A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne jednolite magisterskie Faculty of Law and Administration

Law

Basic information

Faculty name: Faculty of Law and Administration
Major name: Law
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Legal science

Programme

ISCED classification: 0421
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1. Użyte określenia oznaczają: 

a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot; 
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej; 
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego; 
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych; 
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie; 
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium; 
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów; 
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot; 
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego); 
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat; 
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat. 
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki; 
o. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość. 

2. Jednolite studia na kierunku Prawo trwają 10 semestrów. 

3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat. 

4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin zaplanowanych dla studiów stacjonarnych. 

5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowe zajęcia pomocnicze oraz przedmioty specjalizacyjne mogą się odbywać poza terminami zjazdów. 

6. Plan studiów obejmuje trzy moduły: przedmioty obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne. 

7. Przedmioty mogą być organizowane jako: 

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe; 
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim; 
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych; 
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych; 
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem przedmiotów podstawowych i obowiązkowych. 

8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty specjalizacyjne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne. 

9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji. 

10. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.

 

Rozdział II 
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS 

 

1. Wykład kończy się egzaminem. 

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze - zaliczeniem. 

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka poradnia prawna - zaliczeniem na ocenę. 

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, proseminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty. 

5. Punktacji nie podlegają zajęcia z BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotu. 

 

Rozdział III 
Zaliczenie roku 

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie i planie studiów. 

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów. 

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo podstawowego . 

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust. 1 i 4, oraz § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim. 

 

Rozdział IV 
Przedmioty obowiązkowe 

1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo stanowią: 

a. na roku I – 4 przedmioty: 

– Wstęp do prawoznawstwa – przedmiot jednosemestralny; 
– Logika dla prawników – przedmiot jednosemestralny; 
– Prawo konstytucyjne – przedmiot dwusemestralny; 
– jeden z trzech przedmiotów historycznoprawnych do wyboru przez studenta (Historia państwa i prawa polskiego – przedmiot dwusemestralny, Powszechna historia prawa – przedmiot dwusemestralny, Prawo rzymskie – przedmiot dwusemestralny). Student w momencie składania deklaracji jest zobowiązany do określenia, który z tych trzech przedmiotów będzie dla niego obowiązkowy. 

b. na roku II – 1 lub 2 przedmioty:

– Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo 
– Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot dwusemestralny).

c. na roku III – 1 lub 2 przedmioty: 

– Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo 
– Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot dwusemestralny). 

d. Po zaliczeniu odpowiedniego przedmiotu z prawa materialnego cywilnego, karnego i administracyjnego, student jest zobowiązany do zaliczenia Postępowania cywilnego, Procesu karnego, Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (przedmioty dwusemestralne) do końca toku studiów.

2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia szkolenia BHK. 

3. Warunkiem zaliczenia IV roku na studiach niestacjonarnych jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2+. 

4. Warunkiem zaliczenia IV roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. 

5. Warunkiem zaliczenia V roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP. 

6. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki na III,IV lub V roku studiów. 

 

Rozdział V 
Przedmioty podstawowe 

1. Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 11 przedmiotów podstawowych: 

a. do końca I roku – co najmniej 2 przedmioty, 
b. do końca II roku – co najmniej 4 przedmioty (łącznie z I rokiem), 
c. do końca III roku – co najmniej 6 przedmiotów (łącznie z I i II rokiem), 
d. do końca IV roku – co najmniej 8 przedmiotów (łącznie z I, II i III rokiem), 
e. do końca V roku – co najmniej 11 przedmiotów (z całego toku studiów). 

Student, który nie wybrał danego przedmiotu historycznoprawnego na roku I jako obowiązkowego, może zaliczyć go, w toku studiów jako przedmiot podstawowy, według punktacji jak za przedmiot obowiązkowy. 

 

Rozdział VI 
Przedmioty specjalizacyjne 

1. Przedmiotami specjalizacyjnymi są przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze. 

2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia. 

3. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w harmonogramie zajęć na dany rok.. 

4. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczyć: 

a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ, 
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi, 
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales, 
d. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ, 
e. Szkoły prawa obcego, które są w ofercie programowej na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne, 
f. Studencką Poradnię Prawną UJ. 

 

Rozdział VII 
Ukończenie studiów

1. Dla ukończenia jednolitych studiów magisterskich konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy. 

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma: 

a. ½ średniej ocen z egzaminów, 
b.¼ oceny pracy dyplomowej , 
c.¼ oceny z egzaminu dyplomowego . 

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ. 

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów. 

 

Rozdział VIII 
Harmonogram zajęć 

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego. 

 

Rozdział IX 
Rejestracja na przedmioty 

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta. 

2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot specjalizacyjny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu specjalizacyjnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego. 

3. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż: 

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tym terminie studenci I roku muszą określić, który z przedmiotów historycznoprawnych będzie dla nich przedmiotem obowiązkowym; 
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty. 

5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru. 

6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt. 3 i 5.

7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania. 

 

Rozdział X 
Terminy egzaminów 

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów; przynajmniej jeden termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych - 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie. 

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów. 

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach. 

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu. 

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody Koordynatora przedmiotu. 

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania. 

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do: 

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb, 
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku. 

 

Rozdział XI 
Zasady przeprowadzania egzaminów 

1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu. 

2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej: 

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów; 
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego 

egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie. 

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów. 

5. Egzaminy pisemne są anonimowe. 

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów. 

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego. 

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki. 

9. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe. 

 

Rozdział XII 
Zajęcia pomocnicze 

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej. 

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się. 

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie. 

 

Rozdział XIII
Praca dyplomowa 

1. Zapisy na seminaria IV i V roku studiów są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta wpisu odpowiednio na IV albo V rok studiów. 

2. Seminarium na V roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z IV roku studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium. 

3. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora.

 

Rozdział XIV 
Postanowienie końcowe 

Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego), a także spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia prawa
21 4 exam F
BHK
5 - assessment O
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Grupa przedmiotów historycznoprawnych
O
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 - - F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Prawo konstytucyjne
42 - - O
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 - exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Wstęp do prawoznawstwa
49 9 exam O
Tutoring
10 2 assessment F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo rzymskie
42 11 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo konstytucyjne
42 11 exam O
Powszechna historia prawa
42 11 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Nauka o policji
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Logika dla prawników
49 9 exam O
Informatyka
21 4 assessment F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 11 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Grupa przedmiotów historycznoprawnych
O
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Archeologia prawa
21 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 - - F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 - - F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo karne (materialne)
42 - - O
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo cywilne
98 - - O
Prawo administracyjne
42 - - O
Powszechna historia prawa
42 - - F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Nauka o policji
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
21 - no credit O
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 - exam F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 - - F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Archeologia prawa
21 4 exam F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia prawa
21 4 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 11 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
21 - no credit O
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Powszechna historia prawa
42 11 exam F
Prawo administracyjne
42 11 exam O
Prawo cywilne
98 22 exam O
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo karne (materialne)
42 11 exam O
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 9 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 11 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 9 exam F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 - - F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny
42 - - O
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 - - F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo rzymskie
42 - exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 - - F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 - - F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 - - F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 - - F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Prawo karne (materialne)
42 - - O
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 - - F
Prawo finansowe
42 - - F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo cywilne
98 - - O
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawo administracyjne
42 - - O
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Powszechna historia prawa
42 - - F
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Postępowanie cywilne
42 - - O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 - - O
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
21 - no credit O
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 - - F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Archeologia prawa
21 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 9 exam F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny
42 11 exam O
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 9 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo rzymskie
42 11 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 9 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 9 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 9 exam F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 9 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Prawo karne (materialne)
42 11 exam O
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 9 exam F
Prawo finansowe
42 9 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo cywilne
98 22 exam O
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawo administracyjne
42 11 exam O
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Powszechna historia prawa
42 11 exam F
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Postępowanie cywilne
42 11 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 11 exam O
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
21 - no credit O
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 11 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Archeologia prawa
21 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Tutoring
10 2 assessment F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Seminarium magisterskie IV rok
21 - - O
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 - - F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Proces karny
42 - - O
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 - - F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 - - F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 - - F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 - - F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 - - F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Powszechna historia prawa
42 - - F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 - - F
Prawo finansowe
42 - - F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Postępowanie cywilne
42 - - O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 - - O
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Prawo rzymskie
42 - exam F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
21 - no credit O
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 - - F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Archeologia prawa
21 4 exam F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia prawa
21 4 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 11 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
21 12 exam O
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 11 exam O
Postępowanie cywilne
42 11 exam O
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Powszechna historia prawa
42 11 exam F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo finansowe
42 9 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 9 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 9 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 9 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 9 exam F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 9 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 11 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 9 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Proces karny
42 11 exam O
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 9 exam F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Seminarium magisterskie IV rok
21 4 assessment O
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia prawa
21 4 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 - - F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 - - O
Postępowanie cywilne
42 - - O
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Powszechna historia prawa
42 - - F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo finansowe
42 - - F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 - - F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 - - F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 - - F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 - - F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 - - F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 - exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 - - F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Proces karny
42 - - O
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 - - F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Seminarium magisterskie V rok
21 - - O
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Tutoring
10 2 assessment F

Od 1 października 2023 r. na podstawie Uchwały Senatu UJ nr 53/VI/2023 wchodzi w życie reforma studiów prawniczych “Absolwent 2030”. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowego programu. Informacje mające znaczenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 oraz dotychczasowych studentów zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/informatory

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia prawa
21 4 exam F
Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb policyjnych
14 3 exam F
Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
21 5 exam F
Courtroom Drama
28 6 exam F
Dzieje parlamentaryzmu polskiego
21 4 exam F
Egzekutywa w systemach demokratycznych
21 4 exam F
Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
21 4 exam F
European and International Transport Law
21 5 exam F
Ewolucja wymiaru sprawiedliwościw Polsce na tle porównawczym
21 4 exam F
Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of Selected European Countries (20th-21st Centuries)
21 5 exam F
Historia doktryn politycznych i prawnych
49 7 exam F
Historia i prawo Islamu
21 4 exam F
Historia nowożytnej administracji
49 7 exam F
Historia państwa i prawa polskiego
42 11 exam F
Historia polskiej myśli politycznej
21 4 exam F
Informatyka
21 4 assessment F
Introduction to Comparative Law
21 5 exam F
Kryminalistyka
49 7 exam F
Kryminologia
49 7 exam F
Kultury prawne Azji i Afryki
28 6 exam F
Mediator – menager konfliktu - warsztaty
21 4 assessment F
Nauka o policji
28 6 exam F
Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
21 4 assessment F
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
21 4 exam F
Organizacje międzynarodowe
21 4 exam F
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
21 4 assessment F
Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
21 4 assessment F
Podstawy rzymskiego prawa publicznego
21 4 exam F
Polityka gospodarcza
28 7 exam F
Polityka kryminalna
28 6 exam F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 exam F
Polskie tradycje demokratyczne
21 4 exam F
Porównawcza historia ustrojów państwowych
28 6 exam F
Postępowania karne szczególne
21 4 exam O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
42 11 exam O
Postępowanie cywilne
42 11 exam O
Postępowanie w sprawach nieletnich
21 4 exam F
Powszechna historia prawa
42 11 exam F
Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki przestępczości seksualnej
21 4 assessment F
Praktyka 1 miesiąc
90 3 assessment O
Prawne zagadnienia dowodów
21 4 exam F
Prawo budowlane
21 4 exam F
Prawo dyplomatyczne i konsularne
21 4 exam F
Prawo finansowe
42 9 exam F
Prawo gospodarcze i handlowe
42 9 exam F
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
49 6 exam F
Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
21 4 assessment F
Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
21 4 exam F
Prawo karne wykonawcze
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe
49 7 exam F
Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo medyczne z elemantami bioetyki
42 9 exam F
Prawo międzynarodowe publiczne
42 9 exam F
Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
42 9 exam F
Prawo prywatne międzynarodowe
42 9 exam F
Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
21 4 assessment F
Prawo rolne
49 7 exam F
Prawo rzymskie
42 11 exam F
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
28 7 exam F
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
49 7 exam F
Prawo własności intelektualnej
42 9 exam F
Prawo wyborcze
28 6 exam F
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
21 4 exam F
Prawo zamówień publicznych
21 4 exam F
Prawo znaków towarowych
21 4 exam F
Problematyka wielokulturowości
21 4 exam F
Proces karny
42 11 exam O
Proces karny w praktyce - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
21 4 assessment F
Psychologia społeczna
28 6 exam F
Publiczne prawo gospodarcze
42 9 exam F
Samorządy zawodowe
21 4 exam F
Seminarium magisterskie V rok
21 20 assessment O
Słynne krakowskie procesy sądowe
21 4 assessment F
Socjologia prawa
49 7 exam F
Społeczeństwo obywatelskie
21 4 exam F
Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy.
21 4 assessment F
Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
21 4 exam F
Tech Law and Social Media
14 4 assessment F
Teoria władzy politycznej
21 4 exam F
The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
21 5 exam F
Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
21 4 exam F
Współczesna filozofia liberalna
28 6 exam F
Współczesna myśl socjologiczno-prawna
28 6 exam F
Współczesne ustroje państwowe
28 7 exam F
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
21 4 exam O
Tutoring
10 2 assessment F