A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Law and Administration

Public Administration

Basic information

Faculty name: Faculty of Law and Administration
Major name: Public Administration
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Legal science

Programme

ISCED classification: 0421
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych; 
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną cześć przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium, oraz warsztat;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
n. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja trwają 6 semestrów.

3. Warunkiem zaliczenia studiów pierwszego stopnia i dopuszczenia do egzaminu licencjackiego (dyplomowego) jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 180 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin zaplanowanych dla studiów stacjonarnych.

5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowe zajęcia pomocnicze mogą się odbyć poza terminami zjazdów.

6. Plan studiów obejmuje trzy moduły: przedmioty obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne.

7. Przedmioty mogą być organizowane jako:

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego;
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych.

8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty do specjalizacyjne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne.

9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

10. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.

 

Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

1. Wykład kończy się egzaminem.

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formie kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka poradnia prawna - zaliczeniem na ocenę.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, tutoring, lektoraty, szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.

5. Punktacji nie podlegają zajęcia BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie zajęć.

7. W przypadku ponownego przyjęcia na studia niestacjonarne wniosek o przeniesienie i uznanie punktów ECTS student składa:

a) w przypadku przedmiotów całorocznych i prowadzonych w semestrze zimowym nie później niż do końca terminu rejestracji na te przedmioty,
b) w przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim nie później niż do końca terminu rejestracji na te przedmioty.

 

Rozdział III
Zaliczenie roku

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie i planie studiów.

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w §10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w §10 ust. 6 Regulaminu studiów.

3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo podstawowego .

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w §10 ust. 6, §14 ust. 1 i 4, oraz §33 i §36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

Rozdział IV
Przedmioty obowiązkowe

1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia stanowią:

a) na roku I studiów – 5 przedmiotów:

– ustrój samorządu terytorialnego – przedmiot jednosemestralny
– konstytucyjny system organów państwowych – przedmiot dwusemestralny
– historia administracji – przedmiot jednosemestralny
– nauka administracji – przedmiot jednosemestralny
– wstęp do prawoznawstwa – przedmiot dwusemestralny

b) na roku II – 4 przedmioty:

– podstawy makro i mikroekonomia – przedmiot jednosemestralny
– prawo administracyjne – przedmiot dwusemestralny
– podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji – przedmiot dwusemestralny
– informatyka – przedmiot dwusemestralny

c) na roku III – 4 przedmioty:

– postępowanie administracyjne – przedmiot dwusemestralny
– publiczne prawo gospodarcze – przedmiot jednosemestralny
– finanse publiczne i prawo finansowe – przedmiot dwusemestralny
– seminarium licencjackie (dyplomowe) – przedmiot jednosemestralny

2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia szkolenia BHK.

3. Warunkiem zaliczenia II roku jest zdanie egzaminu z Prawa administracyjnego.

4. Warunkiem zaliczenia III roku studiów jest:

a. zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2;
b. zaliczenie praktyki zawodowej;
c. zaliczenie seminarium dyplomowego. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.

 

Rozdział V
Przedmioty podstawowe

Student studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 5 przedmiotów podstawowych, w tym co najmniej 2 do końca I roku studiów i co najmniej 4 do końca II roku studiów (łącznie z I rokiem).

 

Rozdział VI
Przedmioty specjalizacyjne

1. Przedmiotami specjalizacyjnymi są przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.

2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.

3. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w harmonogramie zajęć na dany rok.

4. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczać:

a. szkoły prawa obcego, które są w ofercie programowej na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne,
b. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne,
c. studencką poradnię prawną,
d. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
e. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
f. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ.

 

Rozdział VII
Ukończenie studiów

1. Dla ukończenia studiów I stopnia konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.

3. Końcowy egzamin dyplomowy obejmuje przedmioty obligatoryjne na studiach pierwszego stopnia. Student dokonuje wyboru jednego bloku przedmiotów do zaliczenia w ramach egzaminu dyplomowego.

4. Dla każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są seminaria licencjackie.

5. Student przygotowuje pracę dyplomową w ramach wybranego bloku egzaminacyjnego.

6. Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego stanowią:

a) blok pierwszy:

– Konstytucyjny system organów państwowych
– Nauka administracji
– Postępowanie administracyjne

b) blok drugi:

– Prawo administracyjne
– Wstęp do prawoznawstwa
– Podstawy makro- i mikroekonomii

c) blok trzeci:

– Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
– Ustrój samorządu terytorialnego
– Historia administracji

d) blok czwarty:

– Prawo administracyjne
– Publiczne prawo gospodarcze
– Finanse publiczne i prawo finansowe

7. Dziekan powołuje w terminie do dnia 15 listopada przewodniczących Komisji dla przeprowadzenia końcowego egzaminu dyplomowego w bieżącym roku akademickim.

8. Członkowie Komisji powinni reprezentować co najmniej 2 dyscypliny objęte blokiem egzaminacyjnym.

9. Do 30 maja prowadzący przedmioty objęte końcowym egzaminem dyplomowym przedstawiają Dziekanowi problematykę egzaminu na następny rok akademicki. Wykaz zagadnień na bieżący rok akademicki ogłaszany jest studentom do 15 października.

10. Student obowiązany jest dokonać wyboru bloku egzaminu dyplomowego w terminie określonym dla rejestracji na przedmioty semestru letniego.

11. Terminy egzaminów dyplomowych w ramach poszczególnych bloków tematycznych ustalają przewodniczący właściwej Komisji. Powinny one uwzględniać m.in. terminy rekrutacji na studia II stopnia na kierunku administracja w Uniwersytecie Jagiellońskim.

12. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a) ½ średniej ocen z egzaminów;
b) ¼ oceny pracy dyplomowej;
c) ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

13. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach studenckiej poradni prawnej .

14. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

Rozdział VIII
Harmonogram zajęć

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

Rozdział IX
Rejestracja na przedmioty

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta.

2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. 

3. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot specjalizacyjny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu specjalizacyjnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego.

4. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

6. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

7. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.

8. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.

 

Rozdział X
Terminy egzaminów

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów; przynajmniej jeden termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej, a w przypadku przedmiotów całorocznych 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów powtarzających przedmiot Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie.

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział XI
Zasady przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu..

2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.

9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. 

10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

 

Rozdział XII
Zajęcia pomocnicze

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.

 

Rozdział XIII
Praca dyplomowa

1. Zapisy na seminarium licencjackie III roku są prowadzone poprzez system USOSweb.

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.

3. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora.

 

Rozdział XIV
Postanowienie końcowe

1. Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 180 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej), zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego) oraz spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia nowożytnej administracji
49 9 exam O
Nauka administracji
49 9 exam O
Konstytucyjny system organów państwowych
42 - - O
Wstęp do prawoznawstwa
42 - - O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ustrój samorządu terytorialnego
49 9 exam O
Konstytucyjny system organów państwowych
42 11 exam O
Wstęp do prawoznawstwa
42 11 exam O
4 - assessment O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatyka w administracji
21 - - O
Podstawy makro i mikroekonomii
49 9 exam O
Prawo administracyjne
42 - - O
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
42 - - O
Praktyka (1 miesiąc)
90 3 assessment O
28 - - O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo pracy i prawo urzędnicze
49 7 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
28 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F
Współczesne systemy ustrojowe
28 6 exam F
Zastosowania analizy statystycznej w administracji - warsztaty
21 4 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatyka w administracji
21 6 exam O
Prawo administracyjne
42 11 exam O
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
42 11 exam O
Praktyka (1 miesiąc)
90 3 assessment O
28 - assessment O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo pracy i prawo urzędnicze
49 7 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
28 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F
Współczesne systemy ustrojowe
28 6 exam F
Zastosowania analizy statystycznej w administracji - warsztaty
21 4 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Publiczne prawo gospodarcze
49 9 exam O
Finanse publiczne i prawo finansowe
42 - - O
Postępowanie administracyjne
42 - - O
Praktyka (1 miesiąc)
90 3 assessment O
28 - - O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo pracy i prawo urzędnicze
49 7 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
28 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F
Współczesne systemy ustrojowe
28 6 exam F
Zastosowania analizy statystycznej w administracji - warsztaty
21 4 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Finanse publiczne i prawo finansowe
42 11 exam O
Postępowanie administracyjne
42 11 exam O
Praktyka (1 miesiąc)
90 3 assessment O
Diploma Seminar
21 10 assessment O
28 8 exam O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji
49 7 exam F
Fundamentals of environmental law
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo pracy i prawo urzędnicze
49 7 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
28 7 exam F
Rachunkowość
28 7 exam F
Socjologia instytucji publicznych
49 7 exam F
Techniki negocjacji i mediacji
49 7 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Etyka służby publicznej
21 4 exam F
Mediator-menager konfliktu
21 4 assessment F
Podstawy małej przedsiębiorczości
28 5 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 assessment F
Techniki wywierania wpływu
21 3 assessment F
Współczesne systemy ustrojowe
28 6 exam F
Zastosowania analizy statystycznej w administracji - warsztaty
21 4 assessment F