A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Bioinformatics

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Bioinformatics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty do wyboru (co najmniej 21 ECTS do zrealizowania w semestrach 1, 2 i 3), (3) pracownię specjalistyczną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom, 4 ECTS). Obszar kształcenia obowiązkowego został zrealizowany w taki sposób, aby odpowiednie przedmioty miały możliwie niewiele prerekwizytów, dzięki czemu studia mogą być oferowane absolwentom możliwie wielu kierunków studiów pierwszego stopnia, którzy po rozpoczęciu studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka ciągle mają możliwość nadrobienia braków w wiedzy i umiejętnościach, zaliczając przedmioty wymagane do zrealizowania specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych. W obszarze kształcenia fakultatywnego, przedmioty oferowane studentom zostały podzielone na cztery kategorie:  przedmioty kierunkowe (min. 12 ECTS), przedmioty interdyscyplinarne (zazwyczaj 9 ECTS), przedmioty uzupełniające (maks. 3 ECTS) oraz przedmioty z nauk humanistycznych lub społecznych (co najmniej 2 ECTS). Warto zauważyć, że program studiów daje możliwość wyboru przedmiotów interdyscyplinarnych spoza tej listy. Obszar kształcenia fakultatywnego uzupełniają pracownia specjalistyczna oraz dwie pracownie magisterskie, gdzie studenci pod merytoryczną opieką doświadczonych dydaktyków i badaczy mogą realizować swoje pasje badawcze związane z bioinformatyką. Minimalna liczba ECTS konieczna do zaliczenia każdego z dwóch lat studiów wynosi 60.

Integralną częścią programu studiów są sylabusy poszczególnych kursów. Szczególnie istotne informacje dotyczące kursów podane są w części Wymagania wstępne i dodatkowe informacje.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub badawczym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. W uzasadnionych przypadkach, praca magisterska może być realizowana pod kierunkiem promotora zewnętrznego. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pracy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia), najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera praca. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 21 ECTS w ramach przedmiotów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych (grupy K1-K3), a reszta z przedmiotów interdyscyplinarnych (grupy S1-S3). Do puli ECTS za fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne mogą być wliczone punkty za zaliczenie przedmiotów uzupełniających (z grup U1 i U2) w liczbie nie większej niż 3. Student, na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki, może zrealizować inne przedmioty fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych przedmiotów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia przedmiotów z nauk humanistycznych lub społecznych (grupy H1 i H2), student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra). Łączna liczba ECTS za fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych lub społecznych powinna wynieść co najmniej 2.Studenci w ramach swojego toku studiów realizują Pracownię specjalistyczną (semestr 2), Pracownię magisterską 1 (semestr 3) oraz Pracownię magisterską 2 (semestr 4). Szczegółowe warunki zaliczenia tych pracowni podane są w odpowiednich sylabusach.

Studenci wybierają promotora swojej pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru studiów i mogą zmienić swój wybór tylko jeden raz w całym toku studiów, nie później jednak niż w pierwszych czterech tygodniach trzeciego semestru studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioinformatyka 2
60 5 exam O
Biologia strukturalna
60 5 exam O
Filogenetyka molekularna
30 2 graded credit O
Modelowanie molekularne 2
30 2 graded credit O
Next-Generation Sequencing and Data Analysis
30 2 graded credit O
Proteomika oparta na spektrometrii mas
30 3 exam O
5 - assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Grupa L1 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K1 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S1 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O
Grupa U1 - fakultatywne przedmioty uzupełniające
F
Grupa H1 – fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych
F

Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 21 ECTS w ramach przedmiotów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych (grupy K1-K3), a reszta z przedmiotów interdyscyplinarnych (grupy S1-S3). Do puli ECTS za fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne mogą być wliczone punkty za zaliczenie przedmiotów uzupełniających (z grup U1 i U2) w liczbie nie większej niż 3. Student, na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki, może zrealizować inne przedmioty fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych przedmiotów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia przedmiotów z nauk humanistycznych lub społecznych (grupy H1 i H2), student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra). Łączna liczba ECTS za fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych lub społecznych powinna wynieść co najmniej 2.Studenci w ramach swojego toku studiów realizują Pracownię specjalistyczną (semestr 2), Pracownię magisterską 1 (semestr 3) oraz Pracownię magisterską 2 (semestr 4). Szczegółowe warunki zaliczenia tych pracowni podane są w odpowiednich sylabusach.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia syntetyczna
45 4 graded credit O
Genomika porównawcza
30 2 graded credit O
Metabolomika z elementami chemometrii
30 2 assessment O
Metodologia pracy naukowej
30 2 graded credit O
Pracownia specjalistyczna
120 8 assessment O
Grupa L2 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K2 – fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S2 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O
Grupa U2 - fakultatywne przedmioty uzupełniające
O
Grupa H2 – fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych
O

Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 21 ECTS w ramach przedmiotów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych (grupy K1-K3), a reszta z przedmiotów interdyscyplinarnych (grupy S1-S3). Do puli ECTS za fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne mogą być wliczone punkty za zaliczenie przedmiotów uzupełniających (z grup U1 i U2) w liczbie nie większej niż 3. Student, na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki, może zrealizować inne przedmioty fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych przedmiotów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia przedmiotów z nauk humanistycznych lub społecznych (grupy H1 i H2), student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra). Łączna liczba ECTS za fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych lub społecznych powinna wynieść co najmniej 2.Studenci w ramach swojego toku studiów realizują Pracownię specjalistyczną (semestr 2), Pracownię magisterską 1 (semestr 3) oraz Pracownię magisterską 2 (semestr 4). Szczegółowe warunki zaliczenia tych pracowni podane są w odpowiednich sylabusach.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nauczanie maszynowe
60 6 exam O
Pracownia magisterska 1
300 20 assessment O
Semiotyka informacji genetycznej
30 2 graded credit O
Grupa K3 – fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S3 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia przyrody i nauki
30 3 graded credit O
Pracownia magisterska 2
300 20 assessment O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5 assessment O
Magister Seminar
30 2 assessment O