A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Polish Studies

Polish Comparative Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Comparative Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Zdecydowana większość zajęć jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, zaliczamy przygotowanie magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego". Samodzielna praca studenta (bez kontaktu z nauczycielem akademickim) w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy, opracowanie bibliografii, napisanie rozprawy liczącej zwyczajowo między 60 a 120 stron, wprowadzenie poprawek promotora, jej wyedytowanie i przygotowanie do druku.

Student kierunku ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: literatura porównawcza, literatura obca, seminarium magisterskie. Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Graduation

zaliczenie wszystkich zajęć w formie zaliczeń lub egzaminów określonej w sylabusach, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2+.

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden spośród kursów proponowanych na każdy rok akademicki przez Katedry historii literatury polskiej. OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi zrealizować przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin. 

Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia kurs „Literatura i psychologia”).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 5 graded credit O
Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
60 5 graded credit O
Teoria literatury
60 5 graded credit O
Komparatystyczne warsztaty metodologiczne
30 2 graded credit O
Podstawy języka i językoznawstwa
30 2 graded credit O
4 - assessment O
GRUPA A: Opcja historycznoliteracka
O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Foreign language course
O

*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2+.

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden spośród kursów proponowanych na każdy rok akademicki przez Katedry historii literatury polskiej. OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi zrealizować przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin. 

Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia kurs „Literatura i psychologia”).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 5 graded credit O
Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
30 3 exam O
Teoria literatury
60 5 exam O
Podstawy języka i językoznawstwa
30 2 graded credit O
GRUPA A: Opcja historycznoliteracka
O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Foreign language course
O

*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2+.

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi zrealizować przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin. 

Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia kurs „Literatura i psychologia”).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie 2
30 12 graded credit O
Warsztaty krytyczne
30 3 graded credit O
Literatura i psychologia
30 3 graded credit O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
GRUPA C: Literatura obca
O
GRUPA D: Kurs w języku obcym
O

*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2+.

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi zrealizować przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin. 

Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia kurs „Literatura i psychologia”).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie 2
30 13 graded credit O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
GRUPA C: Literatura obca
O
GRUPA D: Kurs w języku obcym
O