A A A pl | en
Faculty of Polish Studies

POLISH STUDIES FOR FOREIGNERS

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Studies for Foreigners
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje sześć semestrów nauki. W każdym semestrze realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka, a także odpowiednio dobrane do poziomu i wiedzy studentów zajęcia związane z polską literaturą, historią i kulturą, a także wybrane zagadnienia językoznawcze. Przystąpienie do zajęć wymaga uzyskania pozytywnego zaliczenia z Praktycznej nauki języka polskiego w poprzednim semestrze. W każdym semestrze studenci mają do wyboru zajęcia fakultatywne, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności językowe, a także wiedzę z zakresu kultury, literatury i językoznawstwa. W semestrze piątym mogą wybrać dwa dodatkowe zajęcia. W trzecim i czwartym semestrze studenci uczestniczą w proseminarium, które jest wprowadzeniem do gromadzenia danych, literatury oraz prowadzenia badań na potrzeby pracy licencjackiej. Ważnym elementem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. W piątym i szóstym semestrze studenci wybierają seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze i piszą pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. Od trzeciego do szóstego semestru studenci uczą się wybranego języka obcego, a w semestrze pierwszym i drugim realizują zajęcia z wychowania fizycznego. Ukończenie studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wskazanych w programie przedmiotów, a także napisania pracy dyplomowej oraz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Graduation

Ukończenie studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wskazanych w programie przedmiotów, a także napisania pracy dyplomowej oraz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

W pierwszym semestrze studiów szczególny nacisk położony jest na kształcenie językowe, zdecydowaną większość zajęć stanowią te z praktycznej nauki języka polskiego (210 godzin). Dodatkowo studenci zostają wprowadzeni w zagadnienia związane z polską historią, literaturą i kulturą. Zaplanowane na ten semestr przedmioty są na tyle ogólne, aby można je było realizować w języku polskim, a studenci nie potrzebowali wcześniejszej wiedzy na poruszane tematy. Wśród przedmiotów fakultatywnych można wybrać ćwiczenia praktyczne z języka polskiego lub trening fonetyczny. Dodatkowo studenci uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego oraz realizują szkolenie BHK.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 1
210 14,0 zaliczenie na ocenę O
Dzieje Polski i Polaków w perspektywie etniczno-kulturowej
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Panorama literatury polskiej
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Podróż po Polsce
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
60 - assessment O
4 - assessment O
Grupa A
F
 • O - obligatory
 • F - elective

W kolejnym semestrze nadal przeważają zajęcia językowe, które mają umożliwić studentom coraz lepsze opanowanie języka polskiego w mowie i piśmie, zajęcia te zakończone są egzaminem. Pozostałe przedmioty poruszają już nieco bardziej szczegółowe zagadnienia dotyczące polskiej historii, literatury i kultury. Studenci mają już bowiem podbudowę językową i merytoryczną z poprzedniego semestru. W dalszym ciągu wśród przedmiotów fakultatywnych można wybrać ćwiczenia praktyczne lub zajęcia poświęcone współczesnej Polsce.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 2
180 15,0 exam O
Historia Polski i Polaków
30 4,0 exam O
Arcydzieła polskiej literatury dawnej
30 4,0 exam O
Rok polski – tradycyjne i nowe święta polskie oraz ich kulturowe konteksty
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa B
F
 • O - obligatory
 • F - elective

W trzecim semestrze zaplanowano nieco mniejszą liczbę godzin na praktyczną naukę języka polskiego (180), rozbudowane zostały za to zajęcia językoznawcze i literaturoznawcze. Przedmioty z obu tych dziedzin przewidziane zostały na 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, co pozwoli studentom na ugruntowanie swojej wiedzy w zakresie problemów współczesnego języka polskiego oraz polskiej literatury współczesnej. W tym semestrze studenci wybierają także proseminarium, które ma być swoistym przygotowaniem do gromadzenia literatury i planowania badań potrzebnych do napisania pracy dyplomowej. Studenci są także zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wybranego języka obcego. Wśród przedmiotów fakultatywnych do wyboru są ćwiczenia praktyczne, a także zajęcia związane z polską literaturą i kulturą.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 3
180 11,0 zaliczenie na ocenę O
Problemy współczesnego języka polskiego
60 7,0 exam O
Polska literatura współczesna (XX i XXI wiek)
60 7,0 exam O
Proseminarium 1
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
30 - assessment O
Grupa C
F
 • O - obligatory
 • F - elective

W czwartym semestrze studenci kontynuują praktyczną naukę języka polskiego i zdają kolejny egzamin. Poza proseminarium i zajęciami z języka obcego zaplanowano także konwersatorium ze skutecznej komunikacji interpersonalnej, wykład dotyczący języka polskiego na tle innych języków oraz zajęcia związane z polskim kinem. Taki dobór przedmiotów pozwoli studentom poszerzyć umiejętności oraz wiedzę w dziedzinach, które będą dla nich istotne ze względu na pisanie pracy dyplomowej, a także podczas dalszej edukacji na uniwersytecie. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają do dyspozycji dwie opcje - nadal mają możliwość uzupełnienia wiadomości podczas ćwiczeń praktycznych z języka polskiego. Mogą też wybrać przedmiot dotyczący języka i kultury polskiej na świecie czy neurobiologicznych podstaw uczenia się, a także zajęcia z literatury i kultury.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 4
150 10,0 exam O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich
30 4,0 exam O
Kino polskie w perspektywie europejskiej i światowej
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium 2
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
30 - assessment O
Grupa D
F
Grupa E
F
 • O - obligatory
 • F - elective

W piątym semestrze studenci mają 150 godzin praktycznej nauki języka polskiego, dodatkowo poznają podstawy retoryki oraz kontynuują naukę języka obcego. W tym semestrze wybierają seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze i koncentrują się na pisaniu pracy dyplomowej. W piątym semestrze wybierają trzy przedmioty fakultatywne. Proponowane przedmioty zostały tak dobrane, aby przedstawić studentom różne ścieżki rozwoju i dalszej edukacji na studiach magisterskich. Są wśród nich m.in. przygotowanie do egzaminu certyfikatowego, gramatyka konfrontatywna, język polski na międzynarodowym rynku pracy czy komunikacja międzykulturowa.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 5
150 8,0 zaliczenie na ocenę O
Podstawy retoryki
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe 1
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
30 - assessment O
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
 • O - obligatory
 • F - elective

W ostatnim semestrze nauki studenci mają 150 godzin zajęć językowych, kontynuują także zajęcia z języka obcego, zakończone egzaminem. Poza seminarium, podczas którego redagują pracę dyplomową i przygotowują się do jej obrony, przewidziano także zajęcia wprowadzające do dydaktyki języka polskiego jako obcego. Wśród przedmiotów fakultatywnych zaplanowano te związane z ćwiczeniami praktycznymi, a także zajęcia translatorskie i stylistykę języka polskiego. Dzięki takiemu zestawieniu przedmiotów studenci będą mogli podjąć decyzję o dalszym kierunku swojej edukacji.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka polskiego 6
150 10,0 exam O
Wprowadzenie do dydaktyki języka polskiego jako obcego
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe 2
30 12,0 zaliczenie na ocenę O
30 8,0 exam O
Grupa I
F
 • O - obligatory
 • F - elective