A A A pl | en
Faculty of Management and Social Communication

CONTEMPORARY CULTURE LABS

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Contemporary Culture Labs
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0288
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Laboratoria kultury współczesnej to unikatowy interdyscyplinarny kierunek dwuletnich studiów II stopnia. Bogaty program zajęć podzielono na następujące grupy:

 1. Grupa zajęć obligatoryjnych, która obejmuje zajęcia z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, filozofii oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Podstawowy element programu tworzą obowiązkowe laboratoria – każde składa się z dwóch lub trzech 30-godzinnych części, w ramach których realizowane są odrębne badania i projekty. Zajęcia prowadzone są intensywnie, nierzadko w cyklu kilkutygodniowym – toteż w jednym laboratorium student/ka przebywa zawsze przez jeden semestr. Praca ma często charakter zespołowy i praktyczny, zwykle wiąże się z wyjściem poza mury uniwersytetu – i dosłownie, przy okazji współdziałania z ludźmi i instytucjami spoza uczelni, i metaforycznie, gdy sięgniemy po metody dalekie od tradycyjnych standardów akademickich.

  W trakcie studiów każda osoba przechodzi przez 7 laboratoriów:
  (a) laboratorium kulturotwórstwa, gdzie badamy sposoby powstawania i funkcjonowania kultury, krytycznie odnosząc się do tradycyjnego podziału na jej „twórców” i jej „odbiorców”; chętnie sięgamy po narzędzia sztuki, szukamy metod ich wykorzystania przez „zwykłych” ludzi,
  (b) laboratorium czasu i przestrzeni, gdzie wybieramy się w podróże: w przeszłość, odsłaniając zapomniane bądź utracone możliwości kulturowe i artystyczne, w przyszłość, projektując lepszy bądź przynajmniej inny świat, wychodzimy w miasto i jedziemy w teren,
  (c) laboratorium aktywności twórczych, gdzie pytamy o to, kim jest krytyk sztuki, jak się organizuje wystawy, kto dziś tworzy sztukę w Polsce i na świecie, w jaki sposób funkcjonuje pole artystyczne, jakie instytucje wchodzą w jego skład – wchodzimy we współpracę z artystami i artystkami, realizujemy projekty w muzeach i galeriach,
  (d) laboratorium kultury cyfrowej, gdzie tworzymy boty artystyczne, gry, wiersze generowane za pomocą algorytmów – używamy wyłącznie narzędzi cyfrowych, a wyniki badań publikujemy w formie raportów technicznych,
  (e) laboratorium dziedzictwa i dialogu kultur, gdzie prowadzimy antropologiczne badania w terenie, zapoznajemy się z ogromnym bogactwem sztuki ludowej, kulturą rodzącą się na pograniczu różnych obszarów i zbiorowości,
  (f) laboratorium sztuk performatywnych, gdzie badamy naturę działania, istotę pokazu, spektaklu i teatru, zwłaszcza współczesnych,
  (g) laboratorium wspólnoty, współdziałania i zarządzania humanistycznego, gdzie poznajemy tajniki organizowania życia artystycznego i – szerzej – kulturalnego, najnowsze nurty zarządzania, które wykraczają poza tradycyjny model zysku.

 2. Grupa zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce, filozofii, nauk o kulturze i religii, nauk o zarządzaniu. Przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim kursów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na fakultety realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 40 ECTS. Zajęcia fakultatywne – trwające każdorazowo 30 godzin – uzupełniają i poszerzają wiedzę oraz umiejętności zdobyte w trakcie badań laboratoryjnych, w szczególności wpisują je w szeroki kontekst współczesności: w jej wymiar polityczny, ekonomiczny, demograficzny, duchowy, psychospołeczny i ideowy. Przykładowe zagadnienia: praca, erotyzm, demokracja, klimat, antropocen, płeć, wojna, nierówności, przemoc, ateizm.

Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych min. 60 ECTS w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 124 ECTS.

Na II roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym dwa semestry. Seminarium kończy się obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują ćwiczenia, wykłady, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy, zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Graduation

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć

b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej

c. Obrona pracy magisterskiej

d. Egzamin dyplomowy

If you want to learn more, see the full study programme

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 40 ECTS. W ramach tej puli 12 ECTS będzie realizowanych w 1 semestrze, również 12 ECTS w semestrze 2, w trzecim i czwartym semetrze po 8 ECTS. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www.kultura.uj.edu.pl publikowany jest wykaz zajęć fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim. O ich uruchomieniu decyduje Dyrekcja Instytutu, biorąc pod uwagę liczebność studentów, bieżące potrzeby organizacyjne i dydaktyczne, aktualność proponowanej przez prowadzących problematyki. Zajęcia te poświęcone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze sztuki, kultury, filozofii i zarządzania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Wykład monograficzny w j. angielskim
30 4,0 exam O
Laboratorium sztuk performatywnych
60 7,0 exam O
Laboratorium czasu i przestrzeni
90 10,0 exam O
Kultura i sztuka współczesna: Poza peryferiami
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Kultura i sztuka współczesna: Zapomniana historia sztuki
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Kultura i sztuka współczesna: Estetyka i kreatywność
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Kultura i sztuka współczesna: Estetyki współczesne
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Kultura i sztuka współczesna: Teatr współczesny
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 40 ECTS. W ramach tej puli 12 ECTS będzie realizowanych w 1 semestrze, również 12 ECTS w semestrze 2, w trzecim i czwartym semetrze po 8 ECTS. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www.kultura.uj.edu.pl publikowany jest wykaz zajęć fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim. O ich uruchomieniu decyduje Dyrekcja Instytutu, biorąc pod uwagę liczebność studentów, bieżące potrzeby organizacyjne i dydaktyczne, aktualność proponowanej przez prowadzących problematyki. Zajęcia te poświęcone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze sztuki, kultury, filozofii i zarządzania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium aktywności twórczych
90 10,0 exam O
Laboratorium kultury cyfrowej
60 7,0 exam O
Teorie współczesności: Filozofia performatywna
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Teorie współczesności: Humanistyka dziś
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Teorie współczesności: Współczesna myśl polityczna
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Teorie współczesności: Źródła współczesności
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Teorie współczesności: Od deski do deski. Pracownia jednej książki
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 40 ECTS. W ramach tej puli 12 ECTS będzie realizowanych w 1 semestrze, również 12 ECTS w semestrze 2, w trzecim i czwartym semetrze po 8 ECTS. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www.kultura.uj.edu.pl publikowany jest wykaz zajęć fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim. O ich uruchomieniu decyduje Dyrekcja Instytutu, biorąc pod uwagę liczebność studentów, bieżące potrzeby organizacyjne i dydaktyczne, aktualność proponowanej przez prowadzących problematyki. Zajęcia te poświęcone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze sztuki, kultury, filozofii i zarządzania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie
30 5,0 assessment O
Laboratorium dziedzictwa i dialogu kultur
60 7,0 exam O
Laboratorium kulturotwórstwa
90 10,0 exam O
Język angielski
30 - zaliczenie na ocenę O
Dziedzictwo: Sztuka (nie)profesjonalna
30 4,0 exam F
Dziedzictwo: Teatr a rytuał
30 4,0 exam F
Dziedzictwo: Modele kultur
30 4,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 40 ECTS. W ramach tej puli 12 ECTS będzie realizowanych w 1 semestrze, również 12 ECTS w semestrze 2, w trzecim i czwartym semetrze po 8 ECTS. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www.kultura.uj.edu.pl publikowany jest wykaz zajęć fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim. O ich uruchomieniu decyduje Dyrekcja Instytutu, biorąc pod uwagę liczebność studentów, bieżące potrzeby organizacyjne i dydaktyczne, aktualność proponowanej przez prowadzących problematyki. Zajęcia te poświęcone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze sztuki, kultury, filozofii i zarządzania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie
30 10,0 assessment O
Laboratorium wspólnoty, współdziałania i zarządzania humanistycznego
90 10,0 exam O
Język angielski
30 4,0 exam O
Zarządzanie: Zarządzanie permakulturowe
30 4,0 exam F
Zarządzanie: Eksperymenty metodologiczne
30 4,0 exam F
Zarządzanie: Elementy posthumanistyczne w zarządzaniu
30 4,0 exam F
Zarządzanie: Menedżer kultury w działaniu
30 4,0 exam F
Zarządzanie: Nowe zjawiska organizacyjne w sztuce
30 4,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective