnego i praw autorskich. Program studiów nie przewiduje na tym etapie studiów specjalności ani specjalizacji. Na III roku studiów student zobowiązany jest wybrać i zaliczyć dwa seminaria: seminarium główne oraz seminarium poboczne, obejmujące dwie różne od siebie epoki historyczno-artystyczne (średniowiecze, Bizancjum, nowożytność, nowoczesność i współczesność). Pozytywne zaliczenie obu seminariów oraz wszystkich wymaganych programem studiów przedmiotów dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego, składanego przed komisją egzaminacyjną.

Graduation

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożenie przed komisją egzaminacyjną egzaminu dyplomowego. Podczas egzaminu dyplomowego student losuje trzy zestawy, z których każdy zawiera po dwa pytania.

Zestawy pytań obejmują następujące zagadnienia: 1) sztuka antyczna, wczesnochrześcijańska i średniowieczna; 2) sztuka nowożytna; 3) sztuka nowoczesna i współczesna

Z każdego zestawu student wybiera jedno pytanie, na które udziela ustnej odpowiedzi. Ocena z  egzaminu jest średnią z ocen cząstkowych, uzyskanych z odpowiedzi na każde z trzech pytań. 

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych (wykłady i konwersatoria) do wyboru, podzielonych na grupy od A do F. W pierwszym roku studiów I stopnia (sem. 1 i 2) student wybiera zajęcia: 2 z grupy A i jedno z grupy B, (3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do historii sztuki
30 - assessment O
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
30 - assessment O
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX wieku
30 - assessment O
Historia technik artystycznych
60 7 exam O
Nauki Pomocnicze Historii
30 - assessment O
Język łaciński
60 - assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Bibliografia i technologie informacyjne
30 2 graded credit O
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych (wykłady i konwersatoria) podzielonych na grupy od A do F. W pierwszym roku studiów I stopnia (sem. 1 i 2) student wybiera zajęcia: dwa z grupy A i jedno z grupy B, (3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do historii sztuki
30 7 exam O
Wstęp do historii sztuki - sztuka średniowieczna (ćw. terenowe)
30 5 graded credit O
Wstęp do historii sztuki - sztuka nowożytna (ćw. terenowe)
30 5 graded credit O
Małopolska-Ziemia Sandomierska, 3 dni (ćw. terenowe)
20 3 graded credit O
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX wieku
30 7 exam O
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
30 7 exam O
Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
30 - assessment O
Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej
30 - assessment O
Nauki Pomocnicze Historii
30 4 exam O
Język łaciński
60 7 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych do wyboru (wykłady i konwersatoria) podzielonych na grupy od A do F. Na II roku studiów I stopnia (sem. 3 i 4) student ma obowiązek zaliczenia 4 wybranych przez siebie zajęć z grup A, B i C (dwa z grupy B, jedno z grupy A i jedno z grupy C (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
30 7 exam O
Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej
30 7 exam O
Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej
30 - assessment O
Paramentyka
30 3 graded credit O
Ikonografia architektury średniowiecznej
30 3 graded credit O
Polskie prawo ochrony zabytków
30 2 graded credit O
Rynek sztuki
30 2 graded credit O
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej
30 - assessment F
Proseminarium historii sztuki nowożytnej
30 - assessment F
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F
Lektorat języka obcego
30 - assessment F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych do wyboru (wykłady i konwersatoria) podzielonych na grupy od A do F. Na II roku studiów I stopnia (sem. 3 i 4) student ma obowiązek zaliczenia 4 wybranych przez siebie zajęć z grup A, B i C (dwa z grupy B, jedno z grupy A i jedno z grupy C (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 - assessment O
Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej
30 7 exam O
Śląsk, 5 dni (ćw. terenowe)
30 3 graded credit O
Muzealnictwo
30 2 graded credit O
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej
30 7 graded credit F
Proseminarium historii sztuki nowożytnej
30 7 graded credit F
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej
30 7 graded credit F
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F
Lektorat języka obcego
30 4 assessment F

Student zapisuje się na dowolne, wybrane przez siebie seminarium dyplomowe oraz na wybrane seminarium poboczne. Zakres tematyczny seminarium pobocznego musi się różnić od seminarium dyplomowego. W toku seminarium dyplomowego student pod kierunkiem prowadzącego przygotowuje się do egzaminu dyplomowego obejmującego całość wiedzy z zakresu historii sztuki.

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych do wyboru (wykłady i konwersatoria) podzielonych na grupy od A do F. W ciągu III roku studiów (sem. 5 i 6) student ma obowiązek zaliczenia 3 wybranych przez siebie zajęć z grup C-E-F (jedno z grupy C, jedno z grupy E i jedno z grupy F) (3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku
30 6 exam O
Wybrane zagadnienia sztuki XX i XXI wieku
30 6 exam O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 7 exam O
Seminarium poboczne
30 - assessment F
Specialist Seminar
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F
Lektorat języka obcego
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku pulę zajęć monograficznych do wyboru (wykłady i konwersatoria) podzielonych na grupy od A do F. W ciągu III roku studiów (sem. 5 i 6) student ma obowiązek zaliczenia 3 wybranych przez siebie zajęć z grup C-E-F (jedno z grupy C, jedno z grupy E i jedno z grupy F) (3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy krytyki artystycznej
20 2 exam O
Podstawy krytyki artystycznej - ćwiczenia
10 1 assessment O
Terenowa praktyka zawodowa (inwentaryzacyjna)
30 3 assessment O
Łódź-Warszawa, 5 dni (ćw. terenowe)
30 3 graded credit O
Zarządzanie obiektami zabytkowymi
30 2 graded credit O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1 assessment O
Seminarium poboczne
30 6 graded credit F
Specialist Seminar
30 15 graded credit F
Zajęcia monograficzne E
30 2 assessment F
Lektorat języka obcego
30 6 exam F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F