A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

American Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: American Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia na kierunku amerykanistyka trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz fakultatywne. Kursy fakultatywne wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o kulturze i religii. W ciągu toku studiów student jest zobowiązany zaliczyć trzy przedmioty fakultatywne w języku angielskim. Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. Kursy fakultatywne można realizować w języku polskim lub angielskim z puli zajęć oferowanych w IAiSP. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu).

Graduation

Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku amerykanistyka student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego lub hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2+, a także złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Studia amerykanistyczne – tutorial
30 5 graded credit O
Dzieje USA w perspektywie porównawczej
O
Projektowanie badań naukowych
O
Amerykańska myśl polityczna
45 5 exam O
Prawa autorskie
10 1 assessment O
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 exam F
4 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Foreign language course
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesna literatura amerykańska
30 4 graded credit O
Problemy Kanady
O
Systemy polityczne USA i Kanady
90 9 exam O
Kultura i społeczeństwo USA
30 5 exam O
Proseminarium dyplomowe
15 2 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Foreign language course
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki
30 3 exam O
Proces amerykański
30 3 exam O
Społeczeństwo kanadyjskie
30 3 exam O
Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations
30 5 exam F
Konwersatorium amerykanistyczne lub konwersatorium latynoamerykanistyczne
30 5 exam F
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 exam F
Specialist Seminar
30 3 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.

Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
USA w stosunkach międzynarodowych
45 5 exam O
Otwarte spotkania akademickie
20 2 assessment F
Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim
30 5 exam F
Przedmiot do wyboru w języku angielskim
30 4 exam F
Specialist Seminar
30 9 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O