A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Polish Studies

Polish Philology—Teacher Training

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Philology—Teacher Training
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Kształcenie filologiczne realizowane jest w ramach dwóch modułów: literaturoznawczego i językoznawczego. Przedmioty z zakresu literaturoznawstwa (teoria literatury, warsztaty krytyczne, literatura po 1989 roku, literatura obca) obejmują 300 godzin. Przedmioty językoznawcze (teoria języka, gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej) mieszczą się w ramach 150 godzin. Ponadto przewidzianych jest 300 godzin na przedmioty opcjonalne (seminarium magisterskie, opcja, wykład monograficzny), które pozwalają realizować w zależności od preferencji studenta moduł językoznawczy lub literaturoznawczy. W tym nurcie kształcenia mieszczą się także przedmioty wspierające budowanie warsztatu filologicznego: opcja filozoficzna, na którą przeznaczono 60 godzin oraz lektorat z dowolnego nowożytnego języka obcego obejmujący 60 godzin. Wymienione zajęcia mają format wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów. Każdy kurs kończy się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
Przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty prowadzone jest w dwóch modułach przedmiotowych: pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym, w ich ramach odbywają się różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki śródroczne i ciągłe.
Moduł pedagogiczno-psychologiczny tworzą przedmioty: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela. Razem 60 godzin.
Moduł dydaktyczny obejmuje różnorodne zajęcia z dydaktyki przedmiotowej: kształcenie językowe, literackie i kulturowe szkole ponadpodstawowej, dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty z elementami prawa oświatowego. Razem 150 godzin.
Z tym modułem związane są również przedmioty: warsztaty glottodydaktyczne, kultura i etyka języka w dyskursie szkolnym. Razem 60 godzin.
W trakcie zajęć z dydaktyki języka polskiego prowadzone są praktyki śródroczne pod kierunkiem nauczyciela akademickiego w szkołach ponadpodstawowych. Warunkiem rozpoczęcia praktyk ciągłych, które odbywają się po drugim semestrze studiów, jest zaliczenie zajęć z praktykami śródrocznymi. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu realizacji praktyk opisuje sylabus i regulamin praktyk ciągłych (80 godzin, 4 punkty ECTS).
Układ przedmiotów i praktyk ma charakter procesualny, dlatego egzamin, który powiązany jest z przedmiotem pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty, obejmuje wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie realizacji programu w ramach wszystkich zajęć i praktyk przypisanych do modułu dydaktycznego.
Poszerzeniu kompetencji studentów, przygotowujących się do zawodu nauczyciela, służą zajęcia do wyboru: opcje, wykłady monograficzne i warsztaty.
Do programu studiów włączony został również przedmiot ogólnouniwersytecki: bezpieczeństwo i higiena w kształceniu (e-learning w wymiarze 4 godzin).

Graduation

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria literatury-wykład
30 2 graded credit O
Teoria literatury-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Teoria języka-wykład
30 2 graded credit O
Teoria języka-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Warsztaty krytyczne
30 2 graded credit O
Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
30 2 graded credit O
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30 2 graded credit O
4 - assessment O
Literatura polska po 1989 roku-ćwiczenia
30 2 graded credit O
Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole ponadpodstawowej
60 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 1
30 5 graded credit O
GRUPA A: Literatura obca
O
Foreign language course
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela
30 2 graded credit O
Teoria literatury-wykład
30 2 exam O
Teoria literatury-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Teoria języka-wykład
30 2 exam O
Teoria języka-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej
30 2 graded credit O
Warsztaty krytyczne
30 2 graded credit O
Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
30 2 graded credit O
Literatura polska po 1989 roku-ćwiczenia
30 2 exam O
Seminarium magisterskie 1
30 7 graded credit O
GRUPA A: Literatura obca
O
Foreign language course
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty z elementami prawa oświatowego i zasadami BHP
30 4 exam O
Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole ponadpodstawowej
80 4 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 7 graded credit O
GRUPA C: Opcja filozoficzna
O
GRUPA D: Wykład monograficzny
O
GRUPA B: Opcja literacka/ językoznawcza
O
GRUPA E: Kurs w języku obcym
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura i etyka języka w dyskursie szkolnym
30 2 graded credit O
Warsztaty glottodydaktyczne
30 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 16 graded credit O
GRUPA C: Opcja filozoficzna
O
Grupa F: Wykład monograficzny
F
GRUPA G: Kurs w języku obcym
O
GRUPA B: Opcja literacka/ językoznawcza
O