A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Faculty of Philosophy

Special Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Special Pedagogy
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na I roku studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka obcego nowożytnego.

Począwszy od II roku studenci realizują przedmioty z zakresu kształcenia kierunkowego obejmujące: przygotowanie merytoryczne, przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieży z potrzebą kształcenia specjalnego; przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieży z potrzebami kształcenia specjalnego, przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej.  Równolegle studenci realizują zajęcia z zakresu edukacji włączającej oraz przygotowania specjalizacyjnego.            

Począwszy od III roku studenci realizują przedmioty fakultatywne, ujęte jako grupy przedmiotów obejmujące przygotowanie: specjalizacyjne - merytoryczne; specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne. W przypadku przedmiotów fakultatywnych ujętych w grupach przedmiotów student wybierać będzie z danej grupy określoną w planie na dany semestr ich liczbę. Ponadto studenci na IV i V roku mają możliwość realizacji wykładów monograficznych, które na są profilowane pod kątem przygotowania specjalizacyjnego - merytorycznego.

W przypadku przedmiotów fakultatywnych i wykładów monograficznych studenci będą mieli możliwość wyboru realizowanego przedmiotu z listy, aktualizowanej w każdym roku akademickim. Lista ta będzie zawierała dwukrotnie większą ilość propozycji do wyboru niż wynika to z koniecznej do zrealizowania w danym semestrze liczby zajęć danego typu.

Na IV oraz V roku studenci dokonują wyboru przedmiotu prowadzonego w języku obcym, którego obszar tematyczny dotyczy zagadnień resocjalizacyjnych.

Od II roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Specyfiką tych praktyk jest nacisk położony na zdobycie umiejętności pedagogicznych i zawodowych wymagających pracy własnej studenta poza godzinami kontaktowymi. Wymagania co do zakresu pracy własnej studenta określone zostaną w ramach sylabusów szczegółowych do danej praktyki.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia
30 - assessment O
Psychologia ogólna
30 3 exam O
Psychologia społeczna
30 2 exam O
4 - assessment O
Logika praktyczna
20 1 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Emisja głosu i kultura języka
45 3 assessment O
Podstawy pedagogiki
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 2 graded credit O
Trening interpersonalny
30 2 assessment O
Historia filozofii z elementami etyki
45 5 exam O
Historia wychowania
45 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia
60 5 exam O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 5 exam O
Dydaktyka ogólna
45 4 exam O
Psychologia rozwojowa i wychowania
60 5 exam O
Teoria wychowania
45 5 exam O
Pedagogika społeczna
30 2 exam O
Podstawy pedagogiki specjalnej
45 3 exam O
Elementy treningu zastępowania agresji
30 1 graded credit O
Elementy prawa i organizacji systemu oświaty
30 3 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 3 exam O
Pedagogika resocjalizacyjna
30 - assessment O
Oligofrenopedagogika
30 3 graded credit O
Surdopedagogika
30 3 graded credit O
Tyflopedagogika
30 3 graded credit O
Pedagogika lecznicza
30 3 graded credit O
Komunikacja interpersonalna
20 2 graded credit O
Andragogika specjalna
30 3 graded credit O
Profilaktyka społeczna i systemy prewencji
60 5 exam O
Psychologia rehabilitacji
30 3 exam O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika resocjalizacyjna
60 6 exam O
Filozofia edukacji
30 2 graded credit O
Prawne podstawy resocjalizacji i rehabilitacji
30 3 graded credit O
Dydaktyka specjalna
60 5 graded credit O
Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
30 3 graded credit O
Instytucjonalne i środowiskowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami
30 3 graded credit O
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
30 3 graded credit O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna - hospitacyjna szkoły podstawowe))
30 3 assessment O
Psychologia kliniczna
30 2 exam O
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 exam O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 3 graded credit O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy seksuologii
30 3 graded credit O
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
30 2 graded credit O
Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
30 2 exam O
Diagnostyka pedagogiczna
60 6 graded credit O
Teorie dewiacji i współczesne zjawiska dewiacyjne
30 - assessment O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w klasach integracyjnych
45 3 graded credit O
Podstawy logopedii
30 2 assessment O
Podstawy rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30 3 graded credit O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna) {asystencka-szkoły podstawowespecjalne/integracyjne}
60 8 assessment O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w grupach zróżnicowanych
45 3 graded credit O
Metodologia badań pedagogicznych
45 4 exam O
Indywidualne programy w edukacji inkluzyjnej
30 3 graded credit O
Konstruowanie i ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych
30 3 graded credit O
Metody przeglądu systematycznego
20 1 graded credit O
Przedmiot fakultatywny: 1 Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 assessment F
Teorie dewiacji i współczesne zjawiska dewiacyjne
30 5 exam O
Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
30 2 graded credit O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
30 2 graded credit O
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
30 2 graded credit O
Systemy i koncepcje resocjalizacji
30 3 graded credit O
Specyfika pracy pedagoga resocjalizacyjnego w szkole
30 2 graded credit O
Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji
30 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 1
30 - assessment O
Badania jakościowe w grupach defaworyzowanych i w wymagającym terenie
30 2 graded credit O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych
45 3 graded credit O
Terapia pedagogiczna
45 4 graded credit O
Przedmiot fakultatywny:2 Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 assessment F
Planowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
45 4 graded credit O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny) {hospitacyjna-przedszkole specjalne/integracyjne 10h, pedagog szkolny 30h} [asystencka - szkoła ponadpodstawowa specjalna/integracyjna 80h]
120 4 assessment O
Elementy statystyki
30 3 exam O
Metodyka wychowania resocjalizującego (z praktyką 15h)
45 3 exam O
Kompetencje międzykulturowe w edukacji włączającej
30 2 graded credit O
Socjoterapia
45 3 graded credit O
Wykład monograficzny: 1 Przygotowanie specjalizacyjne- merytoryczne
30 3 exam F
Seminarium magisterskie 1
30 8 assessment O
Przedmiot do wyboru w języku obcym
30 4 assessment F
Przedmiot fakultatywny 3 Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 assessment F
Przedmiot fakultatywny: 4 Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika ogólna
45 3 exam O
Podstawy psychoterapii uzależnień
45 3 exam O
Polityka społeczna
30 3 exam O
Metodyka pracy kuratora sądowego (z praktyką 5h)
30 2 graded credit O
Elementy psychoterapii dzieci
30 3 graded credit O
Streetworking i pedagogika podwórkowa (z praktyką 10h)
30 3 graded credit O
Opracowanie danych ilościowych
30 2 graded credit O
Opracowanie danych jakościowych
30 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 - assessment O
Ochrona praw dziecka i praw osób z niepełnosprawnościami
30 3 graded credit O
Pedeutologia
20 2 exam O
Podstawy tutoringu uczniowskiego w edukacji włączającej
30 2 graded credit O
Przedmiot do wyboru w języku obcym
30 4 assessment F
Przedmiot fakultatywny 7: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Samopomoc w resocjalizacji
20 2 assessment O
Interwencja kryzysowa
30 2 graded credit O
Techniki mediacyjne w resocjalizacji
30 2 graded credit O
Metody twórczej resocjalizacji
30 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 8 assessment O
Wykład monograficzny 2 - Przygotowanie specjalizacyjne-merytoryczn
30 3 exam F
Przedmiot fakultatywny 5: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 assessment F
Praktyka zawodowa (hospitacyjno-asystencka - placówki resocjalizacyjne 75h) [asystencka - placówki specjalne: WTZ, dzienne ośreodki wsparcia, NGO, 45h]
120 4 assessment O