A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme second cycle Faculty of Management and Social Communication

Information Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Information Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of social communication and media

Programme

ISCED classification: 0322
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena niepozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 120 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. seminaria magisterskie
4. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowych systemach Aplikacja Sylabus UJ oraz USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny wykaz zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. 
W 1 roku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie, które kontynuowane jest na 2 roku. Jego wybór zależny jest od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę magisterską oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2+. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Graduation

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, a co za tym idzie uzyskanie 120 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Etyka informacyjna w biznesie i nauce
15 1 graded credit O
Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
30 4 graded credit O
Informatologiczne aspekty nauk o komunikacji społecznej i mediach
30 4 exam O
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - assessment O
Logistyka informacji
15 2 assessment O
Podstawy analityki i diagnostyki
15 1 assessment O
Projektowanie badań naukowych dla zarządzania informacją
45 5 graded credit O
Statystyka w pracy analityka danych i informacji
30 4 graded credit O
Terminologia nauk o komunikacji społecznej i mediach
15 2 exam O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 - assessment O
Zarządzanie informacją instytucjonalną
15 2 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Foreign language course
O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym
30 2 assessment O
Analiza danych o klientach: data-driven marketing
60 6 graded credit O
Content analysis w otoczeniu biznesowym
45 5 graded credit O
Informacyjne wspomaganie decyzji
15 2 graded credit O
Nowa cywilizacja cyfrowa
30 2 assessment O
Podstawy prawne w zarządzaniu informacją
45 3 graded credit O
Seminarium magisterskie 1
30 4 assessment O
A group of optional classes
F
Foreign language course
O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diagnozowanie potrzeb i zachowań informacyjnych w przestrzeni biznesowej
15 2 graded credit O
Eksploracja danych i analityka predykcyjna
45 5 graded credit O
Komunikacja wizualna
30 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 6 assessment O
Transfer informacji
90 9 exam O
A group of optional classes
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diagnostyka rozwiązań informacyjnych
15 2 graded credit O
Najnowsze technologie informacyjne
30 4 assessment O
Obserwatorium kultury
30 4 graded credit O
Projekty szkoleniowo-rozwojowe kompetencji informacyjnych dla biznesu
15 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 3
60 10 assessment O
Zarządzanie informacją w instytucjach kultury
30 3 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F