A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Public Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Public Management
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Od drugiego roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze III, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze IV, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze V, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze VI
- realizowane na II i III roku studiów

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria Organizacji, przedmiot modułu zajęć: grupy i struktury społeczne
15 1 graded credit O
Teoria Organizacji, przedmiot modułu zajęć: nauka o organizacji
30 4 exam O
Teoria Organizacji, przedmiot modułu zajęć: współczesne organizacje formalne i nieformalne
15 1 graded credit O
Problemy współczesnego świata
45 6 assessment O
Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: państwo i polityka
15 1 exam O
Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: system polityczno-instytucjonalny w Polsce
15 1 assessment O
Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: administracja publiczna w Polsce
15 2 exam O
Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć: filozofia
15 2 exam O
Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć: psychologia
30 3 exam O
Technologia informacyjna - ECDL
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Prawo, przedmiot modułu zajęć: podstawy prawa
30 3 exam O
Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: mikroekonomia
30 3 exam O
BHK
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: makroekonomia
30 3 exam O
Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: podstawy finansów
30 3 exam O
Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: działanie/ nauka o działaniu
15 1 assessment O
Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: podstawy zarządzania
45 4 exam O
Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: współczesne metody zarządzania organizacjami
15 1 assessment O
Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo administracyjne
30 3 graded credit O
Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo pracy
15 1 graded credit O
Prawo, przedmiot modułu zajęć: KPA
15 2 graded credit O
Marketing i budowanie relacji z otoczeniem
30 3 graded credit O
Etyka w sferze publicznej
30 2 exam O
ochrona własności intelektualnej, przedmiot modułu zajęć Etyka w sferze publicznej:
15 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć: logika
15 2 exam O
Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć: socjologia
30 3 exam O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu zajęć: metody badań jakościowych i ilościowych
30 3 assessment O
Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: psychologia w zarządzaniu
30 3 exam O
Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: instytucje polskie, europejski i międzynarodowe
15 1 exam O
Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego
45 5 exam O
Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: strategie i polityki publiczne
15 2 exam O
Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: polityki publiczne UE
15 1 exam O
Ekonomia i finanse, przedmiot: rachunkowość finansowa
30 3 exam O
60 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu zajęć: projekt społeczny – badania w działaniu
45 6 assessment O
Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: współczesne społeczeństwo obywatelskie
15 2 exam O
Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: ruchy społeczne
15 1 exam O
Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie organizacjami pozarządowymi
30 3 graded credit O
Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: partycypacja publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi
30 3 graded credit O
Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: kierowanie ludźmi w organizacji
30 3 exam O
60 8 exam O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie publiczne w praktyce - zarządzanie projektami
30 3 assessment O
Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: planowanie i zarządzanie strategiczne
30 4 exam O
Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie finansami publicznymi
30 3 exam O
Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: IT w zarządzaniu publicznym
15 2 graded credit O
Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: przedsiębiorczość publiczna
30 2 exam O
Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: innowacje społeczne i organizacyjne
30 2 exam O
Specialist Seminar
30 5 graded credit F
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie i przewodzenie zmianom w organizacjach publicznych
30 3 exam O
Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą
30 3 exam O
Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: myślenie i działanie kreatywne
30 3 assessment O
Specialist Seminar
30 5 graded credit F
Grupa zajęć fakultatywnych
O