A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Molecular and Cellular Biophysics

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Molecular and Cellular Biophysics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (45 ECTS), (ii) kursy kierunkowe do wyboru (27 ECTS), (iii) pracownie specjalistyczna i magisterskie oraz praktikum pisania pracy (50 ECTS), (iv) j ang. 4 ECTS, w sumie 126 ECTS.

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Do tej grupy należą także kolejne pracownie magisterskie, umożliwiające studentom nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu technik laboratoryjnych, niezbędnych do wykonania doświadczeń, obliczeń czy analiz do pracy magisterskiej, a także ich wykonanie, z uwzględnieniem planowania doświadczeń, analizy wyników, samodzielnego rozwiązywania problemów. Student także bierze udział w seminariach: (i) interdyscyplinarnym, poświęconym zaawansowanym problemom współczesnej biofizyki, (ii) seminarium z metodologii badań naukowych; (iii) seminarium specjalistycznym i (iv) magisterskim na którym studenci przedstawiają założenia, metodykę i wyniki badań naukowych, wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej. Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.

Przedmioty fakultatywne student dobiera w porozumieniu z opiekunem naukowym stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej.

Pracownie magisterskie są obowiązkowe w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie Wydziału, lub poza wydziałem za zgoda Kierownika studiów. Pracownia magisterska polega na indywidualnej pracy magistranta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Wymiar godzinowy tej pracowni odpowiada minimalnemu czasowi, jaki powinien wystarczyć dla uzyskania przez studenta wyników nadających się do włączenia do rozprawy magisterskiej.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca magisterska ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych z biofizyki. Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biofizycznym przeprowadzonych przez studenta pod nadzorem jego opiekuna naukowego (promotora).

Student wybiera temat pracy magisterskiej i promotora najpóźniej do końca pierwszego semestru studiów. Promotorem magistranta może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora (adiunkt). Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni specjalistycznej i magisterskiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy.  Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji wyników pracy magisterskiej przed komisją i odpowiedzi na pytania komisji z zakresu programu studiów.

Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego programowaniu w wymiarze co najmniej 30 godz. z 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Programowanie w Pythonie w wymiarze 45 h, 3 ECTS. Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego wyłącznie bioinformatyce w wymiarze co najmniej 30 godz. i z punktacja 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Bioinformatyka 1 kurs mały (30 g, 3 ECTS).

Punkty uzyskane w ten sposób będą odliczane od puli punktów ECTS przypisanej do przedmiotów kierunkowych do wyboru w danym roku.   Na kursach fakultatywnych student zdobywa 27 ECTS, w tym co najmniej 16 ECTS na kursach z listy „Kursy kierunkowe”, a pozostałe z listy “Kursy interdyscyplinarne”. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale BBiB, lub innych, ale o tematyce istotnej również dla studentów BIOMIK2 i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się kierunku BIOMIK2. Za zgodą kierownika kierunku student może wybrać także kursy spoza listy. Podział punktów ECTS między obie listy może zostać zmodyfikowany w przypadku studentów, którzy zaliczyli wskazane kursy na wcześniejszym etapie kształcenia. Pracownie specjalistyczna i magisterskie są obowiązkowe, ale student wybiera w jakim zakładzie będzie je odbywał.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka molekularna i komórkowa
90 6 exam O
Biostatystyczna analiza danych - ćwiczenia praktyczne
30 3 graded credit O
Fotobiofizyka
30 3 exam O
Modelowanie molekularne 2
30 3 graded credit O
Nanobiotechnologia dla biofizyków
30 3 graded credit O
Podstawy bioenergetyki molekularnej
45 3 graded credit O
Seminarium interdyscyplinarne z biofizyki
30 2 assessment O
4 - assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Grupa przedmiotów kierunkowych A
O
Grupa przedmiotów interdyscyplinarnych E
O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Lektorat
O

Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego programowaniu w wymiarze co najmniej 30 godz. z 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Programowanie w Pythonie w wymiarze 45 h, 3 ECTS. Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego wyłącznie bioinformatyce w wymiarze co najmniej 30 godz. i z punktacja 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Bioinformatyka 1 kurs mały (30 g, 3 ECTS).

Punkty uzyskane w ten sposób będą odliczane od puli punktów ECTS przypisanej do przedmiotów kierunkowych do wyboru w danym roku.   Na kursach fakultatywnych student zdobywa 27 ECTS, w tym co najmniej 16 ECTS na kursach z listy „Kursy kierunkowe”, a pozostałe z listy “Kursy interdyscyplinarne”. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale BBiB, lub innych, ale o tematyce istotnej również dla studentów BIOMIK2 i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się kierunku BIOMIK2. Za zgodą kierownika kierunku student może wybrać także kursy spoza listy. Podział punktów ECTS między obie listy może zostać zmodyfikowany w przypadku studentów, którzy zaliczyli wskazane kursy na wcześniejszym etapie kształcenia. Pracownie specjalistyczna i magisterskie są obowiązkowe, ale student wybiera w jakim zakładzie będzie je odbywał.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obrazowanie wnętrza organizmu
75 6 exam O
Chemia kwantowa makrocząsteczek
60 5 exam O
Metodologia pracy naukowej
30 2 graded credit O
Pracownia specjalistyczna
120 8 assessment O
Grupa przedmiotów kierunkowych A
O
Grupa przedmiotów interdyscyplinarnych E
O
Grupa: Lektorat
O

Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego programowaniu w wymiarze co najmniej 30 godz. z 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Programowanie w Pythonie w wymiarze 45 h, 3 ECTS. Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego wyłącznie bioinformatyce w wymiarze co najmniej 30 godz. i z punktacja 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Bioinformatyka 1 kurs mały (30 g, 3 ECTS).

Punkty uzyskane w ten sposób będą odliczane od puli punktów ECTS przypisanej do przedmiotów kierunkowych do wyboru w danym roku.   Na kursach fakultatywnych student zdobywa 27 ECTS, w tym co najmniej 16 ECTS na kursach z listy „Kursy kierunkowe”, a pozostałe z listy “Kursy interdyscyplinarne”. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale BBiB, lub innych, ale o tematyce istotnej również dla studentów BIOMIK2 i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się kierunku BIOMIK2. Za zgodą kierownika kierunku student może wybrać także kursy spoza listy. Podział punktów ECTS między obie listy może zostać zmodyfikowany w przypadku studentów, którzy zaliczyli wskazane kursy na wcześniejszym etapie kształcenia. Pracownie specjalistyczna i magisterskie są obowiązkowe, ale student wybiera w jakim zakładzie będzie je odbywał.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioethics – biophysical aspects
15 1 graded credit O
Biofizyka radiacyjna
45 3 graded credit O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa przedmiotów kierunkowych A
O
Grupa przedmiotów interdyscyplinarnych E
O
Pracownia mgr 1
270 17 assessment O

Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego programowaniu w wymiarze co najmniej 30 godz. z 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Programowanie w Pythonie w wymiarze 45 h, 3 ECTS. Studenci, którzy w toku studiów I stopnia nie mieli kursu poświęconego wyłącznie bioinformatyce w wymiarze co najmniej 30 godz. i z punktacja 3 ECTS, w I roku studiów uczestniczą w kursie Bioinformatyka 1 kurs mały (30 g, 3 ECTS).

Punkty uzyskane w ten sposób będą odliczane od puli punktów ECTS przypisanej do przedmiotów kierunkowych do wyboru w danym roku.   Na kursach fakultatywnych student zdobywa 27 ECTS, w tym co najmniej 16 ECTS na kursach z listy „Kursy kierunkowe”, a pozostałe z listy “Kursy interdyscyplinarne”. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale BBiB, lub innych, ale o tematyce istotnej również dla studentów BIOMIK2 i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się kierunku BIOMIK2. Za zgodą kierownika kierunku student może wybrać także kursy spoza listy. Podział punktów ECTS między obie listy może zostać zmodyfikowany w przypadku studentów, którzy zaliczyli wskazane kursy na wcześniejszym etapie kształcenia. Pracownie specjalistyczna i magisterskie są obowiązkowe, ale student wybiera w jakim zakładzie będzie je odbywał.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia przyrody
45 3 graded credit O
Magister Seminar
30 2 graded credit O
Pracownia mgr 2
300 20 assessment O
Praktikum pisania pracy mgr
30 5 assessment O
Grupa przedmiotów kierunkowych A
O
Grupa przedmiotów interdyscyplinarnych E
O