A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

Strategic Studies on Asia

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Strategic Studies on Asia
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Realizacja programu na kierunku Studia strategiczne nad Azją ma na celu poszerzenie wiedzy studenta w zakresie objętym programem studiów, a także rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów (czemu służy m.in. uczenie przygotowywania raportów i ekspertyz) oraz podejmowanie nowych wątków naukowych dotyczących zagadnień azjatyckich. Zależy nam ponadto na inspirowaniu studenta do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności oraz kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada ponadto zagwarantowanie studentowi możliwości indywidualnego kształtowania programu studiów, dzięki ofercie zajęć do wyboru - z katalogu kursów eksperckich oraz zajęć fakultatywnych w języku angielskim, które równocześnie mają stanowić ofertę dla studentów zagranicznych. Instytut wspiera bowiem mobilność studentów (szczególnie w ramach programu Erasmus +). Nauczyciel akademicki prowadzący dany kurs nadzoruje pracę merytoryczną studentów na różnych etapach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. w zakresie przygotowywania tekstów specjalistycznych. Z kolei osoba prowadząca seminarium dyplomowe ma równocześnie pełnić funkcję opiekuna naukowego, który sprawuje pieczę nad rozwojem naukowym studenta, jak również zatwierdza jego wyjazdy zagraniczne. Ostatni element – stypendia w ramach programu Erasmus + oraz umów bilateralnych – pełnią ważną rolę, gdyż założeniem jest, aby każdy student wyjechał na stypendium zagraniczne (jeden semestr), przy założeniu, że będzie to drugi rok studiów. Tok studiów pomyślany został w taki sposób, aby ułatwić studentom tego typu wyjazdy. Instytut ze swojej strony zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość umów z uczelniami w Europie (prowadzącymi wysoki poziom studiów nad Azją), aby każdy student mógł odbyć część studiów zagranicą. Promotor zatwierdza zrealizowane kursy, wyrażając zgodę na uznanie punktów ECTS w zmian za przedmioty fakultatywne prowadzone przez Instytut w ramach programu studiów.

Graduation

Uzyskanie 122 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

W trakcie 1 roku studiów na kierunku Studia strategiczne nad Azją student musi zrealizować 62 punkty ECTS. W tym czasie student realizuje dwa przedmioty obowiązkowe w wymiarze 60 godzin każdy (wykłady i ćwiczenia). Musi ponadto zrealizować Kurs BHK, Prawo autorskie, Seminarium magisterskie (w wymiarze 60 godzin - 30 godzin na semestr), warsztaty o nazwie Metodyka przygotowywania tekstów specjalistycznych w ramach studiów strategicznych (w wymiarze 20 godzin), a także Lektorat języka orientalnego (jeden z następujących języków: arabski, chiński, japoński, koreański) w wymiarze 360 godzin (180 godzin na semestr) oraz dwa przedmioty specjalistyczne - kursy eksperckie*. Przedmioty obowiązkowe (wykłady i ćwiczenia) dotyczą międzynarodowych stosunków politycznych (pierwszy semestr) oraz gospodarczych (drugi semestr) w Azji. Każdy przedmiot prowadzony jest w ramach 60 godzin dydaktycznych w cyklu: wykład (30 godzin) oraz ćwiczenia (30 godzin). Podczas ćwiczeń studenci analizują czołowe teksty naukowe poświęcone wyselekcjonowanym problemom, jak również sami przygotowują swoje artykuły naukowe. Z kolei kursy eksperckie to dwa obowiązkowe (z czterech oferowanych przez Instytut) przedmioty (w wymiarze 30 godzin każdy), odznaczające się wysokim stopniem szczegółowości, prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów-praktyków. Oprócz uzyskiwania wiedzy specjalistycznej studenci będą uczestniczyć w symulacjach procesów decyzyjnych (np. w NATO, ONZ, UE czy polskich ministerstwach, jak MON i MSZ) oraz grach dydaktycznych przygotowanych przez prowadzących. Ważną rolę odgrywa też seminarium magisterskie, które łączy w sobie klasyczne seminarium z elementami tutoringu, co oznacza, że w ramach seminarium studenci przygotowują również krótsze teksty naukowe (ściśle powiązane z pracą magisterską), które są szczegółowo i krytycznie omawiane podczas seminarium (zarówno w kontakcie indywidualnym z promotorem, jak i na forum grupy – na zasadzie „burzy mózgów”, czego dodatkowym atutem jest nauka i ćwiczenie umiejętności racjonalnej argumentacji). Promotor jest również odpowiedzialny za zatwierdzanie planu stypendialnego (np. w ramach programu Erasmus). Część zajęć może odbywać się w formule zdalnej (podczas wyjazdu stypendialnego). Instytut posiada infrastrukturę pozwalającą na hybrydowe i zdalne prowadzenie zajęć. Aby przygotować studentów do pisania różnego typu tekstów specjalistycznych, ćwiczeniom oraz seminarium magisterskiemu towarzyszy przedmiot (w wymiarze 20 godzin - 5 ECTS) o nazwie Metodyka przygotowywania tekstów specjalistycznych w ramach studiów strategicznych, który odbywa się w pierwszym semestrze.                                                                                               

 

*Przedmioty specjalistyczne - kursy eksperckie prowadzone są przez zewnętrznych ekspertów (praktyków), przy czym zajęcia te są koordynwane przez własnych pracowników Instytutu, których zainteresowania badawcze odpowiadają problematyce danego kursu. Koordynator może przedstawić podstawę teoretyczną do problematyki zajęć, jak również odpowiada za przeprowadzenie egzaminu końcowego. Zewnętrzni eksperci, z którymi współpracuje Instytut (aktualna lista ekspertów jest dostępna do wglądu), reprezentują instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe i świat biznesu. Problematyka zajęć specjalistycznych - kursów eksperckich obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unia Europejska wobec Azji w XXI wieku; udział Zachodu (w tym Polski) w misjach stabilizacyjnych i operacjach wojskowych w Azji, pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej wobec Azji (w porównaniu z pomocą rozwojową innych państw), a także współpraca gospodarcza między Polską a krajami azjatyckimi.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki polityczne i wyzwania strategiczne w Azji
60 8 exam O
Lektorat języka orientalnego
180 8 graded credit O
Magister Seminar
30 8 graded credit O
Metodyka przygotowywania tekstów specjalistycznych w ramach studiów strategicznych
20 3 exam O
Prawo autorskie
10 1 exam O
4 - assessment O
Grupa 2: Kursy eksperckie
O

Plan zajęć w 1 semestrze (33 ECTS): 

 1. Międzynarodowe stosunki polityczne i wyzwania strategiczne w Azji - wykład i ćwiczenia (60 godzin - 8 ECTS)
 2. Lektorat języka orientalnego (180 godzin - 8 ECTS)
 3. Seminarium magisterskie (30 godzin - 8 ECTS)
 4. Przedmiot specjalistyczny - kurs ekspercki (30 godzin - 5 ECTS)
 5. Metodyka przygotowywania tekstów specjalistycznych w ramach studiów strategicznych (20 godzin - 3 ECTS)
 6. Prawo autorskie (10 godzin - 1 ECTS)
 7. Szkolenie BHK (4 godziny - 0 ECTS)

 

Plan zajęć w 2 semestrze (29 ECTS):

 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i problemy rozwojowe w Azji - wykład i ćwiczenia (60 godzin - 8 ECTS)
 2. Lektorat języka orientalnego (180 godzin - 8 ECTS)
 3. Seminarium magisterskie (30 godzin - 8 ECTS)
 4. Przedmiot specjalistyczny - kurs ekspercki (30 godzin - 5 ECTS)
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i problemy rozwojowe w Azji
60 8 exam O
Lektorat języka orientalnego
180 8 exam O
Magister Seminar
30 8 graded credit O
Grupa 2: Kursy eksperckie
O

W trakcie 2 roku studiów na kierunku Studia strategiczne nad Azją student musi zrealizować 60 punktów ECTS. W tym czasie studenci powinni wyjechać na stypendium zagraniczne (przynajmniej na jeden semestr), podczas którego zrealizują część punktów ECTS - zamiennie z przedmiotami fakultatywnymi w języku angielskim, które oferuje Instytut. Student jest zobligowany do zrealizowania sześciu takich kursów, odpowiadających liczbie 36 punktów ECTS, przy czym może je zamienić na przedmioty zrealizowane w trakcie wyjazdu stypendialnego (za zgodą promotora). Ma również możliwość uczęszczania na kursy fakultatywne oferowane przez Instytut, które równocześnie stanowią ofertę dydaktyczną dla studentów zagranicznych, którzy w ramach programu Erasmus + przyjadą studiować w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kursy fakultatywne są przewidziane dla 2 roku studiów. W tym roku obciążenie studenta - z uwagi na wyjazd stypendialny oraz konieczność przygotowania pracy magisterskiej - jest nieco mniejsze niż w 1 roku. Student, poza kursami fakultatywnymi (lub kursami realizowanymi zagranicą) ma obowiązek zrealizować seminarium magisterskie w wymiarze 60 godzin, co wiąże się z koniecznością przygotowywania pracy magisterskiej (30 godzin na semestr), przy czym (w sytuacji gdy student przebywa zagranicą) część spotkań z promotorem może się odbywać w formie zdalnej

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 12 graded credit O
Grupa 1: Kursy fakultatywne
O

Plan zajęć w 3 semestrze (30 ECTS):

 1. Seminarium magisterskie - 30 godzin (12 ECTS)
 2. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego
 3. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego
 4. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego

 

Plan zajęć w 4 semestrze (30 ECTS):

 1. Seminarium magisterskie - 30 godzin (12 ECTS)
 2. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego
 3. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego
 4. Kurs fakultatywny w języku angielskim - 30 godzin (6 ECTS) / zamiennie z kursem zrealizowanym podczas wyjazdu stypendialnego
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 12 graded credit O
Grupa 1: Kursy fakultatywne
O