A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Faculty of Law and Administration

Law

Basic information

Faculty name: Faculty of Law and Administration
Major name: Law
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Legal science

Programme

ISCED classification: 0421
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot; 
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład   konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat; 
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
o. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Jednolite studia na kierunku Prawo trwają 10 semestrów.

3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

4. Plan studiów obejmuje trzy moduły: przedmioty obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne. 

5. Przedmioty mogą być organizowane jako:

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych;
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych.

6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty specjalizacyjne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne.

7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.

 

Rozdział II Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

1. Wykład kończy się egzaminem.

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze - zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka poradnia prawna - zaliczeniem na ocenę.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, proseminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.

5. Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania fizycznego, BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotu.

 

Rozdział III Zaliczenie roku

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie i planie studiów.

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów.

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo podstawowego.

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust. 1 i 4, § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

Rozdział IV Przedmioty obowiązkowe 

1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo stanowią:

a. na roku I – 4 przedmioty:

i. Wstęp do prawoznawstwa – przedmiot jednosemestralny;
ii. Logika dla prawników – przedmiot jednosemestralny;
iii. Prawo konstytucyjne – przedmiot dwusemestralny;
iv. jeden z trzech przedmiotów historycznoprawnych do wyboru przez studenta (Historia państwa i prawa polskiego – przedmiot dwusemestralny, Powszechna historia prawa – przedmiot dwusemestralny, Prawo rzymskie – przedmiot dwusemestralny). Student w momencie składania deklaracji jest zobowiązany do określenia, który z tych trzech przedmiotów będzie dla niego obowiązkowy.

b. na roku II – 1 lub 2 przedmioty:

i. Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
ii. Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot dwusemestralny).

c. na roku III – 1 lub 2 przedmioty:

i. Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
ii. Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot dwusemestralny).

d. Po zaliczeniu odpowiedniego przedmiotu z prawa materialnego cywilnego, karnego i administracyjnego, student jest zobowiązany do zaliczenia Postępowania cywilnego, Procesu karnego, Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (przedmioty dwusemestralne) do końca toku studiów.

2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia wychowania fizycznego oraz szkolenia BHK.

3. Warunkiem zaliczenia III roku na studiach stacjonarnych jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2+.

4. Warunkiem zaliczenia IV roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium.

5. Warunkiem zaliczenia V roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP

6. W toku studiów student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zdania jednego przedmiotu w języku obcym.

7. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki na III, IV lub V roku studiów.

 

Rozdział V Przedmioty podstawowe

1. Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 11 przedmiotów podstawowych:

a. do końca I roku – co najmniej 2 przedmioty,
b. do końca II roku – co najmniej 4 przedmioty (łącznie z I rokiem),
c. do końca III roku – co najmniej 6 przedmiotów (łącznie z I i II rokiem),
d. do końca IV roku – co najmniej 8 przedmiotów (łącznie z I, II i III rokiem),
e. do końca V roku – co najmniej 11 przedmiotów (z całego toku studiów).

2. Student, który nie wybrał danego przedmiotu historycznoprawnego na roku I jako obowiązkowego, może zaliczyć go, w toku studiów jako przedmiot podstawowy, według punktacji jak za przedmiot obowiązkowy.

 

Rozdział VI Przedmioty specjalizacyjne

1. Przedmiotami specjalizacyjnymi są przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.

2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.

3. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w harmonogramie zajęć na dany rok.

4. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczyć:

a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów, oferowane na WPiA UJ.

 

Rozdział VII Ukończenie studiów

1. Dla ukończenia jednolitych studiów magisterskich konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów,
b. ¼ oceny pracy dyplomowej,
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki, wychowania fizycznego oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

Rozdział VIII Harmonogram zajęć

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

Rozdział IX Rejestracja na przedmioty 

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta.

2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot specjalizacyjny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu specjalizacyjnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego.

3. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tym terminie studenci I roku muszą określić, który z przedmiotów historycznoprawnych będzie dla nich przedmiotem obowiązkowym;
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt. 3 i 5.

7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.

 

Rozdział X Terminy egzaminów

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów; przynajmniej jeden termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych - 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału, na wniosek koordynatora przedmiotu, może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie.

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody Koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb,
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział XI Zasady przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.

2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w Regulaminie studiów. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

9. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

 

Rozdział XII Zajęcia pomocnicze

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.

 

Rozdział XIII Praca dyplomowa

1. Zapisy na seminaria IV i V roku studiów są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta wpisu odpowiednio na IV albo V rok studiów.

2. Seminarium na V roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z IV roku studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.

3. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora. 

 

Rozdział XIV Postanowienie końcowe

Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego), a także spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

 

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
5 - assessment O
Prawo konstytucyjne
60 - - O
Wstęp do prawoznawstwa
75 9 exam O
Physical Education
30 - no credit O
Grupa przedmiotów historycznoprawnych
O
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 - - F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 - - F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Powszechna historia prawa
60 - - F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Logika dla prawników
75 9 exam O
Prawo konstytucyjne
60 11 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa przedmiotów historycznoprawnych
O
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 11 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Powszechna historia prawa
60 11 exam F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo rzymskie
60 11 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
150 - - O
Prawo administracyjne
60 - - O
Prawo karne (materialne)
60 - - O
Advanced Legal English - Workshop
30 - assessment F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Deutsche Juristische Fachsprache
30 2 assessment F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Français juridique
60 2 assessment F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 - - F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Ocena ryzyka prawnego sporu - modele podejmowania decyzji w strukturach publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
30 4 exam F
Ochrona praw osób niepełnosprawnych - warsztaty
30 4 exam F
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
45 5 assessment F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Philosophy of Law in Action
30 5 exam F
Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polityka kryminalna
45 6 exam F
Polnisches Arbeitsrecht
20 3 exam F
Polnisches Gesellschaftsrecht
30 5 exam F
Polnisches Konkursrecht
20 3 exam F
Polnisches Verfassungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Verwaltungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
40 6 exam F
Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
30 5 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Powszechna historia prawa
60 - - F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Právna slovenčina
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Русский юридический язык Б1-Б2
30 2 assessment F
Русский юридический язык​ А1-А2
30 2 assessment F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo autorskie
75 6 exam F
Prawo budowlane
30 4 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
30 4 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
75 6 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
75 7 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo rolne
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 - - F
Prawo turystyczne i sportowe
30 4 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
30 4 exam F
Prawo zamówień publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Preparatory workshop for the international mediation and negotiation competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
90 7 assessment F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
30 4 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
60 - - F
Psychopatologia sądowa
30 4 exam F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Public Procurement in the EU Law
30 5 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
60 - - F
Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
10 2 assessment F
Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
30 4 exam F
Refugee Law: International, European and Polish
30 5 exam F
Samorządy zawodowe
30 4 exam F
School of Japanese Law and Culture
120 12 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
30 4 exam F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
30 4 exam F
Studencka Poradnia Prawna
120 15 graded credit F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuczna inteligencja i prawo
45 6 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Taktyka kryminalistyczna
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
30 5 exam F
The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
30 5 exam F
The mind and the law
45 7 exam F
Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej
30 4 assessment F
Úvod do slovenského práva
136 13 exam F
Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
30 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
20 3 exam F
Współczesne ustroje państwowe
75 7 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym
30 4 assessment F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
60 - - F
Zobowiązania podatkowe
45 6 exam F
Prawo karne skarbowe
30 4 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
30 4 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
30 4 exam F
Commons and Roman Legal Framework
14 3 exam F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Prawo a etyka relacji seksualnych
30 4 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
30 4 assessment F
Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
30 5 assessment F
Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
20 3 exam F
European Human Rights Law - discussion class
30 5 exam F
Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
120 10 exam F
Foreign language course
O

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
150 22 exam O
Prawo administracyjne
60 11 exam O
Prawo karne (materialne)
60 11 exam O
Advanced Legal English - Workshop
30 7 assessment F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Deutsche Juristische Fachsprache
30 2 assessment F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Français juridique
60 2 assessment F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 11 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Ocena ryzyka prawnego sporu - modele podejmowania decyzji w strukturach publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
45 5 assessment F
Ochrona praw osób niepełnosprawnych - warsztaty
30 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
30 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polityka kryminalna
45 6 exam F
Philosophy of Law in Action
30 5 exam F
Polnisches Arbeitsrecht
20 3 exam F
Polnisches Gesellschaftsrecht
30 5 exam F
Polnisches Konkursrecht
20 3 exam F
Polnisches Verfassungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Verwaltungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
40 6 exam F
Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
30 5 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
30 4 exam F
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe - warsztaty
30 4 assessment F
Powszechna historia prawa
60 11 exam F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Prawo autorskie
75 6 exam F
Prawo budowlane
30 4 exam F
Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
30 4 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
75 6 exam F
Prawo karne skarbowe
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
60 9 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo rolne
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 11 exam F
Prawo turystyczne i sportowe
30 4 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
30 4 exam F
Prawo zamówień publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Právna slovenčina
40 2 assessment F
Preparatory workshop for the international mediation and negotiation competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
90 7 assessment F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Psychopatologia sądowa
30 4 exam F
Public Procurement in the EU Law
30 5 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
60 9 exam F
Русский юридический язык​ А1-А2
30 2 assessment F
Русский юридический язык Б1-Б2
30 2 assessment F
Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
10 2 assessment F
Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
30 4 exam F
Refugee Law: International, European and Polish
30 5 exam F
Samorządy zawodowe
30 4 exam F
School of Japanese Law and Culture
120 12 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
30 4 exam F
Studencka Poradnia Prawna
120 15 graded credit F
Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
30 4 exam F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuczna inteligencja i prawo
45 6 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Taktyka kryminalistyczna
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
30 5 exam F
The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
30 5 exam F
The mind and the law
45 7 exam F
Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej
30 4 assessment F
Úvod do slovenského práva
136 13 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
60 9 exam F
Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
30 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Współczesne ustroje państwowe
75 7 exam F
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
20 3 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym
30 4 assessment F
Zobowiązania podatkowe
45 6 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
30 4 assessment F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
30 4 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
30 4 exam F
Commons and Roman Legal Framework
14 3 exam F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Prawo a etyka relacji seksualnych
30 4 exam F
Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
30 5 assessment F
Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
20 3 exam F
European Human Rights Law - discussion class
30 5 exam F
Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
120 10 exam F
Foreign language course
O

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
150 - - O
Prawo administracyjne
60 - - O
Prawo karne (materialne)
60 - - O
Proces karny
60 - - O
Postępowanie cywilne
60 - - O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
60 - - O
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc
90 3 assessment O
Advanced Legal English - Workshop
30 - assessment F
Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
30 4 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Consumer Protection Law
30 5 exam F
Contemporary issues of criminal policy
30 5 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Część szczególna prawa karnego
75 6 exam F
Deutsche Juristische Fachsprache
30 2 assessment F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Einführung in das deutsche Recht
176 18 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Ekspertyza sądowa
45 6 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
EU competition law (antitrust and mergers)
30 5 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European labour law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
EU procedural law
30 5 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Français juridique
60 2 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 - - F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Homicide from Legal and Psychological Perspectives
30 5 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Intellectual Property Law
30 5 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Criminal Justice
20 4 exam F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
30 4 assessment F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Medycyna sądowa
30 4 exam F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo handlowe
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo spadkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Nietypowe formy zatrudnienia
30 4 exam F
Ocena ryzyka prawnego sporu - modele podejmowania decyzji w strukturach publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
30 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona praw osób niepełnosprawnych - warsztaty
30 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
30 4 exam F
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
45 5 assessment F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Philosophy of Law in Action
30 5 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
30 4 assessment F
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty
30 4 assessment F
Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
30 4 exam F
Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
30 5 exam F
Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty
30 5 assessment F
Polnisches Arbeitsrecht
20 3 exam F
Polnisches Gesellschaftsrecht
30 5 exam F
Polnisches Konkursrecht
20 3 exam F
Polnisches Verfassungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Verwaltungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
40 6 exam F
Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
30 5 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polityka kryminalna
45 6 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym
30 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Postępowanie egzekucyjne sądowe
30 4 exam F
Postępowanie nieprocesowe
30 4 exam F
Postępowanie podatkowe
30 4 exam F
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe - warsztaty
30 4 assessment F
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty
45 5 assessment F
Postępowanie w sprawach nieletnich
30 4 exam F
Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
30 4 exam F
Powszechna historia prawa
60 - - F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
30 4 assessment F
Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE
30 4 assessment F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Prawne zagadnienia dowodów
30 4 exam F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Prawo autorskie
75 6 exam F
Prawo bankowe prywatne
45 6 exam F
Prawo budowlane
30 4 exam F
Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
30 4 exam F
Prawo finansowe
60 - - F
Prawo gospodarcze i handlowe
60 - - F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
75 6 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo karne gospodarcze
30 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
75 7 exam F
Prawo karne skarbowe
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
60 - - F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
60 - - F
Prawo mieszkaniowe
30 4 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo o notariacie
30 4 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
60 - - F
Prawo prasowe
30 4 exam F
Prawo prywatne międzynarodowe
60 - - F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo rolne
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 - - F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
45 7 exam F
Prawo transportowe
30 4 exam F
Prawo turystyczne i sportowe
30 4 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych
75 6 exam F
Prawo własności intelektualnej
60 - - F
Prawo własności przemysłowej
75 6 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Prawo wykroczeń
30 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
30 4 exam F
Prawo zamówień publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo znaków towarowych
30 4 exam F
Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Právna slovenčina
40 2 assessment F
Preparatory workshop for the international mediation and negotiation competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
90 7 assessment F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Proces karny w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
30 4 assessment F
Przestępczość narkotykowa - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
20 3 assessment F
Psychologia i prawo
45 6 exam F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Psychopatologia sądowa
30 4 exam F
Public Procurement in the EU Law
30 5 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
60 - - F
Русский юридический язык​ А1-А2
30 2 assessment F
Русский юридический язык Б1-Б2
30 2 assessment F
Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
10 2 assessment F
Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
30 4 exam F
Refugee Law: International, European and Polish
30 5 exam F
Samorządy zawodowe
30 4 exam F
School of Japanese Law and Culture
120 12 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
30 4 exam F
Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - warsztaty
30 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
30 4 exam F
Studencka Poradnia Prawna
120 15 graded credit F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuczna inteligencja i prawo
45 6 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Taktyka kryminalistyczna
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
30 5 exam F
The current developments of ECJ Case-law
30 5 exam F
The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
30 5 exam F
The Law of International Commercial Contracts
30 5 exam F
The mind and the law
45 7 exam F
The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - workshop
30 - - F
Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa zobowiązań - warsztaty
30 4 assessment F
Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej
30 4 assessment F
Úvod do slovenského práva
136 13 exam F
Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
30 4 exam F
Wspólność praw podmiotowych
30 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
20 3 exam F
Współczesne ustroje państwowe
75 7 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym
30 4 assessment F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
30 4 exam F
Zobowiązania podatkowe
45 6 exam F
Proseminarium: Prawo konstytucyjne
30 - - F
Proseminarium: Analityczna teoria prawa
60 2 - F
Proseminarium: Prawo karne
30 - - F
Proseminarium: Proces karny
30 - - F
Postępowania karne szczególne
30 4 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
30 4 assessment F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
20 3 exam F
Robots and crimes
20 4 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
30 4 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
30 4 exam F
Commons and Roman Legal Framework
14 3 exam F
Tech Law and Social Media
20 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Prawo a etyka relacji seksualnych
30 4 exam F
Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
30 5 assessment F
Interakcje na sali sądowej
21 3 assessment F
Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
20 3 exam F
European and International Transport Law
30 5 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
30 4 assessment F
Pax Moot Court - workshop
30 5 assessment F
Arguing Rights Cases - workshop
30 5 assessment F
European Human Rights Law - discussion class
30 5 exam F
Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
Foreign language course
O
School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
120 10 exam F

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
150 22 exam O
Prawo administracyjne
60 11 exam O
Prawo karne (materialne)
60 11 exam O
Proces karny
60 11 exam O
Postępowanie cywilne
60 11 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
60 11 exam O
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc
90 3 assessment O
Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
30 4 exam F
Advanced Legal English - Workshop
30 7 assessment F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Consumer Protection Law
30 5 exam F
Contemporary issues of criminal policy
30 5 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Część szczególna prawa karnego
75 6 exam F
Deutsche Juristische Fachsprache
30 2 assessment F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Einführung in das deutsche Recht
176 18 exam F
Ekspertyza sądowa
45 6 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
EU competition law (antitrust and mergers)
30 5 exam F
EU procedural law
30 5 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European labour law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Français juridique
60 2 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 11 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Homicide from Legal and Psychological Perspectives
30 5 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Intellectual Property Law
30 5 exam F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
International Criminal Justice
20 4 exam F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
30 4 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Medycyna sądowa
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo handlowe
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo spadkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Nietypowe formy zatrudnienia
30 4 exam F
Ocena ryzyka prawnego sporu - modele podejmowania decyzji w strukturach publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
30 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona praw osób niepełnosprawnych - warsztaty
30 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
30 4 exam F
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
45 5 assessment F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Philosophy of Law in Action
30 5 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
30 4 assessment F
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty
30 4 assessment F
Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
30 4 exam F
Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polityka kryminalna
45 6 exam F
Polnisches Arbeitsrecht
20 3 exam F
Polnisches Gesellschaftsrecht
30 5 exam F
Polnisches Konkursrecht
20 3 exam F
Polnisches Verfassungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Verwaltungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
40 6 exam F
Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
30 5 exam F
Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
30 5 exam F
Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty
30 5 assessment F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
30 4 exam F
Postępowanie egzekucyjne sądowe
30 4 exam F
Postępowanie nieprocesowe
30 4 exam F
Postępowanie podatkowe
30 4 exam F
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe - warsztaty
30 4 assessment F
Postępowanie w sprawach nieletnich
30 4 exam F
Powszechna historia prawa
60 11 exam F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
30 4 assessment F
Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE
30 4 assessment F
Prawa człowieka
30 4 exam F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Preparatory workshop for the international mediation and negotiation competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
90 7 assessment F
Prawne zagadnienia dowodów
30 4 exam F
Prawo autorskie
75 6 exam F
Prawo bankowe prywatne
45 6 exam F
Prawo budowlane
30 4 exam F
Prawo finansowe
60 9 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
30 4 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
60 9 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
75 6 exam F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo karne gospodarcze
30 4 exam F
Prawo karne skarbowe
30 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
75 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
60 9 exam F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
60 9 exam F
Prawo mieszkaniowe
30 4 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo o notariacie
30 4 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
60 9 exam F
Prawo prasowe
30 4 exam F
Prawo prywatne międzynarodowe
60 9 exam F
Prawo rolne
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 11 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
45 7 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo własności intelektualnej
60 9 exam F
Prawo transportowe
30 4 exam F
Prawo turystyczne i sportowe
30 4 exam F
Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych
75 6 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Prawo wykroczeń
30 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
30 4 exam F
Prawo własności przemysłowej
75 6 exam F
Prawo znaków towarowych
30 4 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo zamówień publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Proces karny w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty
45 5 assessment F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Przestępczość narkotykowa - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Právna slovenčina
40 2 assessment F
Psychologia i prawo
45 6 exam F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Psychopatologia sądowa
30 4 exam F
Public Procurement in the EU Law
30 5 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
60 9 exam F
Русский юридический язык​ А1-А2
30 2 assessment F
Русский юридический язык Б1-Б2
30 2 assessment F
Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
10 2 assessment F
Refugee Law: International, European and Polish
30 5 exam F
Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
30 4 exam F
Samorządy zawodowe
30 4 exam F
School of Japanese Law and Culture
120 12 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
30 4 exam F
Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - warsztaty
30 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
30 4 exam F
Studencka Poradnia Prawna
120 15 graded credit F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuczna inteligencja i prawo
45 6 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Taktyka kryminalistyczna
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
30 5 exam F
The current developments of ECJ Case-law
30 5 exam F
The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
30 5 exam F
The Law of International Commercial Contracts
30 5 exam F
The mind and the law
45 7 exam F
The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - workshop
30 8 assessment F
Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa zobowiązań - warsztaty
30 4 assessment F
Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej
30 4 assessment F
Úvod do slovenského práva
136 13 exam F
Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
30 4 exam F
Wspólność praw podmiotowych
30 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
20 3 exam F
Współczesne ustroje państwowe
75 7 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym
30 4 assessment F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
30 4 exam F
Zobowiązania podatkowe
45 6 exam F
Proseminarium: Prawo konstytucyjne
30 2 assessment F
Proseminarium: Analityczna teoria prawa
30 2 assessment F
Proseminarium: Prawo karne
30 2 assessment F
Proseminarium: Proces karny
30 2 assessment F
Postępowania karne szczególne
30 4 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
30 4 assessment F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
20 3 exam F
Robots and crimes
20 4 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
30 4 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
30 4 exam F
Commons and Roman Legal Framework
14 3 exam F
Tech Law and Social Media
20 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Interakcje na sali sądowej
21 3 assessment F
Prawo a etyka relacji seksualnych
30 4 exam F
Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
30 5 assessment F
Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
20 3 exam F
European and International Transport Law
30 5 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
30 4 assessment F
Pax Moot Court - workshop
30 5 assessment F
Arguing Rights Cases - workshop
30 5 assessment F
European Human Rights Law - discussion class
30 5 exam F
Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
Foreign language course
O
School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
120 10 exam F

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Proces karny
60 - - O
Postępowanie cywilne
60 - - O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
60 - - O
Seminarium magisterskie IV rok
30 - - O
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
30 4 exam F
Advanced Legal English - Workshop
30 - assessment F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Consumer Protection Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Contemporary issues of criminal policy
30 5 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Część szczególna prawa karnego
75 6 exam F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Einführung in das deutsche Recht
176 18 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Ekspertyza sądowa
45 6 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
EU competition law (antitrust and mergers)
30 5 exam F
EU procedural law
30 5 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European labour law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Français juridique
60 2 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym - warsztaty
30 4 assessment F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 - - F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Homicide from Legal and Psychological Perspectives
30 5 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Intellectual Property Law
30 5 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Criminal Justice
20 4 exam F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
30 4 assessment F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Medycyna sądowa
30 4 exam F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo handlowe
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo spadkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam F
Nauka o policji
45 6 exam F
Nietypowe formy zatrudnienia
30 4 exam F
Ocena ryzyka prawnego sporu - modele podejmowania decyzji w strukturach publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
30 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
30 4 assessment F
Ochrona praw osób niepełnosprawnych - warsztaty
30 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
30 4 exam F
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
45 5 assessment F
Organizacje międzynarodowe
30 4 exam F
Orzeczenia w postępowaniu cywilnym
30 4 assessment F
Philosophy of Law in Action
30 5 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
30 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
30 4 assessment F
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty
30 4 assessment F
Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
30 5 exam F
Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
30 4 exam F
Polityka gospodarcza
45 7 exam F
Polityka kryminalna
45 6 exam F
Polnisches Arbeitsrecht
20 3 exam F
Polnisches Gesellschaftsrecht
30 5 exam F
Polnisches Konkursrecht
20 3 exam F
Polnisches Verfassungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Verwaltungsrecht
20 3 exam F
Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
40 6 exam F
Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
30 5 exam F
Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty
30 5 assessment F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
45 6 exam F
Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
30 4 exam F
Postępowanie egzekucyjne sądowe
30 4 exam F
Postępowania karne szczególne
30 4 exam F
Postępowanie nieprocesowe
30 4 exam F
Postępowanie podatkowe
30 4 exam F
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe - warsztaty
30 4 assessment F
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty
45 5 assessment F
Postępowanie w sprawach nieletnich
30 4 exam F
Powszechna historia prawa
60 - - F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
30 4 assessment F
Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE
30 4 assessment F
Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc
90 3 assessment O
Prawa człowieka
30 4 exam F
Preparatory workshop for the international mediation and negotiation competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
90 7 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
40 2 assessment F
Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
40 2 assessment F
Public Procurement in the EU Law
30 5 exam F
Prawo autorskie
75 6 exam F
Prawo bankowe prywatne
45 6 exam F
Prawo budowlane
30 4 exam F
Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
30 4 exam F
Prawo finansowe
60 - - F
Prawo gospodarcze i handlowe
60 - - F
Prawo i technologia
30 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
75 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
75 7 exam F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
60 - - F
Prawo międzynarodowe publiczne
60 - - F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo o notariacie
30 4 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
60 - - F
Prawo prywatne międzynarodowe
60 - - F
Prawo rolne
75 7 exam F
Prawo rzymskie
60 - - F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
45 7 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
75 7 exam F
Prawo własności intelektualnej
60 - - F
Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym
30 4 exam F
Prawne zagadnienia dowodów
30 4 exam F
Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
30 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
45 6 exam F
Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
30 4 exam F
Prawo mieszkaniowe
30 4 exam F
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
45 6 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
75 6 exam F
Prawo transportowe
30 4 exam F
Prawo karne gospodarcze
30 4 exam F
Prawo karne skarbowe
30 4 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo prasowe
30 4 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo turystyczne i sportowe
30 4 exam F
Prawo wykroczeń
30 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
30 4 exam F
Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych
75 6 exam F
Prawo wyborcze
45 6 exam F
Prawo własności przemysłowej
75 6 exam F
Prawo zamówień publicznych - warsztaty
30 4 assessment F
Prawo znaków towarowych
30 4 exam F
Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
30 4 assessment F
Právna slovenčina
40 2 assessment F
Problematyka wielokulturowości
30 4 exam F
Proces karny w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Przestępczość narkotykowa - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
20 3 assessment F
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia i prawo
45 6 exam F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
30 4 assessment F
Psychologia społeczna
45 6 exam F
Psychopatologia sądowa
30 4 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
60 - - F
Русский юридический язык​ А1-А2
30 2 assessment F
Русский юридический язык Б1-Б2
30 2 assessment F
Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
10 2 assessment F
Refugee Law: International, European and Polish
30 5 exam F
Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
30 4 exam F
Samorządy zawodowe
30 4 exam F
School of Japanese Law and Culture
120 12 exam F
Socjologia prawa
75 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
30 4 exam F
Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
30 4 exam F
Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - warsztaty
30 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
30 4 exam F
Studencka Poradnia Prawna
120 15 graded credit F
Symulacja procesu cywilnego - warsztaty
45 5 assessment F
System kontroli administracji publicznej
30 4 exam F
Sztuczna inteligencja i prawo
45 6 exam F
Sztuka negocjacji prawniczych
45 6 exam F
Taktyka kryminalistyczna
30 4 exam F
Teoria prawa
45 6 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
30 5 exam F
The current developments of ECJ Case-law
30 5 exam F
The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
30 5 exam F
The Law of International Commercial Contracts
30 5 exam F
The mind and the law
45 7 exam F
The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - workshop
30 - - F
Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa zobowiązań - warsztaty
30 4 assessment F
Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej
30 4 assessment F
Úvod do slovenského práva
136 13 exam F
Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
30 4 exam F
Wspólność praw podmiotowych
30 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
45 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
45 6 exam F
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
20 3 exam F
Współczesne ustroje państwowe
75 7 exam F
Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych
30 4 exam F
Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników
45 6 exam F
Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym
30 4 assessment F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
30 4 exam F
Zobowiązania podatkowe
45 6 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
30 4 assessment F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
20 3 exam F
Robots and crimes
20 4 exam F
Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji
20 3 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
30 4 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
30 4 exam F
Commons and Roman Legal Framework
14 3 exam F
Tech Law and Social Media
20 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
30 4 exam F
Interakcje na sali sądowej
21 3 assessment F
Prawo a etyka relacji seksualnych
30 4 exam F
Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
30 5 assessment F
Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
20 3 exam F
European and International Transport Law
30 5 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
30 4 assessment F
Pax Moot Court - workshop
30 5 assessment F
Arguing Rights Cases - workshop
30 5 assessment F
European Human Rights Law - discussion class
30 5 exam F
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
30 4 exam F
Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu
30 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
120 10 exam F
Deutsche Juristische Fachsprache
30 2 assessment F

 

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Proces karny
60 11 exam O
Postępowanie cywilne
60 11 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
60 11 exam O
Seminarium magisterskie IV rok
30 4 assessment O
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc
90 3 assessment O
Advanced Legal English - Workshop
30 7 assessment F
Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
30 4 exam F
American Constitutional Law
30 5 exam F
American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
30 5 exam F
Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych - warsztaty
30 4 assessment F
Archeologia prawa
30 4 exam F
Argumentacja prawnicza
45 6 exam F
Вступ до українського права
60 9 exam F
Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
30 5 exam F
Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
30 5 assessment F
Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
30 5 exam F
Constitutional systems of contemporary Democratic States
45 7 exam F
Consumer Protection Law
30 5 exam F
Contemporary issues of criminal policy
30 5 exam F
Courtroom Drama
45 6 exam F
Criminal Justice System in Poland
30 5 exam F
Część szczególna prawa karnego
75 6 exam F
Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
30 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
30 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
30 4 exam F
Einführung in das deutsche Recht
176 18 exam F
Einführung in das österreichische Recht
120 15 exam F
Ekspertyza sądowa
45 6 exam F
Employee protection in Polish employment law
30 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
30 4 exam F
Environmental and energy law
30 5 exam F
Español juridico (Legal Spanish)
30 2 assessment F
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 exam F
EU competition law (antitrust and mergers)
30 5 exam F
EU procedural law
30 5 exam F
European Contract Law
30 5 exam F
European labour law
30 5 exam F
European Private International Law
45 7 exam F
Filozofia interpretacji
45 6 exam F
Filozofia prawa międzynarodowego
30 4 exam F
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
60 7 assessment F
Français juridique
60 2 assessment F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
30 5 exam F
Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
30 5 exam F
Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
45 7 exam F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 exam F
Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym - warsztaty
30 4 assessment F
Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
45 6 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
75 7 exam F
Historia nowożytnej administracji
75 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
60 11 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
30 4 exam F
Historia ustrojów państw starożytnych
30 4 exam F
Homicide from Legal and Psychological Perspectives
30 5 exam F
Informatyka
30 4 assessment F
Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
30 4 assessment F
Intellectual Property Law
30 5 exam F
International Commercial Arbitration
60 7 assessment F
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
20 3 exam F
International Insolvency Law
30 5 exam F
International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
60 7 assessment F
International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC w Wiedniu
60 9 assessment F
International Criminal Justice
20 4 exam F
International Trade and Investment Law
45 7 exam F
Introducción al Derecho Español
60 10 exam F
Introduction au Droit Français
160 18 exam F
Introduction to Comparative Law
30 5 exam F
Introduction to English Law of Obligations
30 5 exam F
Introduction to Medical Law and Bioethics
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Administrative Procedural Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Civil Law
30 5 exam F
Introduction to Polish Commercial Law
30 5 exam F
Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
30 5 exam F
Introduction to Polish Penal Law
45 7 exam F
Issues in the contemporary legal and political philosophy
45 7 exam F
Judicial application of interational law - workshop
30 5 assessment F
Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
30 5 exam F
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
30 4 assessment F
Juvenile justice systems in European Countries
21 4 exam F
Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
30 4 assessment F
Konstytucja w praktyce - warsztaty
30 4 assessment F
Konstytucyjne podstawy działania sądów
30 4 assessment F
Юридична українська мова
40 2 assessment F
Kryminalistyka
75 7 exam F
Kryminologia
75 7 exam F
Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
30 4 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
45 6 exam F
Legal English - Workshop
60 7 assessment F
Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
45 6 assessment F
Logika praktyczna (nieformalna) - warsztaty
30 4 exam F
Łacińska terminologia prawnicza
30 4 exam F
Ład korporacyjny
30 4 exam F
Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
30 4 graded credit F
Mediator - menager konfliktu - warsztaty
30 4 assessment F
Medycyna sądowa
30 4 exam F
Международные организации с злементами дипломатического протокола
30 5 exam F
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo handlowe
45 6 exam F
Międzynarodowe prawo humanitarne
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo podatkowe
30 4 exam F
Międzynarodowe prawo spadkowe
30 4 exam F
Monetary Law and Monetary Policy
30 5 exam