A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

Political Science

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Political Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0388
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: analiza polityki oraz polityka i media. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie deklaracji studentów składanych podczas wpisu na studia. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia i etyka polityki
45 5 exam O
Historia instytucji politycznych
30 3 exam O
Metodologia badań politologicznych
30 3 graded credit O
Seminarium
30 5 graded credit O
4 - assessment O
Grupa przedmiotów kierunkowych
O
Foreign language course
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria polityki
45 5 exam O
Polityki europejskie
30 3 exam O
Statystyka i demografia
30 3 graded credit O
Polska debata polityczna
30 3 assessment O
Seminarium
30 5 graded credit O
Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Foreign language course
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia polityki
45 5 exam O
Prawo UE
30 3 exam O
Decydowanie polityczne
30 3 exam O
Psychologia polityki
30 3 exam O
Seminarium
30 5 graded credit O
Grupa przedmiotów kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawa i wolności człowieka
30 3 exam O
Ruchy społeczne
30 3 exam O
Komunikowanie polityczne
30 3 assessment O
Seminarium
30 5 graded credit O
Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media