A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Near East Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Near East Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Osobną grupę przedmiotów stanowi grupa specjalistycznych kursów, w której znajdują się także opcje wyboru, zwiększające uczestnictwo w części arabskiej lub izraelskiej programu. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Graduation

Uzyskanie 183 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu
30 4 exam O
Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela
30 4 exam O
Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie I (VII - XIX wiek)
30 4 exam O
Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie
30 3 exam O
Wstęp do islamu
30 3 exam O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 graded credit O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1 roku, ze względu na podział zajęć.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 1 przedmiotu fakultatywnego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
30 4 exam O
Orientalizm
30 3 exam O
Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
30 3 exam O
Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie II (XIX - XX)
30 4 exam O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 1 przedmiot fakultatywny.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy polityczne państw Bliskiego Wschodu
30 4 exam O
Logika
30 3 exam O
Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
30 4 exam O
Warsztaty metodologiczne
20 3 graded credit O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 graded credit F

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 1 przedmiot fakultatywny.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia żydowska i muzułmańska
30 4 exam O
Gospodarki Bliskiego Wschodu
30 4 exam O
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 12 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 graded credit F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 5 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 graded credit F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 5 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 graded credit F
Praktyki
60 2 assessment O