A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

Musicology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Musicology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W Instytucie Muzykologii prowadzone są następujące typy zajęć:
Wykłady, ćwiczenia, wykłady z elementami ćwiczeń, konwersatoria, laboratoria, wykłady z elementami konwersatorium, konwersatoria z elementami ćwiczeń, seminaria licencjackie, zajęcia o charakterze warsztatów i ćwiczeń terenowych, lektoraty.
Wśród nich znajduje się grupa kursów obowiązkowych (głównie wykłady, konwersatoria i ćwiczenia) oraz fakultatywnych (głównie wykłady z elementami konwersatoriów i ćwiczenia).
Szczególny charakter mają tzw. profile zawodowe – są to przedmioty ukierunkowane na naukę praktycznych umiejętności, wzbogacone o warsztaty zawodowe.
Wykłady obejmują głównie przedmioty historyczne (historia muzyki poszczególnych okresów historycznych), ale także historię filozofii, retorykę, wprowadzenie do edytorstwa, estetykę muzyczną, historię notacji muzycznej, współczesne technologie informacyjne.
Ćwiczenia obejmują przedmioty historyczne jak wyżej, ale także przedmioty praktyczne i analityczne: zasady muzyki, formy muzyczne, harmonię, analizę muzyczną, czytanie partytur.
Wykłady z elementami konwersatorium obejmują zajęcia z zakresu muzyki popularnej, muzyki w filmie, serialu i grze komputerowej, historii i stylów jazzu, technik kompozytorskich, muzyki polskiej XIX-XXI wieku i etnomuzykologii.
Zajęcia w ramach profili zawodowych realizowane są w postaci wykładów, konwersatoriów z elementami ćwiczeń i warsztatów zawodowych. Studenci przedmiotów „Etnomuzykologiczne warsztaty terenowe” oraz „Warsztaty instrumentologiczne” uczestniczą w ćwiczeniach terenowych. Ponadto studenci pierwszego roku odbywają zajęcia praktyczne w bibliotekach i archiwach (m.in. w Krakowie oraz w Warszawie lub w Częstochowie na Jasnej Górze).
Przedmiotami wiodącymi na studiach muzykologicznych są przedmioty historyczne. Ich bardzo ważnym uzupełnieniem są przedmioty fakultatywne i wykłady monograficzne. Oferta programowa reprezentowana przez przedmioty fakultatywne i wykłady monograficzne zmienia się cyklicznie i w znacznym stopniu wynika z postulatów, prezentowanych przez studentów, przede wszystkim przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii.

 

 

 

Graduation

Praca licencjacka, kończąca pierwszy stopień studiów, przygotowywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. Student przygotowuje swoją pracę w trakcie seminarium licencjackiego na 3. roku studiów. Praca oceniana jest przez opiekuna naukowego (w skali od 2 do 5) oraz recenzowana i oceniana przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora (także w skali od 2 do 5).
Końcowym elementem studiów jest egzamin dyplomowy, podczas którego student odpowiada na jedno z dwóch pytań z zakresu tematycznego seminarium, na jakie uczęszczał.

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki Średniowiecza
75 8 exam O
Etnomuzykologia (1)
30 3 exam O
Wprowadzenie do muzykologii
15 1 graded credit O
Podstawy analizy muzycznej (1)
O
Collegium musicum
15 - assessment O
Wprowadzenie do bibliografii muzycznej
15 1 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
30 3 exam O
Łacina
30 - graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
4 - assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki Renesansu
75 8 exam O
Etnomuzykologia (2)
30 3 exam O
Podstawy analizy muzycznej (2)
O
Kontrapunkt
30 3 exam O
Collegium musicum
15 2 assessment O
Technologie informacyjne w muzykologii
30 2 graded credit O
Warsztaty archiwalno-biblioteczne
60 3 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Wykłady monograficzne**
F
Łacina
30 3 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki Baroku
75 8 exam O
Muzyka staropolska (1)
30 3 exam O
Historia notacji muzycznej
30 3 exam O
Analiza dzieła muzycznego 1
30 3 exam O
Kursy fakultatywne*
F
Profil zawodowy (D): Dziennikarstwo muzyczne***
F
Profil zawodowy (E): Edytorstwo muzyczne***
F
Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej
30 3 exam O
Łacina
30 - graded credit O
60 - graded credit O

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki Klasycyzmu
75 8 exam O
Muzyka staropolska (2)
30 3 exam O
Kursy fakultatywne*
F
Wykłady monograficzne**
F
Profil zawodowy (D): Dziennikarstwo muzyczne***
F
Profil zawodowy (E): Edytorstwo muzyczne***
F
Łacina
30 3 exam O
60 8 exam O

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki Romantyzmu
75 8 exam O
Muzyka polska XIX-XXI w. (1)
30 3 exam O
Estetyka muzyczna
30 3 exam O
Analiza dzieła muzycznego 2
30 3 exam O
Akustyka muzyczna
30 3 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Seminaria licencjackie****
O

* W toku studiów należy zrealizować siedem kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym proponowane są dwa kursy fakultatywne. W semetrze letnim proponowane są trzy kursy fakultatywne.

** W toku studiów należy zrealizować trzy spośród wymienionych wykładów monograficznych. W każdym roku akademickim proponowane są dwa wykłady monograficzne.

*** W trakcie 2. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch profili zawodowych: D („Dziennikarstwo muzyczne”) lub E („Edytorstwo muzyczne”). Istnieje też możliwość zrealizowania obu profili lub jednego pełnego profilu i wybranych kursów z profilu drugiego.

**** Podczas dwóch semestrów 3. roku studiów należy zrealizować jedno z dwóch oferowanych seminariów licencjackich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia muzyki XX i XXI w.
75 8 exam O
Muzyka polska XIX-XXI w. (2)
30 3 exam O
Wprowadzenie do historii instrumentarium europejskiego
30 3 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Wykłady monograficzne**
F
Seminaria licencjackie****
O