A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of History

Musicology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Musicology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W Instytucie Muzykologii prowadzone są następujące typy zajęć:
Konwersatoria, wykłady, ćwiczenia, wykłady z elementami ćwiczeń, wykłady z elementami konwersatorium, konwersatoria z elementami ćwiczeń, seminaria magisterskie, zajęcia o charakterze warsztatowym, lektoraty.
Wśród nich znajduje się grupa kursów obowiązkowych (głównie konwersatoria, wykłady, seminaria i ćwiczenia) oraz fakultatywnych (głównie wykłady z elementami konwersatoriów i ćwiczenia).

Przedmioty na studiach muzykologicznych drugiego stopnia poszerzają wiedzę historyczną studenta i przygotowują go do samodzielnej pracy badawczej. Kursy obowiązkowe obejmują zagadnienia takie jak metodologia badań muzykologicznych, teoria i krytyka źródeł, metody analizy muzycznej, historia teorii muzyki, historia form i gatunków muzycznych, badania nad kulturą muzyczną i nad recepcją muzyki.
Ich bardzo ważnym uzupełnieniem są dwa moduły praktyczne, przygotowujące do pracy zawodowej: „Projektowanie działalności muzycznej” i „Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych”. Studenci uzupełniają program o wybrane zajęcia ze zróżnicowanej oferty kursów fakultatywnych (m.in. „Edycje muzyczne – teoria i praktyka”, „Krytyka muzyczna”, „Społeczna historia muzyki”, „Muzyka mniejszości narodowych i etnicznych”, „Muzyka najnowsza”, „Praktyka wykonawcza”). Oferta programowa reprezentowana przez przedmioty fakultatywne zmienia się cyklicznie i w znacznym stopniu wynika z postulatów prezentowanych przez studentów, przede wszystkim przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii. Kurs w języku angielskim służy doskonaleniu znajomości języka w dziedzinie muzykologii.
Od początku studiów drugiego stopnia studenci w ramach seminarium przygotowują pracę dyplomową.

Graduation

Praca magisterska, kończąca drugi stopień studiów, przygotowywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Student przygotowuje swoją pracę w trakcie dwuletniego seminarium magisterskiego na 1. i 2. roku studiów drugiego stopnia. Praca oceniana jest przez opiekuna naukowego (w skali od 2 do 5) oraz recenzowana i oceniana przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora (także w skali od 2 do 5).
Końcowym elementem studiów jest egzamin dyplomowy, podczas którego student otrzymuje trzy pytania z zakresu tematycznego seminarium, na jakie uczęszczał.

* W toku studiów należy zrealizować pięć kursów fakultatywnych. W semestrze zimowym proponowane są trzy kursy fakultatywne. W semestrze letnim proponowane są dwa kursy fakultatywne.

** W trakcie 1. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch oferowanych modułów praktycznych: „Projektowanie działalności muzycznej” lub „Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych”. Możliwe jest też zrealizowanie obu modułów na 1. roku studiów bądź uczęszczanie na wybrane kursy z drugiego modułu w trakcie 2. roku studiów.

*** W toku studiów należy zrealizować jedno z trzech oferowanych seminariów magisterskich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań muzykologicznych
30 4 exam O
Historia form i gatunków muzycznych 1
30 4 exam O
Teoria i krytyka źródeł
30 4 graded credit O
Laboratorium analizy muzycznej 1
30 4 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Grupa zajęć praktycznych**
O
Seminaria magisterskie***
O
4 - assessment O
Foreign language course
O

* W toku studiów należy zrealizować pięć kursów fakultatywnych. W semestrze zimowym proponowane są trzy kursy fakultatywne. W semestrze letnim proponowane są dwa kursy fakultatywne.

** W trakcie 1. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch oferowanych modułów praktycznych: „Projektowanie działalności muzycznej” lub „Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych”. Możliwe jest też zrealizowanie obu modułów na 1. roku studiów bądź uczęszczanie na wybrane kursy z drugiego modułu w trakcie 2. roku studiów.

*** W toku studiów należy zrealizować jedno z trzech oferowanych seminariów magisterskich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teorii muzyki
30 4 exam O
Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody
30 4 graded credit O
Pozaeuropejskie kultury muzyczne
30 4 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Grupa zajęć praktycznych**
O
Seminaria magisterskie***
O
Foreign language course
O

* W toku studiów należy zrealizować pięć kursów fakultatywnych. W semestrze zimowym proponowane są trzy kursy fakultatywne. W semestrze letnim proponowane są dwa kursy fakultatywne.

** W trakcie 1. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch oferowanych modułów praktycznych: „Projektowanie działalności muzycznej” lub „Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych”. Możliwe jest też zrealizowanie obu modułów na 1. roku studiów bądź uczęszczanie na wybrane kursy z drugiego modułu w trakcie 2. roku studiów.

*** W toku studiów należy zrealizować jedno z trzech oferowanych seminariów magisterskich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje myśli o muzyce (estetyka muzyczna)
30 4 exam O
Historia form i gatunków muzycznych 2
30 4 exam O
Materialne zabytki kultury muzycznej - wprowadzenie do badań
30 4 graded credit O
Badania nad muzyką popularną - problemy i metody
30 4 graded credit O
Laboratorium analizy muzycznej 2
30 4 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Seminaria magisterskie***
O

* W toku studiów należy zrealizować pięć kursów fakultatywnych. W semestrze zimowym proponowane są trzy kursy fakultatywne. W semestrze letnim proponowane są dwa kursy fakultatywne.

** W trakcie 1. roku studiów należy zrealizować jeden z dwóch oferowanych modułów praktycznych: „Projektowanie działalności muzycznej” lub „Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych”. Możliwe jest też zrealizowanie obu modułów na 1. roku studiów bądź uczęszczanie na wybrane kursy z drugiego modułu w trakcie 2. roku studiów.

*** W toku studiów należy zrealizować jedno z trzech oferowanych seminariów magisterskich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia muzyki
30 4 exam O
Kurs w języku angielskim
30 4 graded credit O
Prawo autorskie a działalność twórcza
30 3 graded credit O
Kursy fakultatywne*
F
Seminaria magisterskie***
O