A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Culture and Media Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Culture and Media Management
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą i mediami” jest unikatowym kierunkiem studiów I stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, filozofii oraz wiedzy o kulturze.
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria fakultatywne z zakresu zarządzania oraz wiedzy o kulturze. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
- „zarządzanie kulturą”
- „zarządzanie mediami”.
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECTS w każdym roku akademickim, a w toku studiów 183 ECTS.
Na ostatnim roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym dwa semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Graduation

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów modułów kształcenia
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Zarządzanie projektami
30 2 graded credit O
Podstawy zarządzania (konwersatorium)
30 2 exam O
Podstawy zarządzania (ćwiczenia)
30 2 graded credit O
Organizowanie festiwalu
30 2 graded credit O
Elementy teorii i historii filmu
30 2 graded credit O
Elementy teorii i historii literatury
30 2 exam O
Antropologia kulturowa (konwersatorium)
30 2 exam O
Antropologia kulturowa (ćwiczenia)
30 2 graded credit O
Elementy teorii i historii teatru
30 2 assessment O
Elementy teorii i historii sztuki
30 2 assessment O
laboratorium zarządzania I
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze I
30 4 graded credit F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Podstawy zarządzania (konwersatorium)
30 2 exam O
Podstawy zarządzania (ćwiczenia)
30 2 graded credit O
Organizowanie festiwalu
30 4 graded credit O
Nowe technologie w praktyce zarządzania
30 2 graded credit O
Elementy teorii i historii filmu
30 2 graded credit O
Elementy teorii i historii literatury
30 2 exam O
Elementy teorii i historii teatru
30 3 exam O
Elementy teorii i historii sztuki
30 3 exam O
laboratorium zarządzania I
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze I
30 4 graded credit F
Polityka Kulturalna
30 2 graded credit O
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 assessment O
Przedsiębiorczość w kulturze i mediach (konwersatorium)
15 2 exam O
Przedsiębiorczość w kulturze i mediach (ćwiczenia)
30 3 graded credit O
Metodologia badań w zarządzaniu (konwersatorium)
30 2 exam O
Metodologia badań w zarządzaniu (ćwiczenia)
30 3 assessment O
Nauka o organizacji
30 3 assessment O
Filozofia
30 3 assessment O
Dzieje kultury
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
30 3 exam O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 assessment O
laboratorium zarządzania II
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze II
30 4 graded credit F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 5 exam O
Praktyka studencka
120 4 assessment F
Etyka zarządzania
30 3 graded credit O
Filozofia
30 3 exam O
Dzieje kultury
30 3 exam O
laboratorium zarządzania II
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze II
30 4 graded credit F
Warsztat badacza
30 3 graded credit O
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 5 assessment O
Podstawy ekonomii (konwersatorium)
15 3 exam O
Podstawy ekonomii (ćwiczenia)
30 3 assessment O
Elementy teorii i historii muzyki
30 3 exam O
Elementy teorii i historii mediów (konwersatorium)
30 3 exam O
Elementy teorii i historii mediów (ćwiczenia)
30 3 graded credit O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 assessment O
laboratorium zarządzania III
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze III
30 4 graded credit F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Elementy teorii i historii muzyki
30 3 exam O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 assessment O
laboratorium zarządzania III
30 4 graded credit F
laboratorium wiedzy o kulturze III
30 4 graded credit F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami