A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

Jewish Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Jewish Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zdecydowana większość kursów ma charakter obligatoryjny i obejmuje wykłady i konwersatoria dotyczące trzech pól judaistyki: historii (od starożytności po XXI wiek, wraz ze wstępem do metodologii badań judaistycznych), kultury (m.in. dziedzictwa polsko-żydowskiego, paleografii i epigrafiki) oraz dziejów judaizmu i literatur żydowskich (literatury jidysz i hebrajskiej). W ramach programu student bierze udział w trwających 60 godz. ćwiczeniach wychowania fizycznego, w trwającym 120 godz. (4 ECTS) lektoracie języka angielskiego oraz w obligatoryjnym kursie z zakresu nauk społecznych (30 godz., 5 ECTS). Obligatoryjny charakter mają również kursy Szkolenie BHK i Elementy ochrony własności intelektualnej. Zajęcia fakultatywne to przede wszystkim wykłady monograficzne realizowane po jednym na pierwszym i trzecim roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze po 30 godz. (2 ECTS) każdy. Na każdym roku studenci dokonują wyboru jednego tematu spośród listy oferowanych. Wykłady monograficzne mogą odbywać się w języku angielskim a ich tematyka ulega zmianie z każdym rokiem akademickim. Ponadto studenci wybierają jedną z dwóch grup konwersatoryjnych w ramach modułów Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny, Historia Żydów, Historia literatur żydowskich, Paleografia, Kultura Żydów, Kultura żydowska - cmentarze/synagogi, Epigrafika, Judaizm na ziemiach polskich, Judaizm i jego dzieje. Wybór jednej z dwóch grup seminarium dyplomowego (licencjackiego) ma charakter fakultatywny, dając możliwość pracy pod opieką specjalisty. Podobnie wybór miejsca realizowania praktyk zawodowych jest otwarty i zależy od preferencji i możliwości studenta. Zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i wymaganej ilości kursów fakultatywnych, a także przygotowanie w ramach seminarium pracy dyplomowej, umożliwia przystąpienie do egzaminu dyplomowego. W programie studiów I stopnia znajdują się moduły o charakterze sekwencyjnym. Należą do nich: a) Język jidysz 1, Język jidysz 2, Język jidysz 3, Język jidysz 4, Język jidysz 5; b) Język hebrajski 1, Język hebrajski 2, Język hebrajski 3, Język hebrajski 4, Język hebrajski 5; c) Warsztaty językowe I – język hebrajski, Warsztaty językowe II – język hebrajski.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Potwierdza je zaliczenie wszystkich wymaganych kursów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i terminowe złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje starożytnego Izraela
60 4 exam O
Literatura żydowska w starożytności i wiekach średnich
60 4 exam O
Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny
30 3 exam O
Język jidysz 1
60 6 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
6 - assessment O
Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny - Judaizm starożytny i jego chronologia lub Judaizm starożytny i jego instytucje
30 3 assessment F
Warsztaty językowe 1 - Język hebrajski 1 I lub 1 II
90 7 graded credit F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje Żydów w wiekach średnich
90 6 exam O
Wstęp do badań judaistycznych
30 3 exam O
Kultura żydowska - wybrane zagadnienia
60 4 exam O
Filozofia żydowska
30 2 exam O
Język hebrajski 1
60 5 graded credit O
Język jidysz 2
60 5 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Elementy ochrony własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Wykład monograficzny I 1 lub I 2
30 2 graded credit F
Wstęp do badań judaistycznych I lub II
30 2 assessment F
Warsztaty językowe 2 - Język hebrajski 2 I lub 2 II
30 3 assessment F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Żydzi w świecie nowożytnym
90 5 exam O
Karaimi
30 2 exam O
Język hebrajski 2
90 7 graded credit O
Język jidysz 3
30 3 graded credit O
60 - assessment O
Historia Żydów - Dokumenty życia społecznego i religijnego Żydów lub Status prawny Żydów w dokumentach
30 3 graded credit F
Historia literatur żydowskich - Literatura hebrajska lub Literatury żydowskie
60 4 exam F
Paleografia - Paleografia źródeł polskich lub Paleografia źródeł żydowskich
30 4 graded credit F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Epigrafika nagrobna I: ziemie polskie lub Epigrafika nagrobna II: Europa Środkowo-Wschodnia
30 4 graded credit F
Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej
90 5 exam O
Historia literatury jidysz
60 4 exam O
Tradycje religijne Żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich
60 4 exam O
Język hebrajski 3
60 5 graded credit O
Język jidysz 4
30 3 graded credit O
60 4 exam O
Kultura żydowska - Cmentarze żydowskie lub Synagogi i inne obiekty użyteczności gminnej
30 2 graded credit F
Kultura Żydów - Kultura Żydów I lub II
30 3 graded credit F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Żydzi w XIX stuleciu
30 - - O
Judaizm na ziemiach polskich
60 4 exam O
Folklor żydowski
60 4 exam O
Język hebrajski 4
60 5 graded credit O
Język jidysz 5
30 3 graded credit O
Judaizm na ziemiach polskich - Chasydyzm - jego dzieje, miejsca kultu i oddziaływanie w przeszłości i teraźniejszości lub Sztetl jako centrum życia społecznego i religijnego
15 1 graded credit F
Seminarium I lub II
30 - - F
Judaizm i jego dzieje - Homiletyka lub Judaizm reformowany czy reforma judaizmu?
30 3 graded credit F
Katalogowanie judaików
60 4 graded credit F
Wykład z zakresu nauk społecznych
30 5 graded credit F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Żydzi w XIX stuleciu
60 5 exam O
Diaspora żydowska w XX w.
60 4 exam O
Żydzi w Polsce w XX w.
90 5 exam O
Język hebrajski 5
60 5 graded credit O
Wykład monograficzny II 1 lub II 2
30 2 graded credit F
Seminarium I lub II
30 12 graded credit F