A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

National Security

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: National Security
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0388
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia bezpieczeństwa
45 5 exam O
Historia stosunków międzynarodowych
45 5 exam O
Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego
45 5 exam O
Podstawy bezpieczeństwa narodowego
45 5 exam O
Tutorial
15 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 2 assessment O
Język obcy
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia bezpieczeństwa
45 5 exam O
Nauka o państwie i prawie
45 5 exam O
Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego
45 5 exam O
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
30 3 assessment O
Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa
30 3 assessment O
Język obcy
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej
45 5 exam O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa
45 5 exam O
Język obcy
30 2 assessment O
Warsztat akademicki
15 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne systemy polityczne
45 5 exam O
Siły zbrojne we współczesnym świecie
45 5 exam O
Język obcy
30 2 exam O
Pierwsza pomoc
15 2 graded credit O
Warsztaty badawcze
30 5 assessment O
Praktyki studenckie
60 3 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa
45 5 exam O
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
45 5 graded credit O
Specialist Seminar
30 5 graded credit O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa
45 5 exam O
Przywództwo w polityce bezpieczeństwa
45 5 exam O
Specialist Seminar
30 5 graded credit O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne