A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Computer Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Computer Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0688
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Student, w chwili wpisu na studia, wybiera jedną z czterech ścieżek: Inżynieria oprogramowania; Informatyka stosowana; Modelowanie, Sztuczna inteligencja i sterowanie; Nauczanie maszynowe. W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Graduation

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+, napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze ścieżką, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIiMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIiMK UJ, będzie ogłaszać na stronach Instytutu przypisania przedmiotów do wyboru do ścieżek.  

2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.  

3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).  

4. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które zrealizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.  

5. Kursy, o których mowa w punktach 2-4, oznaczają kursy zrealizowane w IIiMK UJ.  

6. Należy łącznie zrealizować sześć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).  

7. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.  

8. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.  

9. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Individual project
30 4 graded credit O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
4 - assessment O

1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze ścieżką, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIiMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIiMK UJ, będzie ogłaszać na stronach Instytutu przypisania przedmiotów do wyboru do ścieżek.  

2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.  

3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).  

4. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które zrealizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.  

5. Kursy, o których mowa w punktach 2-4, oznaczają kursy zrealizowane w IIiMK UJ.  

6. Należy łącznie zrealizować sześć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).  

7. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.  

8. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.  

9. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kursy do wyboru
O
Obliczalność i złożoność
60 6 exam O
Projekt programistyczny
15 2 graded credit O
Seminaria
O
Zarządzanie projektami IT
15 1 exam O

1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze ścieżką, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIiMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIiMK UJ, będzie ogłaszać na stronach Instytutu przypisania przedmiotów do wyboru do ścieżek.  

2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.  

3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).  

4. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które zrealizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.  

5. Kursy, o których mowa w punktach 2-4, oznaczają kursy zrealizowane w IIiMK UJ.  

6. Należy łącznie zrealizować sześć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).  

7. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.  

8. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.  

9. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kursy do wyboru
O
Programowanie w logice
60 6 exam O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
O
Seminaria
O
Foreign language course
O

1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze ścieżką, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIiMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIiMK UJ, będzie ogłaszać na stronach Instytutu przypisania przedmiotów do wyboru do ścieżek.  

2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.  

3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).  

4. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które zrealizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.  

5. Kursy, o których mowa w punktach 2-4, oznaczają kursy zrealizowane w IIiMK UJ.  

6. Należy łącznie zrealizować sześć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).  

7. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.  

8. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.  

9. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konsultacje magisterskie
10 16 assessment O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O