A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Chemistry

Medicinal Chemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Medicinal Chemistry
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Kursy obowiązkowe  realizowane są głównie w pierwszym semestrze. Począwszy od 2 semestru studenci wybierają jeden z trzech paneli specjalizacyjnych ukierunkowujących w stronę zagadnień związanych z (A) syntezą, (B) analizą, (C) badaniem aktywności związków biologicznie czynnych. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 7 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Current issues of pharmacotherapy in civilization diseases
30 3 assessment O
Drugs asymmetric synthesis
45 4 exam O
Advanced biomaterials
30 3 exam O
Pharmacokinetics and pharmacodynamics
30 3 exam O
Elements of engineering and chemical technology in pharmaceutical industry
30 2 assessment O
Advanced analytical techniques in medical chemistry
30 3 exam O
Advanced analytical techniques in medical chemistry - laboratory
30 3 assessment O
Advanced molecular modeling methods
30 3 graded credit O
Hazards of work environment
30 2 graded credit O
Advanced spectroscopic techniques in medical chemistry
45 4 graded credit O
Foreign language course
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 7 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Protection of intellectual property II
15 1 assessment O
Elective courses for medicinal chemistry
O
Elective courses in English for Medicinal Chemistry
O
Courses in the humanities and social sciences
O
Foreign language course
O
Panel A - Synteza
Panel B - Analiza
Panel C - Bioaktywność

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 7 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 - - O
Magister Laboratory Class
250 - - O
Elective courses for medicinal chemistry
O
Introduction to clinical trials
30 3 graded credit O
Selected problems of medical chemistry - case study
20 2 graded credit O
Bioethics
15 2 exam O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 7 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 4 graded credit O
Magister Laboratory Class
250 46 graded credit O
Courses in the humanities and social sciences
O